Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410033

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
data akcji: 2009-06-18 13:37:20
wykonał: Marosz Andrzejczak
typ akcji: Edycja akapitu artykułu

DRUK DO POBRANIA:

* Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 

Ustawą  z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67) zostało wprowadzone wyżej wymienione świadczenie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka - niezależnie od dochodów, w wysokości 1.000 ,- zł, wypłacana jednorazowo za każde żywe urodzone dziecko.

Wniosek o wypłatę 'becikowego" składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. 
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie:


Zgodnie z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1654 ) od 1 listopada 2009r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór zaświadczenia i formę opieki lekarskiej zostanie określony przez Ministra w drodze rozporządzenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które złożą wnioski o przyznanie w/wym. świadczeń przed 1 listopada 2009r. 

utworzono: 2008-11-26 13:26 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-06-18 13:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-26 13:25
informację wytworzył 2008-04-01 Hanna Steckowska
ilość odsłon podstrony: 197
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu