Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410047

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
data akcji: 2010-04-19 13:25:42
wykonał: Marosz Andrzejczak
typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

DRUK DO POBRANIA:

* Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 

Ustawą  z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67) zostało wprowadzone wyżej wymienione świadczenie. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka - niezależnie od dochodów, w wysokości 1.000 ,- zł, wypłacana jednorazowo za każde żywe urodzone dziecko.

Wniosek o wypłatę 'becikowego" składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. 
Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie:


Zgodnie z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, oraz niektórych ustaw ( Dz.U. z 31 grudnia 2008r., Nr 237, poz. 1654 ) od 1 listopada 2009r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór zaświadczenia i formę opieki lekarskiej zostanie określony przez Ministra w drodze rozporządzenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które złożą wnioski o przyznanie w/wym. świadczeń przed 1 listopada 2009r. 

 Zmiany dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:

 

W dniu 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301). Od 31 marca 2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że opieka medyczna podczas ciąży może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną. Na mocy przejściowego przepisu art. 3 wyżej wymienionej ustawy zmieniającej, do końca 2011 r. został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży od porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń (jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka "becikowe" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka) wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży, przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.
Nie przewiduje się wprowadzenia wzoru wyżej wymienionego zaświadczenia, co oznacza, że wybór jego formy zależy od wystawiającego.

W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy zmieniającej, tj. od 31 marca 2010 r. do września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych, nawet jeśli dziecko ukończyło 12 miesięcy życia.

Możliwość ta dotyczy:

- matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzję o odmowie przyznania prawa do wymienionych świadczeń z powodu niespełnienia warunku pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, wydaną pomiędzy dniem 1 listopada 2009 r, a dniem 30 marca 2010 r.;

- matki lub ojca dziecka, których na wniosek o wypłatę tych świadczeń, złożony w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 marca 2010 r., został pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Ustalenie prawa do świadczeń na podstawie art. 4 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych następuje na wniosek rodzica dziecka.

Na podstawie art. 9 ust. 9 i art. 15 b ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.  Opiekun faktyczny dziecka to w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Analogicznie, wymóg dotyczący dołączenia do wniosku odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną nie ma zastosowania również w odniesieniu do rodziców, którzy ostatecznie przysposobili dziecko

 

utworzono: 2008-11-26 13:26 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-06-18 13:37 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-26 13:25
informację wytworzył 2008-04-01 Hanna Steckowska
ilość odsłon podstrony: 593
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu