Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4452288

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Służba przygotowawcza w Zakładzie Usług Komunalnych
data akcji: 2009-09-08 10:06:12
wykonał: Marosz Andrzejczak
typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Zarządzenie Nr 3.1/2009  
z dnia 2 marca 2009 roku
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych 
w Zbicznie
 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zakładzie Usług Komunalnych w Zbicznie.

Na podstawie art. 19 ust. 8,- ustawy o pracownikach samorządowych (dalej jako ustawa) zarzadza się, co nastepuje: 

§ 1. Zarządzenie określa sposób przeprowadzania służby przygotowawczej w  Zakładzie Usług Komunalnych , w tym w szczególności: 
1) osoby kwalifikujące się do odbycia służby przygotowawczej, 
2) tryb i osoby odpowiedzialne za ustalenie pracowników zobowiązanych do odbycia służby przygotowawczej,
3) zasady i tryb kierowania do służby przygotowawczej, 
4) zasady i tryb zwolnienia od odbycia służby przygotowawczej, 
5) zasady monitorowania przebiegu służby przygotowawczej, 
6) ramowy zakres służby przygotowawczej, 
7) skład i uprawnienia stałej Komisji Egzaminacyjnej, 
8) zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu, 
9) zasady wydawania i przechowywania zaswiadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu. 

§ 2. Do odbycia służby przygotowawczej kwalifikuje się osoba, o której mowa w art.6 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 3.Ustalenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą o której mowa w art.6 ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych, powierza się Referentowi do spraw kadr.
1.Informację pozytywną przekazuje się kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych,celem wykonania obowiązków okreslonych art. 19 ust.2 i 5 ustawy, natychmiast po zatrudnieniu takiej osoby.  

§ 4. 
1.Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, po uzyskaniu od Referenta do spraw kadr informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 zarzadzenia, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od podjęcia zatrudnienia:
1) uznaje za potrzebne skierowanie zatrudnionego pracownika do służby przygotowawczej i sporządza opinię, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, w której określa poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku oraz proponuje długość okresu służby przygotowawczej albo 
2) zwalnia zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej w trybie art. 19 ust. 5 ustawy, sporządzając umotywowany wniosek.  
2.Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonuje się za pośrednictwem Referenta do spraw kadr,.

§ 5. Podjętą decyzje przekazuję się Referentowi do spraw kadr, który dorecza ją niezwłocznie pracownikowi .
1. Za 1 miesiąc słuzby przygotowawczej uznaje się 20 przepracowanych dni. 
2. Kierownik komórki oraganizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony w czasie odbywania słuzby przygotowawczej, może wyznaczyć mu opiekuna spośród pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. 

§ 6. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywa słuzbę przygotowawczą monitoruje jej przebieg.
1. W przypadku stwierdzenia nie spełniania oczekiwań przez pracownika odbywającego służbę przygotowawczą w czasie jej trwania, kierownik komórki organizacyjnej, niezwłocznie rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę.
2.Po upływie terminu, do którego służba przygotowawcza miała trwać Kierownik komórki organizacyjnej rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę albo skierowuje go na egzamin końcowy za pośrednictwem Referenta do spraw kadr

§ 7. Słuzba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do nalezytego wykonywania obowązków służbowych, w szczególności poprzez: 
1) teoretyczne i praktyczne zapoznanie z organizacja i zadaniami Zakładu oraz funkcjonowaniem komórki organizacyjnej, w której ta osoba ma być zatrudniona,
2) zapoznanie z podstawową terminologią zawodową, 
3) zapoznanie z procedurami i związanymi z nimi dokumentami obowiązującymi w danej komórce, 
4) zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów niezbędnym do samodzielnego wykonywania obowiązków słuzbowych oraz opanowanie umiejętności praktycznego stosowania tych przepisów. 
2. Ramowy zakres służby przygotowawczej okresla Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 8. 1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przez komisjie egzaminacyjną. 
2.Egzamin składają także osoby zwolnione od odbycia służby przygotowawczej.
3.Ustala się stały skład komisji egzaminacyjnej
1) Referent do spraw kadr 
2) Kierownik ZUK, lub wyznaczona przez niego osoba, 

§ 9. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
1. Test egzaminacyjny od momentu podjęcia prac nad pytaniami jest dokumentem poufnym. Dokument ten opracowuje komisja egzaminacyjna bez potrzeby zatwierdzania przez Kierownika jednostki.
2. Ujawnienie części testu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3. Część pisemna jest przeprowadzona w formie testu składającego się z 10 pytań, obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne objęte programem służby przygotowawczej na danym stanowisku. Na kazde pytanie możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź, za którą przyznawany jest 1 punkt.
4. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 6 punktów. 
5. Zdającemu przysługuje prawo zapoznania się z ocenionym testem. Udostępnienie dokumentu odbywa się obecności co najmniej jednego członka komisji. 

§10. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na 4 pytania obejmujące zagadnienia objęte służbą przygotowawczą.
1. Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi udzielane na poszczególne pytania, biorąc pod uwagę poprawność i kompletność odpowiedzi. 
2. Za każdą odpowiedź przyznaje się od 0 do 2 punktów. 
3. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 5 punktów. 
4. Komisja egzaminacyjna zapewnia co najmniej 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania zawarte w wylosowanym zestawie pytań.

§ 11. Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym części ustnej egzaminu Komisja przystępuje do ustalenia oceny.
1.Do ustalenia oceny ostatecznej stosuje się następującą skalę sumując wyniki części pisemnej i ustnej egzaminu: 
1) 16 - 18 punktów - ocena bardzo dobra,
2) 13 - 15 punktów - ocena dobra, 
3) 10 - 12 punktów - ocena dostateczna. 

§ 12. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
1. Pracownik, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia. 
2. Test pisemny protokół oraz zaświadczenie składa się do akt osobowych zdającego egzamin. 
3. Kopię zaświadczenia, protokołu, egzaminu oraz testu można wydawać zainteresowanemu w uzasadnionych przypadkach i tylko na pisemny i uzasadniony wniosek.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2009 r.

 

 

utworzono: 2009-09-08 09:38 przez: Marosz Andrzejczak
aktywne od dnia: 2009-09-08 09:36
informację wytworzył 0000-00-00 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 0
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu