Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855440

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013

 INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2012/2013

 

Wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Zbiczno (pok. nr 8A, I piętro) w terminie: 16.08 - 15.09.2012 r.

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach do szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania fukcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także lub gdy rodzina jest niepełna.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zl (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. Nr 64, poz. 592, ze zmianami).

Stypendium nie przysługuje: uczniom klas zerowych

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

1. wniosku, na którym określona jest data wpływu.

oraz załączników:

1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,

2. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

3. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

4. zaświadczenie z gminy o wysokości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS - zaliczka alimentacyjna,

6. wysokość pobranej renty lub emerytury (decyzja lub odcinek renty/emerytury),

7. zaświadczenie z uczelni (dla studiującego członka rodziny),

8. orzeczenie o niepełnosprawności,

9. wysokość innych stypendiuw otrzymanych przez ucznia,

10. wysokość diet radnych,

11. wynagrodzenie za praktyki uczniowskie (netto),

12. otrzymywane spłaty majątkowe,

13. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informację o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2011 roku, np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.

Przyjmuje się, że 1 ha przeliczeniowy uzyskuje dochód miesięczny w wysokości 207 zl.

 


Do pobrania:

* wniosek o przyznanie stypendium szkolnego   

* wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  

utworzono: 2012-08-14 08:18 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-08-14 09:54 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-08-14 08:17
informację wytworzył 2012-08-13 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 1785
repozytorium zmian
drukuj  zapisz