Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4855295

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

 INFORMACJA
DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany m.in. w zasadach uzyskiwania dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, informujemy o zmianach, które wejdą w życie z dniem 1 września 2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 70b ustawy o systemie oświaty, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Przepis art. 70b ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty został sprecyzowany w ten sposób, iż określone wyraźnie zostało, że pracowdawca winien posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, nie zaś jak dotychczas "określone w odrębnych przepisach".

W związku z wydłużeniem cyklu kształcenia, zwiększone zostały także kwoty dofinansowania.
W myśl znowelizowanych przepisów wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosić będzie:

1) w przypadku nauki zawodu - 8081 przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysoości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jednakże na mocy art. 14 ustawy zmieniającej, ustawodawca sprecyzował, że do dnia 31 grudnia 2014 r. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, wynosić będzie - w przypadku nauki - 4.587 zł  przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące.

 

Zmieniony został również ust. 7 art. 70b ustawy o systemie oświaty, w którym jednoznacznie wskazano, że dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, przy czym fakt zdania egzaminu dokumentuje się poprzez przedłożenie kopii odpowiednio dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu, poza tym pracodawca ma obowiązek złożyć także kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, czyli dokumentów potwierdzających, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

W dodanym do art. 70b ust 11 ustawy o systemie oświaty, ustawodawca przesądził ponadto, iż dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5).

Zgodnie z art. 22 ustawy zmieniającej ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. jednakże art. 1 pkt  31 lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3 (tj. art. 70b ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że kwoty dofinansowania podlegały będą waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem od dnia 1 stycznia 2013 r.

Składając do Wójta Gminy Zbiczno wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy dołączyć kopie (potwierdzone za zgodność z dokumentem/oryginałem):

1. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzanie przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego, kopię świadectwa szkolnego młodocianego oraz kopię świadectwa pracy młodocianego;

3. kopię odpowiednio dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał stosowny egzamin;

4. formularz informacji przedstawiony przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311) lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis;

5. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

6. informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub oświadczenie o obowiązku sporządzania takich sprawozdań finansowych;

7. kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

8. kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek (KRS).

Uwaga ! W razie niezłożenia przez wnioskodawcę dokumentów o których mowa w pkt. 4). 6) i 7) nie będzie można udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)

Dodatkowe informacje:

Ze względu na konieczność posidadania informacji w zakresie planowanej liczby pracodawców, którym będzie udzielane dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych uprzejmie prosimy o przesłanie przez pracodawców zawiadomień zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz kopię zawarcia umowy.

 


Do pobrania:

1.  wniosek o dofinansowanie   

2. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   

2.1. intrukcja wypełniania formularza   

3. oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis   

4. oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis  

5. oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych  

6. zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym   

utworzono: 2012-07-31 11:37 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-08-19 13:53 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-07-31 11:36
informację wytworzył 2012-07-27 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 2502
repozytorium zmian
drukuj  zapisz