Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862190

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2012

* Uchwała Nr XX/141/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia Stautu Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie
* Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zbiczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
* Uchwała Nr XX/139/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XX/138/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbiczno.
* Uchwała Nr XX/137/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
* Uchwała Nr XX/136/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2013 r.
- Objaśnienia i uzasadnienie do budżetu gminy Zbiczno  
- załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/135/2012 Dochody na 2013 rok
- załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/135/2012 Wydatki na 2013 rok
- załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/135/2012 Zadania inwestycyjne w 2013 roku
- załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/135/2012 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku
- załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/135/2012 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
- załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/135/2012 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
- załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/135/2012 Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie
- załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/135/2012 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- załącznik nr 9 do Uchwały Nr XX/135/2012 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 10 do Uchwały Nr XX/135/2012 Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe
- załącznik nr 11 do Uchwały Nr XX/135/2012 Plan przychodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na 2013 rok
   
* Uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2013 - 2025
* Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XI/75/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012-2025.
* Uchwała Nr XX/132/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.
* Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/209/2010 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transport i utylizację nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
* Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: opłaty miejscowej.
* Uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów.
* Uchwała Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: opłaty targowej.
* Uchwała Nr XIX/125/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: podatku od środków transportowych.
* Uchwała Nr XIX/124/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
* Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
* Uchwała Nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: obwodów do głosowania.
* Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XI/75/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012-2025.
* Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 21.11.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: ogólnodostępności wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbicznie.
* Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: ogólnodostępności kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Pokrzydowie.
* Uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie.
* Uchwała Nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zbiczno.
* Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.
* Uchwała Nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: okręgów wyborczych.
* Uchwała Nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
* Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
* Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 17.10.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Uchwała Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.09.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Zbiczno działki oznaczonej nr 27/1 położonej we wsi Lipowiec.
* Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.09.2012 r. w sprawie: zmianiająca Uchwałę Nr XI/79/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie odpłatnego zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XVII/106/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.09.2012 r. w sprawie: zmianiająca Uchwałę Nr XI/75/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012-2015.
* Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.09.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Uchwała Nr XVI/104/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.08.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sumowo na lata 2012 - 2019.
* Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.08.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezinki na lata 2012 - 2019.
* Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.08.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pokrzydowo na lata 2012 - 2019.
* Uchwała Nr XVI/101/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.08.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Zbiczno na lata 2012 - 2019.
* Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19.07.2012 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno położonych w obrębie geodezyjnym Zbiczno.
* Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19.07.2012 r. w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy.
* Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19.07.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
* Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19.07.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
* Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20.06.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XI/75/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012 - 2025.
* Uchwała Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20.06.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok.
* Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20.06.2012 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011rok.
* Uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 20.06.2012 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r.
* Uchwała Nr XIII/92/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.04.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
* Uchwała Nr XIII/91/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.04.2012 r. w sprawie: dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych w 2012 roku.
* Uchwała Nr XIII/90/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.04.2012 r.
   ANULOWANA
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zbiczno.
* Uchwała Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.04.2012 r. w sprawie: zmiany uchwały
* Uchwała Nr XIII/88/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.04.2012 r. w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie na rok 2012.
* Uchwała Nr XIII/87/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.04.2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
* Uchwała Nr XIII/86/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.04.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 r.
* Uchwała Nr XII/85/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14.03.2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbiczno na lata 2012 - 2020.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbiczno na lata 2012 - 2020.
* Uchwała Nr XII/84/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14.03.2012 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2012 roku.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2012 roku.
* Uchwała Nr XII/83/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14.03.2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
* Uchwała Nr XII/82/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14.03.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr XI/75/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012 - 2025.
* Uchwała Nr XII/81/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14.03.2012 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę nr X/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno ma 2012 rok.
* Uchwała Nr XII/80/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 14.03.2012 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
* Uchwała Nr XI/79/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.01.2012 r. w sprawie: odpłatnego zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno
* Uchwała Nr XI/78/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.01.2012 r. w sprawie: dopłaty do odbiorców usług kanalizacyjnych w 2012 roku
* Uchwała Nr XI/77/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.01.2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zbiczno
* Uchwała Nr XI/76/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.01.2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok
do budżetu Gminy Zbiczno na 2012 rok
Dochody na 2012 rok
Wydatki na 2012 rok
Zadania inwestycyjne w 2012 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe
Plan finansowy zakładu budżetowego
* Uchwała Nr XI/75/2012 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25.01.2012 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2012 - 2025
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa
zbiorczo przedsięwzięcia

 

utworzono: 2012-03-22 17:46 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2013-01-22 14:18 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-03-22 17:46
ilość odsłon podstrony: 3596
repozytorium zmian
drukuj  zapisz