Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4452270

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o naborze - Ogłoszenie Nr 1/2012 Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie z dnia 3 lutego 2012 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE

Ogłoszenie Nr 1/2012
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie
z dnia 3 lutego 2012 r.

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie ogłasza nabór kandydatów do pracy w Zakładzie Usług Komunalnych na stanowisko Referenta

Wymagania niezbędne (formalne):

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
2) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
4) obywatelstwo polskie;
5) nieposzlakowana opinia;
6) wykształcenie średnie o kierunku lub specjalności umożliwiającym wykonania pracy na powierzonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu kodeksu pracy wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, prowadzenia archiwum zakładowego, instrukcji kancelaryjnej;

b) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz innych urządzeń niezbędnych na wyżej wymienionym stanowisku (kserokopiarka);

c) dokładność, staranność, odpowiedzialność za realizowanie zadania, umiejętność pracy w stresie, komunikatywność, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

1) prawo jazdy kategorii B

Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca jednozmianowa w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych;
2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,
3) całodobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym,
4) praca trwa od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.00, we wtorki od 7.15 do 16.00 - do czasu pracy wlicza się 15 minutową przerwę na spożycie posiłku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Usług Komunalnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2001 wyniósł poniżej 0,6 %.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przygotowanie dokumentacji w związku z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę pracowników ZUK.

2. Prowadzenie spraw kadrowych i teczek osobowych pracowników ZUK.

3. Prowadzenie rejestrów bhp, badań lekarskich i okularów pracowników.

4. Prowadzenie archiwum zakładowego.

5. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem na staże pracownicze, absolwenckie i praktyki.

6. Weryfikacja, sprawozdania i rozliczanie po stronie ilościowej i finansowej dochodów własnych ZUK na dostawy wody i odbiór ścieków.

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z kasą ZUK - raporty, kwitariusze  przychodów.

8. Rozliczanie osób zbierających należności za pobór wody i odbiór ścieków oraz prowadzenie ewidencji imiennej.

9. Prowadzenie dowodów wewnętrznych podatku należnego.

10. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, oraz przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.

11. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

12. Prowadzenie procedury przygotowawczej do windykacji.

13. Prowadzenie środków trwałych.

14. Inne polecenia Kierownika.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie.

2. list motywacyjny,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o podjęcie pracy.

5. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami),

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - świadectwa pracy, zaświadczenia.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

1) kserokopie świadectw pracy,
2) kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3) oświadczenie o niekaralności,
4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Kandydat na stanowisko Referent w Zakładzie Usług Komunalnych" należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2012 roku do godziny 15.00, pod adresem:

Zakład Usług Komunalnych 
Zbiczno 140
87-305 Zbiczno
(pok. nr 1)

Inne informacje:

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 14.02.2012 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci spełniający wyżej wymienione wymogi zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie).

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

/-/ Robert Schuetz

utworzono: 2012-02-03 18:58 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-02-03 19:46 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-02-03 18:57
informację wytworzył 2012-02-03 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 2076
repozytorium zmian
drukuj  zapisz