Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4144176

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o naborze - Ogłoszenie nr 42/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 2 lutego 2012 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Ogłoszenie Nr 42/2012
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 2 lutego 2012 r.

 

Wójt Gminy Zbiczno ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Zbiczno na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych, kadrowych, archiwum i współpracy z organizacjami pozarządowymi w referacie organizacyjno - oświatowym.

Wymagania niezbędne (formalne):

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych;

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

4) obywatelstwo polskie;

5) nieposzlakowana opinia;

6) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności umożliwiającym wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu kodeksu pracy wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi, prowadzenia archiwum zakładowego, instrukcji kancelaryjnej i ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;

2) biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office oraz innych urządzeń niezbędnych na wyżej wymienionym stanowisku (dyktafon cyfrowy, kserokopiarka, bindownica, laminarka),

3) dokładność, staranność, odpowiedzialność za realizowane zadania, umiejętność pracy w stresie, komunikatywność, uprzejmość, umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

1) prawo jazdy kategorii B.

Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca jednozmianowa w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno,

2) przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 40 godzin,

3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesięcznym okresie rozliczeniowym,

4) praca trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.00, we wtorki od 7.15 do 16.00, do czasu pracy wlicza się 15 minutową przerwę na spożycie posiłku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zbiczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu grudniu 2011 r. wyniósł: poniżej 0,6 %

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) przygotowywanie dokumentacji w związku z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę pracowników urzędu, kierowników jednostek i pracowników robót publicznych,

2) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem na staże pracownicze, absolwenckie i praktyki,

3) prowadzenie rejestrów bhp, badań lekarskich i okularów pracowników i kierowników jednostek,

4) przygotowywanie organizacyjne i realizacja działań związanych z przeprowadzanymi wyborami, referendami,

5) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wyborów ławników,

6) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wyborów sołtysów,

7) protokołowanie zebrań sołeckich i spotkań Wójta i rady z mieszkańcami Gminy, itp.

8) prowadzenie spraw kadrowych i teczek osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek,

9) prowadzenie archiwum zakładowego,

10) prowadzenie spraw i rejestrów związanych z telefonią stacjonarną i komórkową w Urzędzie,

11) prowadzenie spraw dotyczących konkursów na wsparcie finansowe zadania realizowanego przez stowarzyszenia i organizacje społeczne, itp.

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego,

13) przygotowywanie opracowań i wydawanie materiałów promujących gminę,

14) prowadzenie spraw związanych z dostępem i udzielaniem informacji publicznej przez urząd,

15) pomoc przy organizacji imprez gminnych, np.: uroczysta sesja, wigilia, itp.,

16) zastępstwo pracowników w referacie organizacyjno - oświatowym,

17) inne na polecenie Wójta lub Sekretarza.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane odręcznie;

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o podjęcie pracy,

5) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.),

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach - świadectwa pracy, zaświadczenia.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

1) kserokopie świadectw pracy,

2) kopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3) oświadczenia o niekaralności,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  "Kandydat na stanowisko: do spraw organizacyjnych, kadrowych, archiwum i współpracy z organiacjami pozarządowymi w referacie organizacyjno - oświatowym", należy składać w terminie do dnia 13 lutego 2012 r. do godziny 15.00, pod adresem:
Urząd Gminy Zbiczno
Zbiczno 140
87-305 Zbiczno
(pokój nr 7)

Inne informacje:

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 13 lutego 2012 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci spełniający wyżej wymienione wymogi zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2012-02-02 13:49 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-02-02 14:36 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-02-02 13:48
informację wytworzył 2012-02-02 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 2334
repozytorium zmian
drukuj  zapisz