Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036953

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 31 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE Nr 41/2012

Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 31 stycznia 2012 roku
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych
Gminy Zbiczno na rok 2012

 

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa Zamawiającego: Gmina Zbiczno
2. Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
3. Województwo: Kujawsko-Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzilenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na: Dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus lub Rgterm 0,2 na rok 2012

III. Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Zbiczno

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 23 stycznia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 19865 - 2012, stronie internetowej Zamawiającego (BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:

1. Wykonawca: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
Baza Paliw Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski

2. Cena oferty wybranej: cena netto za 1 litr oleju opałowego 3,30 zł cena brutto 4,06 zł zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3. Uzasadnienie wyboru oferty: na ogłoszenie zamówienia wpłynęły dwie oferty spełniające warunki i kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrano ofertę z najniższą ceną za 1 litr przedmiotu zamówienia.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

Oferta nr 1 - złożona przez TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski
Liczba punktów - kryterium cena - 100 pkt

Oferta nr 2 - złożona przez Firma "TANK" Sp. J. W. Konczalski, M. Konczalski, ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń
Liczba punktów - kryterium cena - 96,90 pkt

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: nie dotyczy

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.01.2012 r. z terminem do dnia 07.02.2012 r.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2012-01-31 13:48 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-31 14:05 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-31 13:47
informację wytworzył 2012-01-31 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 1964
repozytorium zmian
drukuj  zapisz