Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155669

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zbiczno, 30.01.2012r.

GKB.271.1.1.2012

 

                                                                                                                 Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn. „REMONT KOTŁOWNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE, W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W POKRZYDOWIE I W BUDYNKU URZĘDU GMINY W ZBICZNIE”

W odpowiedzi na zapytania  firm przygotowujących oferty do przetargu na realizację ww. zadania, na podst. art.38 ust.1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbiczno przekazuje treść zapytań co do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1

Proszę o uściślenie opisu urządzeń grzewczych o mocach  350, 200 i 120 kW. Co rozumieją Państwo pod pojęciem: kocioł wodny z dwoma podajnikami na ekogroszek?

Odpowiedź:

Określenie „kocioł wodny z dwoma podajnikami na ekogroszek” oznacza, że kocioł musi być wyposażony w dwa automatyczne podajniki ślimakowe z palnikami retortowymi. Do oferty należy przyjąć dla mocy 350kW i 200kW kotły z dwoma automatycznymi podajnikami ślimakowymi z palnikami retortowymi do opalania na ekogroszek.

Kocioł o mocy  120kW   powinien być wyposażony w 1 automatyczny podajnik ślimakowy z palnikiem retortowym do opalania na ekogroszek.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy oferta przetargowa może być oparta na kotłach jedno podajnikowych, przy założeniu, że wszystkie parametry urządzenia zostaną zachowane tak jak w przypadku kotłów z dwoma podajnikami zamieszczonymi w przedmiarze robót, Projekcie budowlanym niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

Nie. Do oferty należy przyjąć dla mocy 350kW i 200kW kotły z dwoma automatycznymi podajnikami ślimakowymi z palnikami retortowymi do opalania na ekogroszek.

Pytanie 3

W opisie do projektów technicznych na poszczególne kotłownie jest napisane, że kotłownia powinna być wyposażona w:

- koc gaśniczy i gaśnicę - czy doliczyć,

- drzwi do kotłowni EI 30 - brak w przedmiarach, czy doliczyć,

- drzwi do składu opału El 60 - brak w przedmiarach, czy doliczyć,

- instalację uziemiającą orurowania i urządzeń kotłowni - brak w dokumentacji w części rysunkowej i w przedmiarach, czy doliczyć, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji w część elektryczną i przedmiarów,

- główny wyłącznik prądu - brak w dokumentacji w części rysunkowej i w przedmiarach, czy doliczyć, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji w część elektryczną i przedmiarów,

- gniazdo oświetlenia przenośnego o napięciu 24V - brak w dokumentacji w części rysunkowej
i w przedmiarach, czy doliczyć, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji w część elektryczną i przedmiarów.

Odpowiedź:

Oferent powinien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz przeprowadzić wizję lokalną zapoznając się ze stanem faktycznym poszczególnych kotłowni. Na podstawie tych informacji przygotowuje ofertę obejmującą wszystkie niezbędne elementy spełniające zapisy SIWZ oraz projektu budowlanego dla wykonania kompletnego zadania.

Pytanie 4

Czy wykonawca będzie zobowiązany do opracowania instrukcji obsługi kotłowni, schematu technologicznego kotłowni i oznaczenia dróg ewakuacyjnych, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, miejsca usytuowania głównego wyłącznika prądu?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 5

Czy wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia opinii kominiarskiej i protokołów elektrycznych?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z działem III, pkt. 4 SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania jeżeli nie zdąży przekazać wybranemu wykonawcy terenu robót do 10.02.2012 r.? Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji robót?

Odpowiedź:

Warunki przedłużenia terminu realizacji zadania zostały określone w SIWZ oraz projekcie umowy.

Pytanie 7

W kotłowni Zespołu Szkół w Zbicznie należy postawić komin systemowy, proszę o uzupełnienie projektu o fundament pod komin.

Odpowiedź:

Fundament pod komin należy wykonać na podstawie dokumentacji producenta przyjętego przez Oferenta systemu kominowego.

Pytanie 8

Czy Zamawiający jest przygotowany na wyłączenie z ruchu istniejących kotłowni, a co za tym idzie  czasowy brak dostawy ciepła do zasilanych budynków? Jeżeli Zamawiający jest przygotowany na czasowe wyłączenie kotłowni – to w jakim terminie?

Odpowiedź:

Zamawiający  przewiduje wyłączenie kotłowni z ruchu w czasie trwania  ferii zimowych tj. od dnia 13 – 24 luty 2012 r. oraz w dni wolne od pracy.


z up. Wójta  
/-/ Katarzyna Kwiatkowska
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Budownictwa i Rolnictwa
 

utworzono: 2012-01-30 19:39 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-30 19:47 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-30 19:38
informację wytworzył 2012-01-30 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 1489
repozytorium zmian
drukuj  zapisz