Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4453925

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 23 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE NR 39/2012
WÓJTA GMINY ZBICZNO
z dnia 23 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Zbiczno na 2012 rok

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Zbiczno
adres:
Urząd Gminy Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
tel./fax: (56) 49 393 17
strona internetowa: www.zbiczno.brodnica.net

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus lub Rgterm 0,2
1.2) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego na rok 2012. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.3) Miejsce wykonywania usługi: teren Gminy Zbiczno.
1.4) Nomenklatura:
1) Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09.00.00.00-3, 09.13.50.00-4,
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust .8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia: zamówienie będzie wykonywane partiami od 01.02.2012 r. do 30.04.2012 r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Warunki uczestnictwa: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) oraz inne wynikające z ustawy, a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do ofert, oświadczeń i dokumentów.

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

IV TRYBY

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Cena - 100% - 100 punktów
3. Informacje administracyjne:

3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w dniu powszednie w godzinach 7.30 - 15.00 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
3.2) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
3.3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.01.2012 r. godzina 12.15, Urząd Gminy Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro, 87-305 Zbiczno 140
3.4) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.5) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

V. INNE INFORMACJE:

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2012 r. - nr ogłoszenia 19865 oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.01.2012 r. z terminem do dnia 30.01.2012 r.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

* Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

* Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

* Wzór umowy

utworzono: 2012-01-23 13:46 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-31 14:08 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-23 13:46
informację wytworzył 2012-01-23 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 1719
repozytorium zmian
drukuj  zapisz