Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036026

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 20 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE NR 38/2012
WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 20 STYCZNIA 2012r.


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
„REMONT KOTŁOWNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE, W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W POKRZYDOWIE I W BUDYNKU URZĘDU GMINY W ZBICZNIE”


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4939317, faks 056 4939317.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT KOTŁOWNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE, W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W POKRZYDOWIE I W BUDYNKU URZĘDU GMINY W ZBICZNIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań: 1.1 Remont istniejącej kotłowni dostarczającej ciepło do budynków szkoły polegający na wymianie kotła olejowego wraz z istniejącym kominem zewnętrznym, rozbiórce drugiego kotła z obsługującym go kominem oraz przywróceniu otworu wsypowego do stanu pierwotnego w budynku Zespołu Szkół w Zbicznie. Istniejącą kotłownie przyjęto wyposażyć w kocioł wodny, trójciągowy opalany ekogroszkiem, o mocy nom. 350 kW z dwoma podajnikami na ekogroszek. Dla obsługi kotła i istniejących obiegów przyjęto automatykę obsługującą kocioł, istniejące i projektowane obiegi pracujące w trybie pogodowym. Wykonanie demontażu zbiorników na olej opałowy i przystosowanie pomieszczenia na skład opału. Wykonanie otworu wsypowego opału w byłym miejscu przywracając go do stanu pierwotnego oraz innych robót budowlanych niezbędnych do funkcjonowania kotłowni. 1.2 Remont istniejącej kotłowni dostarczającej ciepło do budynków szkoły polegający na wymianie kotła olejowego oraz przywróceniu otworu wsypowego do stanu pierwotnego w budynku Zespołu Szkół w Pokrzydowie. Istniejącą kotłownię przyjęto wyposażyć w kocioł wodny, trójciągowy opalany ekogroszkiem, o mocy nom. 200 kW z dwoma podajnikami na ekogroszek. Dla obsługi kotła i istniejących obiegów przyjęto automatykę obsługującą kocioł, istniejące i projektowane obiegi pracujące w trybie pogodowym . Wykonanie demontażu zbiorników na olej opałowy i przystosowanie pomieszczenia na skład opału. Wykonanie otworu wsypowego opału w byłym miejscu przywracając go do stanu pierwotnego oraz innych robót budowlanych niezbędnych do funkcjonowania kotłowni. 1.3 Remont istniejącej kotłowni olejowej dostarczającej ciepło do budynku urzędu gminy polegający na wymianie kotła oraz przywróceniu otworu wsypowego do stanu pierwotnego. Istniejącą kotłownię przyjęto wyposażyć w kocioł wodny, trójciągowy opalany ekogroszkiem, o mocy nom. 120 kW z podajnikiem na ekogroszek. Dla obsługi kotła i istniejących obiegów przyjęto automatykę obsługującą kocioł, istniejące i projektowane obiegi pracujące w trybie pogodowym. Wykonanie demontażu zbiorników na olej opałowy i przystosowanie pomieszczenia na skład opału. Wykonanie otworu wsypowego opału w byłym miejscu przywracając go do stanu pierwotnego oraz innych robót budowlanych niezbędnych do funkcjonowania kotłowni. 1.4 Wykonanie otworów montażowych do wprowadzenia kotłów oraz przywrócenie po wykonanym montażu naruszonego obiektu do stanu pierwotnego. 1.5 Przeszkolenie wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi kotłowni..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6, 45.45.30.00-7, 45.31.12.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

•    Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł ( sł. pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-    Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 robotę budowlaną - roboty w branży ciepłowniczej o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN, potwierdzone przez inwestorów, użytkowników obiektów, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać nazwę zamawiającego, rodzaj robót, wartość brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu instalacji ciepłowniczych; - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu robót instalacji elektrycznej ; Kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia a także zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją na temat podstawy do dysponowania tymi osobami, informacje na temat osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ). Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że a. posiada własne środki finansowe lub udokumentuje dostępność kredytu wraz z podaniem kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających ciągłość robót przez cały czas ich trwania (informacja z banku). Wymagana kwota minimum 100.000,00 zł, b. środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu innych realizowanych zamówień. c. posiada opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
•    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•    Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, wykaz podwykonawców wraz z przewidzianym dla nich zakresem robót( zgodnie z załacznikiem nr 6), oswiadczenia:a. o okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady na zamontowane urządzenia i wykonane roboty, licząc od dnia przekazania obiektu do użytkowania ( protokołu odbioru końcowego robót), b. o ubezpieczeniu budowy od odpowiedzialności cywilnej, c. o uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót i zagospodarowaniu śmieci i odpadów, d. o sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, e. o wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności i uzyskaniu dokumentów w celu uzyskania odbioru końcowego, f. o dokonaniu wizji lokalnej na terenie robót objętych zamówieniem - podać datę odbytej wizji lokalnej, Uwaga: w/w oświadczenia należy złożyć na jednej kartce w kolejności jak w punkcie 9 podpunkcie 17 niniejszego rozdziału SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się możliwość dokonania zmian w treści umowy tylko w przypadku wystąpienia sytuacji, które były niezależne i niemożliwe do przewidzenia przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz w przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji robót spowodowane: klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, pokój nr 10, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, sekretariat pokój nr 7, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

IV.4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOgłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2012r.pod nr 19790-2012 oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.01.2012r. z terminem do dnia 3.02.2012r


Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

Zespół Szkół w Pokrzydowie

* Przedmiar robót (pdf)

* Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (pdf)

* Projekt budowlany (pdf)

* Rysunek 1 - rzut kotłowni (pdf)

* Rysunek 2 - schemat technologiczny kotłowni (pdf)

* Oznaczenia urządzeń i armatury kotłowni Zespołu Szkół w Pokrzydowie (pdf)

Zespół Szkół w Zbicznie

* Przedmiar robót (pdf)

* Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (pdf)

* Projekt budowlany (pdf)

* Rysunek 1 - rzut kotłowni (pdf)

* Rysunek 2 - schemat technologiczny kotłowni (pdf)

* Oznaczenia urządzeń i armatury kotłowni Zespołu Szkół w Zbicznie (pdf)

Urząd Gminy w Zbicznie

* Przedmiar robót (pdf)

* Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (pdf)

* Projekt budowlany (pdf)

* Rysunek 1 - rzut kotłowni (pdf)

* Rysunek 2 - schemat technologiczny kotłowni (pdf)

* Oznaczenia urządzeń i armatury kotłowni Zespołu Szkół w Zbicznie (pdf)


 

utworzono: 2012-01-20 14:37 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-02-03 18:53 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-20 14:36
informację wytworzył 2012-01-20 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2521
repozytorium zmian
drukuj  zapisz