Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4252098

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 3 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE nr 31/2012
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 3 stycznia 2012r.
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),  w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)Wójt Gminy Zbiczno
zawiadamiaże w dniu 02.01.2012r. została wydana z urzędu decyzja znak: GKB.6220.14.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami przechodzącej przez działki nr 115, 106/5, 117, 116/12, 160/2, 166/5, 166/7, 126  w miejscowości  Zbiczno, gmina Zbiczno.

    Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnienia dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, II piętro, pok. 10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:00.

    Niniejsza decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach prowadzonych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl.
Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski
 

utworzono: 2012-01-03 13:35 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-03 13:39 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-03 13:34
informację wytworzył 2012-01-03 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 1690
repozytorium zmian
drukuj  zapisz