Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4435546

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Statut Szkoły Podstawowej w Zbicznie

Statut Szkoły Podstawowej w Zbicznie

(tekst ujednolicony)


Nazwa szkoły

§ 1. Szkoła nosi nazwę „ Szkoła Podstawowa w Zbicznie”

§ 2. Siedzibą szkoły jest wieś Zbiczno.

§ 3. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu „Szkoła Podstawowa w Zbicznie ”.

1. Szkoła nie posiada imienia. Imię szkole może nadać organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 4. 1.Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy w Zbicznie.

2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Cele i zadania szkoły

§ 5.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, z wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a w szczególności:

1) kształtuje umiejętności służące zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania, rachowania),

2) kształtuje umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi , przedstawicielami innej narodowości itp.  

3) rozwija poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,

4) kształtuje umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

5) rozbudza potrzeby kontaktu z przyrodą,

6) uświadamia uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne  i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma  wobec tych wspólnot obowiązki,

7) uczy zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku  rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli,

8) uczy właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody;

9) rozpoznaje poziom sprawności warunkujący opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i rachowania, odpowiednio  do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających,

10) kształtuje odpowiednie nawyki higieniczne,

11) zapoznaje dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą,

12) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości  szkoły.

2. Swoje zadania szkoła wykonuje uwzględniając optymalne warunki rozwoju uczniów, zasady bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych i podczas zajęć pozaszkolnych. W szczególności szkoła:

1) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) pomaga w organizowaniu nauczania uczniom niepełnosprawnym,

3) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów,

4) umożliwia realizowanie autorskich programów nauczania oraz indywidualnego  toku nauki,

5) uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, organizuje naukę  religii lub etyki.

3. W celu prawidłowej realizacji zadań statutowych wewnątrz rady pedagogicznej tworzy się zespoły nauczycielskie. Zasady i tryb tworzenia zespołów winien być określony w regulaminie rady pedagogicznej.

4. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zgodny z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Określi go rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

5. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią rodzinną , a także z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.

6. Szkoła może organizować dodatkowe zajęcia dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań. Zasady organizacji zajęć oraz ich rodzaje ustali rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

7. Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła organizuje opiekę. Formy opieki określi rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

8. Szkoła organizuje różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Formy opieki określi rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

9. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.

1) Zasadami współpracy są:

a) wzajemna wymiana informacji,

b) wzajemne świadczenie usług,

c) wzajemne uzgadnianie norm, wymagań i zachowań wobec uczniów oraz wzajemne zobowiązywanie się do przestrzegania tych uzgodnień .

2) Formami współpracy są:

a) kontakty indywidualne w środowisku domowym,

b) zebrania ogólne rodziców,

c) zebrania rodziców z wychowawcami klas,

d) zebrania rodziców z wychowawcami klas i dziećmi,

e) warsztaty wspólnej pracy rodziców i nauczycieli,

f) dzienniczek ucznia,

g) korespondencja.

§ 6. Program Wychowawczy Szkoły, o którym mowa w § 5.ust. 1  uchwala Rada Pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

 

Organy szkoły

 

§ 7.1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor szkoły,

2) Rada pedagogiczna,

3) Rada Rodziców oraz Rada Szkoły z chwilą jej powstania,

4) Samorząd Uczniowski.

2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły lub placówki i reprezentowanie jej na  zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizowanie uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami zapisanymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) skreślenie ucznia z listy uczniów (na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego),

9) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

10) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

11) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

12) współpraca z Radą rodziców, Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

13) sprawowanie nadzoru nad obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,

14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

15) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,

16) wyrażanie zgody o dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

17) zwalnianie ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z dugiego obowiązkowego języka.

3. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

4. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) goście zaproszeni przez przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które  mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli  i innych pracowników szkoły.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów, pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.

7. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:

1) organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projektu planu finansowego szkoły,

3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród   i innych wyróżnień,

4) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,

6) opiniowanie przedstawionych przez dyraktora propozycji realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego w klasach 4 - 6 szkoły podstawowej i gimnazjum.

8. W szkole może działać Rada Szkoły, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw  wewnętrznych szkoły, a także:

1) uchwala Statut Szkoły,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora  lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu  charakter wiążący,

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów  pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami  do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do kuratorium oświaty, w szczególności w sprawach organizacji zajęć  pozalekcyjnych i przedmiotów ponadobowiązkowych,

6) w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

9. W szkole może działać Rada Rodziców. Decyzję o powołaniu Rady Rodziców, stanowiącej reprezentację rodziców uczniów podejmuje ogół rodziców.

10. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu rady rodziców uchwalonego  przez ogół rodziców.

11. Do zadań Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

2) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i sposób ich wydatkowania.

12. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych danej klasy podanych przez wychowawcę, zadań dotyczących szkoły podanych przez dyrektora na ogólnych zebraniach rodziców,

2) uzyskiwania w czasie przerw lekcyjnych, przed i po zakończeniu lekcji od nauczycieli i wychowawcy rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

13. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wyboru i działania samorządu określa regulamin uczniowski uchwalony przez ogół uczniów.

14.Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie  Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach  szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,  takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych  proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i   zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami  organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

§ 8.1. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania  i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji.

2. Organy szkoły współdziałają ze sobą informując się wzajemnie o podejmowanych uchwałach,

3. Na zaproszenie przewodniczącego organu przedstawiciele pozostałych organów mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach z głosem doradczym.

4. W szkole umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły w następującym trybie:

1) zgłoszenie sytuacji konfliktowej dyrektorowi szkoły,

2) dyrektor mocą decyzji określa, kto rozstrzyga ten konflikt, w jakim składzie oraz terminie,

3) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniem, a nauczycielem powinny być wyjaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności, przy pomocy wychowawcy,

4) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem, a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły,

5) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem, a rodzicem lub grupą rodziców- rozwiązuje dyrektor szkoły. W przypadku nie uzyskania porozumienia- konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

6) sytuacje konfliktowe pomiędzy dyrektorem szkoły, a nauczycielem - rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

7) sytuacje konfliktowe pomiędzy Radą Rodziców, a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

8) sytuacje konfliktowe pomiędzy Radą Pedagogiczną , a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

9) w przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.


Organizacja szkoły

§ 9.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę  godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ  prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 10. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego  uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem  nauczania i programem wybranym z zestawów programów dla danej klasy,  dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna w zasadzie przekraczać 26.

3. W szkole podstawowej może być utworzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

§ 11. 1.Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych  w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów, na zajęciach z języków obcych  i w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż  30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z informatyki prowadzone są w grupach do 18 uczniów,  po zapewnieniu środków przez organ prowadzący szkołę.

5. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są  w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

§ 12. Organizację stałych i obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy.

§ 13.1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie tygodniowego  rozkładu.

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel  prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony  w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 14.1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła  zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza  systemem lekcyjnym.

2. Liczba uczestników zespołów i kół zainteresowań oraz innych zajęć  nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.

§15.1. Dla uczniów szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących w zasadzie 25 uczniów.

3. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także dzieci 6- letnie z oddziału przedszkolnego.

4. Dni i godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska, wynikających z godzin rozpoczynania i kończenia zajęć w szkole przez uczniów oraz dostosowanie do rozkładu jazdy autobusów dowożonych dzieci.

5. Świetlica prowadzi zajęcia zgodne z rocznym planem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz tygodniowego rozkładu zajęć.

6. Pracownikami świetlicy są nauczyciele świetlicy.

7. Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

4) stwarzanie warunków uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

7) współpraca z rodzicami,

8) organizowanie pomocy uczniom słabym, mającym trudności w nauce,

9) zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa podczas wsiadania do autobusu w trakcie odjazdu ze szkoły.

8. Przy świetlicy funkcjonuje stołówka, która zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku.

§16. 1. W celu realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zapewnienia warunków  do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, na terenie szkoły działa  biblioteka, która jest szkolną pracownią.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby.

3. Biblioteka spełnia następujące funkcje:

1) kształcąco-wychowawczą:

a) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

b) przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z sieci bibliotek i ośrodków informacji naukowej,

c) kształci kulturę czytelniczą,

d) kształtuje postawy moralne uczniów zgodne z ideałami wychowania, ich stylu życia i systemu wartości,

e) udziela pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

f) udziela pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu,

g) rozwija różne formy samorządności i gotowości do pracy społecznej.

2) opiekuńczo-wychowawcza:

a) przezwycięża trudności u uczniów mających problemy w nauce niektórych przedmiotów przy pomocy odpowiednio ukierunkowanej lektury,

b) dba o dzieci z deficytami rozwojowymi możliwymi do zredukowania przy pomocy łatwiejszych, odpowiednio dobranych książek i właściwie zastosowanych zabawowych form pracy opartych o słowo i książkę,

c) dba o młodzież szczególnie uzdolnioną, która dzięki odpowiednio dobranej lekturze poszerzy własną wiedzę i dla której w bibliotece szkolnej stworzone zostaną warunki dla rozwijania własnej aktywności twórczej (pisarskiej, recytatorskiej).

3) kulturalno-rekreacyjną:

a) uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

b) wspiera kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia,

c) zapewnia pomoc organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu wolnego uczniów.

4. Zadania biblioteki szkolnej są realizowane poprzez:

a) współpracę z nauczycielami,

b) wspieranie podejmowanych na terenie szkoły działań mających na celu zniwelowanie różnic w rozwoju intelektualnym dzieci,

c) rozpoznawanie aktywności czytelniczej i kierowanie rozwojem czytelniczym młodzieży.

§17. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładu kształcenia, nauczycieli  oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki  pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia  zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą- poszczególnymi  nauczycielami, a zakładem kształcącym nauczycieli lub szkołą wyższą.

§18.1. Każda organizowana forma zajęć poza terenem szkoły musi być odnotowana w zeszycie wyjść wychowawcy prowadzącego zajęcia.

2. Organizacja wycieczek szkolnych odbywa się za zgodą dyrektora szkoły.

3. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do opracowania dokumentacji  zgodnej z odrębnymi przepisami.

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


§19.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, i innych pracowników administracji i obsługi. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga.  

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. Zaday zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 20.1. Szkoła tworzy stanowisko wicedyrektora jeśli liczy co najmniej 12 oddziałów.

2. Dyrektor szkoły może, w ramach posiadania środków finansowych, tworzyć dodatkowe stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze,  za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 21.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą  oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych  jego opiece uczniów.

2. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy:

1) realizowanie programu kształcenia, wychowania osiągając w stopniu optymalnym cele określone w programie,

2) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej  i wychowawczej,

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

4) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,

5) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję,  a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,

6) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego  organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkoły,

7) prowadzenie prawidłowo dokumentacji pedagogicznej,

8) organizowanie procesu wychowania w zespole (tworzy warunki  do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie, rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności,

9) realizowanie ścieżek edukacyjnych,

10) przestrzeganie porządku pracy,

11) dbałość o dobro szkoły i jej mienie, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

12) pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z regulaminem  i harmonogramem.

13) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

3. Uprawnienia nauczycieli dotyczą:

1) podejmowania decyzji w sprawie doboru metod, form organizacyjnych podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

2) w przypadku prowadzenia koła zainteresowań lub zespołu podejmowania decyzji o treści programu koła lub zespołu,

3) ustalenia bieżącej oceny, semestralnej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów,

4) prawa zgłaszania do wychowawcy uwag dotyczących zachowania uczniów,

5) prawa wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

6) prawa do wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

4. Nauczyciel odpowiada:

1) służbowo przed dyrektorem za:

a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,

b) stan izby lekcyjnej, sprzętów oraz środków dydaktycznych mu powierzonych.

2) służbowo przed władzami szkoły - ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem  uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, w czasie powierzonych mu dyżurów,

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku  ucznia lub na wypadek pożaru,

c) zniszczenia lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru  i zabezpieczenia.

§ 22.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

2. W szkole można utworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo - zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.

4. Do zadań zespołów należy w szczególności:

1) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły,

3) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,

4) przygotowanie projektu programu wychowawczego szkoły. 

§ 23. 1. Każdy oddział szkoły objęty jest opieką wychowawczą.

2. Wychowawcą klasy jest nauczyciel szkoły, który prowadzi w oddziale co najmniej l godz. dydaktyczną z przedmiotów obowiązkowych.

3. Nauczyciel wychowawca pełni swą rolę wychowawcy w następujących ciągach:

1) klasy - od I do III,

2) klasy - od IV do VI.

4. Zadania nauczycielowi - wychowawcy powierza dyrektor szkoły, określając przydział w arkuszu organizacyjnym szkoły.

5. Do zadań i obowiązków nauczyciela- wychowawcy należy:

1) współpraca z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

2) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów:

a) dwa razy w semestrze organizuje zebrania wszystkich rodziców,

b) włącza rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach klasowych w charakterze pomocy wychowawczej,

c) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów mających trudności w nauce,

d) korzysta z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad izbą lekcyjną,

e) udziela rodzicom pełnej informacji o zachowaniu i ocenach ucznia,

f) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów często opuszczających zajęcia  w szkole, a w przypadku 50 % nieobecności dziecka na lekcjach w ciągu miesiąca – o grożących im konsekwencjach.

3) współpraca z pielęgniarką szkolną,

4) kierowanie uczniów w razie potrzeby do poradni psychologiczno - pedagogicznej,

5) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

6) doraźnie rozwiązywanie zaistniałych problemów uczniów,

7) służenie radą i pomocą uczniom,

8) ustalanie tematyki godzin wychowawczych,

9) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami form życia zespołowego,  

10) organizowanie pracy samorządu klasowego,

11) organizowanie pomocy uczniom słabym (tzw. samopomoc koleżeńska),

12) przygotowywanie wspólnie z uczniami imprez klasowych, wycieczek i biwaków,

13) opieka nad zespołem klasowym na imprezach pozalekcyjnych  i dyskotekach klasowych,

14) rozwijanie inicjatywy uczniów w samodzielnej pracy na rzecz szkoły, klasy i środowiska,

15) eliminowanie w klasach I-VI przejawów agresji, wdrażanie dzieci do systematyczności, poszanowania wytworów pracy,

16) eliminowanie wulgarnych zachowań uczniów,

17) zwracanie uwagi na poszanowanie sprzętu szkolnego,

18) wnioskowanie o warunkowe promowanie ucznia do klasy następnej,

19) uczestniczenie w egzaminie sprawdzającym ( w charakterze  obserwatora),  

20) informowanie uczniów o kryteriach oceny z zachowania.

6. Nauczyciel - wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:

1) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiągane cele wychowania w swojej klasie,

2) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków, będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,

3) za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej - uczniowskiej swojej klasy.

7. Dyrektor powierza wychowawstwo nauczycielowi, który:

1) jest dyspozycyjny (dostępny dla ucznia),

2) posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

3) jest operatywny,

4) poznaje problemy środowiska,

5) dba o właściwe relacje z rodzicami swoich uczniów,

6) komunikatywność i konsekwencja ułatwiają mu tworzenie dobrego klimatu w klasie.

8. Tryb odwołania nauczyciela- wychowawcy:

1) wychowawcę powołuje i odwołuje dyrektor szkoły- z początkiem roku  szkolnego, jeśli wiąże się z tym organizacja roku szkolnego,

2) w ciągu roku szkolnego odwołanie nauczyciela- wychowawcy może  odbyć się na wniosek:

a) samorządu klasowego z danej klasy,

b) klasowej Rady Rodziców z danej klasy. Wniosek przedstawiany  jest dyrektorowi szkoły i Radzie Rodziców. Rada Rodziców opiniuje drogą głosowania wniosek, ostateczną decyzję przedstawiając dyrektorowi szkoły,

3) dyrektor szkoły zobowiązany jest w trybie natychmiastowym wyznaczyć  nowego wychowawcę z początkiem nowego miesiąca roku szkolnego.

 

Uczniowie szkoły

 

§ 24.1. Uczniów szkoły rekrutuje się z dzieci zamieszkujących obwód szkoły.

2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości szkoły, uczniami szkoły mogą być dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

3. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie w zasadzie od 7 do 13 roku  życia.

4. Uczeń może spełniać obowiązek szkolny od lat 6 na wniosek rodzica.

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie  spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być ono odroczone,  nie dłużej niż o l rok.

6. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku  kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

7. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin z zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

8. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły, bądź odroczeniu obowiązku  szkolnego podejmuje dyrektor.

9. Szkolny obowiązek spełniają również dzieci upośledzone umysłowo,  dla których szkoła realizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
a) przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej.

§ 25.1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, w szczególności do równomiernie rozłożonych godzin, lekcyjnych w tygodniowym planie lekcji,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) korzystania z pomocy materialnej,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, szczególnie dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez dobrowolny udział w kółkach przedmiotowych,

7) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności, oceny z poszczególnych przedmiotów,

8) przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym  nauczycielom swoich problemów oraz uzyskanie od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

9) pomocy w przypadku trudności w nauce,

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,  księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie  się w organizacjach działających w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

2) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych,

3) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor  i tradycję szkoły, współtworzenia jej autorytetu,

4) godnego i  kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

5) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:

a) okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności,

c) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,

d) poszanowanie wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,

e) naprawianiu wyrządzonej przez siebie szkody.

7) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów (uczeń nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie bierze narkotyków i innych środków odurzających, jest czysty i schludny),

8) troszczenia się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

9) przestrzeganie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych  oraz innych urządzeń elektronicznych ( MP3, MP4,dyktafon itp. )

10) dbania o schludny wygląd, stosowny do okoliczności,

11) ustala się następujące zasady dotyczące ubioru:

a) wygląd ucznia powinien być schludny, bez elementów ekstrawaganckich, należy przez to rozumieć: fryzura musi mieć charakter naturalny, twarz powinna być bez makijażu, biżuteria lub elementy dekoracyjne nie powinny stwarzać zagrożenia życia i bezpieczeństwa ucznia lub innym uczniom.

b) strój galowy

dla dziewcząt - biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, albo spodnie,

dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie i jasna koszula.

Szkolny strój galowy obowiązuje w następujących dniach:

- inauguracja roku szkolnego,

- zakończenie roku szkolnego,

- egzamin gimnazjalny i sprawdzian klasy VI (tylko dla zdających),

- uroczystości z okazji świąt państwowych,

- inne dni zgodne z zaleceniem dyrekcji szkoły.

c) strój sportowy  

- koszulka z krótkim rękawem, spodenki, obuwie sportowe (trampki,  tenisówki, adidasy), dres,

- na lekcję w-f należy zdjąć biżuterię i zegarki.

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru spowoduje zastosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły oraz WSO.

§ 26. Wyróżnienia i nagrody.

1. Uczeń może otrzymywać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwałę wychowawcy klasy,

2) pochwałę dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów,

3) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców,

4) dyplom uznania,

5) nagrodę rzeczową.

2. Za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej organizacji młodzieżowej osiągnięcie wyróżniającego wyniku w konkursach przedmiotowych  turniejach, igrzyskach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące  zaszczyt szkole i rodzicom oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród  wymienionych w ust. l. odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie  szkolnym.

§ 27. Kary.

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych , a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy,

2) naganą wychowawcy klasy,

3) upomnieniem dyrektora szkoły,

4) naganą dyrektora szkoły,

5) naganą dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,

6) przeniesieniem do innej szkoły.

2. Karę wymienioną jako ostatnią może otrzymać uczeń za szczególnie  rażące naruszanie zasad współżycia społecznego, za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, chuligaństwo, narkomanię, spożywanie  alkoholu, pobicia z uszkodzeniem ciała, kradzież i napastowanie seksualne  - dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od wymierzonej kary do dyrektora szkoły.

1) od każdej, wymienionej kary, uczeń może się odwołać za  pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub rodziców do dyrektora szkoły, w terminie 5 dni od nałożenia kary.

2) w przypadku otrzymania nagany dyrektora szkoły, uczeń może odwołać się w terminie 5 dni od nałożenia kary do Komisji Wychowawczej.

3) w skład Komisji wchodzi:

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- przewodniczący Rady Rodziców,

- wychowawca,

- pedagog,

- dyrektor szkoły.

4) Komisja Wychowawcza ma 7 dni na rozpatrzenie odwoławcze. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.


Postanowienia końcowe.

 

§ 28. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29. (usunięty)

§ 30.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 31.1. Tryb dokonywania zmian w Statucie Szkoły określaj odrębne przepisy.

2. Projekt zmian Statutu przygotowuje Rada Pedagogiczna.

3. Prawo występowania do Rady Pedagogicznej w sprawie nowelizacji Statutu posiadają

1) dyrektor szkoły,

2) co najmniej 1/3 członków rady.


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZBICZNIE - TEKST UJEDNOLICONY - ZAOPINIOWANY POZYTYWNIE PRZEZ:

Radę Rodziców w dniu 15.11.2009 r.

Samorząd Uczniowski w dniu 15.11.2009 r.

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2/09/10 z dnia 16.11.2009 r. przyjęty do realizacji.

utworzono: 2012-01-03 10:39 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-01-03 11:32 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-03 10:39
ilość odsłon podstrony: 2010
repozytorium zmian
drukuj  zapisz