Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410054

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Podatek rolny

PODATEK ROLNYStawka podatku w 2016 roku wynosi:

1)      134,375 zł od 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych,
2)      268,750 zł od 1 ha fizycznego dla posiadaczy użytków rolnych poniżej 1 ha.

Postawa prawna
* Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 roku poz. 1381 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy

Należy załączyć:
1.    Akt notarialny lub
2.    Umowę dzierżawy gruntów rolnych

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu kompletu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Terminy płatności podatku:
I   rata – do 15 marca każdego roku
II  rata – do 15 maja każdego roku
III rata – do 15 września każdego roku
IV rata – do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania.

Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Zbiczno
Nr konta – BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001.

Ulgi
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 1381 z późn. zm. ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.


Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu – pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.15 do godz. 15.00; we wtorki od godz. 7.15 do godz. 16.00 lub pocztą na adres urzędu.
 


Druki do pobrania

 

IR-1 – osoby fizyczne IR-1 – osoby fizyczne
DR-1 – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej DR-1 – osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

 Aktualizacja w dniu 29.12.2015 r.

utworzono: 2012-01-03 08:15 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-12-29 08:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2012-01-03 08:15
ilość odsłon podstrony: 1903
repozytorium zmian
drukuj  zapisz