Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4435608

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Statut Gimnazjum w Zbicznie

STATUT
Gimnazjum w Zbicznie

Tekst ujednolicony


Nazwa szkoły

§1. Szkoła nosi nazwę „Gimnazjum w Zbicznie”.

§2. Siedzibą Gimnazjum w Zbicznie jest wieś Zbiczno.

§3. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu „Gimnazjum w Zbicznie”.
 

§4. Imię gimnazjum nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Imię gimnazjum powinno być związane z kierunkiem pracy dydaktycznej lub wychowawczej tegoż gimnazjum.

 

Inne informacje o szkole
 

§ 5.1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Zbiczno.

2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 

Cele i zadania szkoły
 

§ 6.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, z wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a w szczególności:

1) wprowadza ucznia w świat wiedzy naukowej ujmowanej dyscyplinarnie, która umożliwia dalsze kształcenie,
2) wdraża ucznia do samodzielności,
3) pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kierunku Edukacji,
4) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
5) przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,
6) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
7) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. Sposób wykonywania zadań szkoły uwzględniający optymalne warunki rozwoju uczniów, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych określi rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

3. W celu prawidłowej realizacji zadań statutowych wewnątrz rady pedagogicznej tworzy się zespoły nauczycielskie. Zasady i tryb tworzenia zespołów winien być określony w regulaminie rady pedagogicznej.

4. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zgodny z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Określi go rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

5. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią rodzinną a także z różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.

6. Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła organizuje opiekę. Formy opieki określi rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

7. Dla uczniów z zainteresowaniami, potrzebami rozwojowymi oraz wymagających wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych szkoła może organizować zajęcia dodatkowe. Zasady organizacji zajęć oraz ich rodzaje ustali rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

8. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego na zasadach i w formach ustalonych przez organy szkoły.

9. Uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych szkoła organizuje potrzebną pomoc i wsparcie. Formy organizacyjne udzielania tej pomocy ustali rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

§ 7. Program wychowawczy gimnazjum, o którym mowa w § 6, ust.1 uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

Organy szkoły

§ 8.1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców oraz Rada Szkoły – jeżeli zostaną utworzone,
4) Samorząd Uczniowski.
 

2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunków harmonijnego  rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej, realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
5) wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych, w oparciu o odrębne przepisy,
6) przedkłada do zatwierdzenia radzie pedagogicznej programy szkoły i projekty rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
7) przyjmuje uczniów do szkoły,
8) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli ustaleń statutu, regulaminu szkoły i innych przepisów prawa szkolnego,
9) jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
11) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,
12) premiuje i nagradza pracowników zgodnie z regulaminem premiowania,
13) przyznaje nagrody dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz wnioskuje o inne nagrody określone przepisami oświatowymi,
14) sprawuje nadzór nad obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
16) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą,
17) wyraża zgodę o dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
18) zwalnia ucznia z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z drugiego obowiązkowego języka.

3. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.

4. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) goście zaproszeni przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie programu szkoły i planów pracy szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.  

7. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:
1) projektu planu finansowego szkoły,
2) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród,
3) opiniowanie organizacji pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
4) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z art. 41, ust. 2 Ustawy o systemie oświaty,
5) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania,
6) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego w klasach 2 - 4 SP i gimnazjum.

8. W gimnazjum może działać Rada Szkoły, która uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:
1) uchwala Statut Szkoły,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych  oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do kuratorium oświaty, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów ponadobowiązkowych,
6) w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

9. W gimnazjum może działać Rada Rodziców. Decyzję o powołaniu Rady Rodziców, stanowiącej reprezentację rodziców uczniów podejmuje ogół rodziców.

10. Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, uchwalonego przez ogół rodziców.

11.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawa rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych danej klasy podanych przez wychowawcę, zadań dotyczących szkoły podanych przez dyrektora na ogólnych zebraniach rodziców,
2) uzyskiwania w czasie przerw lekcyjnych, przed i po zakończeniu lekcji od nauczycieli i wychowawcy rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

12. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  Zasady wyboru i działania organów samorządu określa Regulamin Uczniowski uchwalony przez ogół uczniów.

13. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów.
 
§ 9.1. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji.
 
2. Organy szkoły współdziałają ze sobą informując się wzajemnie o podejmowanych uchwałach.

3. Na zaproszenie przewodniczącego organu, przedstawiciele pozostałych organów mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach z głosem doradczym.

4.
W szkole umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły w następującym trybie:
1) zgłoszenie o sytuacji konfliktowej dyrektorowi szkoły,
2) dyrektor mocą decyzji określa, kto rozstrzyga ten konflikt i w jakim składzie oraz terminie,
3) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniem, a nauczycielem powinny być wyjaśniane i rozwiązywane w pierwszej kolejności, przy pomocy wychowawcy,
4) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem, a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje dyrektor szkoły,
5) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem, a rodzicem lub grupą rodziców – rozwiązuje dyrektor szkoły. W przypadku nie uzyskania porozumienia – konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
6) sytuacje konfliktowe pomiędzy dyrektorem szkoły, a nauczycielem – rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
7) sytuacje konfliktowe pomiędzy Radą Rodziców, a dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
8) sytuacje konfliktowe pomiędzy Radą Pedagogiczną, a dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny,
9) w przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.


Organizacja szkoły


§ 10.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku  szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza  organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określających organizacje stałych, obowiązkowych nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 
§ 11.1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawów programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna w zasadzie przekraczać 26.

§ 12. 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki, z zastrzeżeniem ust.2.
 
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 
3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.
 
5. Zajęcia z informatyki prowadzone są w grupach do 18 uczniów, po zapewnieniu środków przez organ prowadzący szkołę.

§ 13. Organizację stałych i obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 14. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie tygodniowego rozkładu.

§ 15.1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem lekcyjnym.

2. Liczba uczestników zespołów i kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.

§ 16.1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
 
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
3. W oddziałach przysposabiającego do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.
 
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
 
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkoła zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 17. 1. W celu realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych uczniów, zapewnienia warunków do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie w szkole działa biblioteka, która jest szkolną pracownią.
 
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby.
 
3. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, korzystania z biblioteki, godziny pracy umożliwiające dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu określa regulamin biblioteki przyjęty uchwałą rady pedagogicznej.

4. Zakres czynności dla nauczycieli bibliotekarzy ustala dyrektor szkoły.

5. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) w zakresie prac organizacyjno – technicznych:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencja materiałów bibliotecznych,
c) selekcja księgozbioru,
d) rozmieszczenie i porządkowanie zbiorów,
e) opracowanie książek,
f) stworzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

2) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów,
b) działalność informacyjna biblioteki szkolnej,
c) przysposobienie czytelnicze i informacyjne,
d) prowadzenie różnych form wizualnej propagandy książki i czytelnictwa,
e) organizowanie imprez inspirujących czytelnictwo i rozwijanie kultury czytelniczej,
f) podejmowanie roli współorganizatora życia kulturalnego na terenie szkoły.

§ 18. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładu kształcenia, nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcącym nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 19.1. Każda organizowana forma zajęć poza terenem szkoły musi być odnotowana
  w zeszycie wyjść wychowawcy prowadzącego zajęcia.

2.
Organizacja wycieczek szkolnych odbywa się za zgodą dyrektora szkoły.

3.
Kierownik wycieczki zobowiązany jest do opracowania dokumentacji zgodnej z odrębnymi przepisami.

§ 20.1. Dla uczniów gimnazjum, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu na dojazd do pracy lub czas pracy ich rodziców szkoła organizuje świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy w zasadzie 25 uczniów.
 
3. Zasady korzystania ze świetlicy ustala rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


§ 21.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników administracji i  obsługi. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4. (uchylony)
 
5. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust. l., określają odrębne przepisy.

§ 22.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 
2. Zadania i obowiązki nauczycieli dotyczą w szczególności:
1) poprawności merytorycznej i metodycznej realizowanych treści programowych,
2) zaangażowania zawodowego nauczyciela, w tym w opracowaniu treści programowych i dydaktycznych, zainteresowania uczniem i jego środowiskiem, nawiązywania współpracy z rodzicami,
3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
4) realizowanie ścieżek edukacyjnych,
5) aktywności w doskonaleniu zawodowym,
6) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, regulamin pracy, przepisy bhp, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji),
7) dbałość o dobro szkoły i jej mienie, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
8) wykonywania poleceń i zarządzeń dyrektora gimnazjum,
9) pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z regulaminem i  harmonogramem,
10) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 
11) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby o zainteresowania uczniów.
 
3. Uprawnienia nauczycieli dotyczą:
1) podejmowania decyzji w sprawie doboru metod, form organizacyjnych podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
2) w przypadku prowadzenia koła zainteresowań lub zespołu - podejmowania  decyzji o treści programu koła lub zespołu,
3) ustalenia bieżącej oceny, semestralnej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów,
4) prawa zgłaszania do wychowawcy uwag dotyczących zachowania uczniów,
5) prawa wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
6) prawa do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

4. Nauczyciel odpowiada:
1) służbowo przed dyrektorem za:
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i  warunków w jakich działa,
b) stan izby lekcyjnej, sprzętów oraz środków dydaktycznych mu powierzonych.
2) służbowo przed władzami szkoły - ewentualnie cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, w czasie powierzonych mu dyżurów,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub na wypadek pożaru,
c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 23.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu.

4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2, należy w szczególności:
1) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły,
3) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
4) przygotowanie projektu programu wychowawczego gimnazjum.

§ 24. 1. Oddziałem szkolnym opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wprowadza się zasadę prowadzenia klasy przez jednego wychowawcę w całym cyklu edukacyjnym.

3. Zadania nauczycielowi - wychowawcy powierza dyrektor szkoły, określając przydział w arkuszu organizacji szkoły.

4.
Zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi uczniami społeczności szkolnej.
 
5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4 wychowawca:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
5) ustala oceny zachowania uczniów,
6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,
7) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ucznia,
8) informuje na bieżąco rodziców o nieusprawiedliwionej 50% nieobecności ucznia w okresie 1 miesiąca.

6. Nauczyciel - wychowawca odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
1) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiągane cele wychowania w swojej klasie (grupie),  
2) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków, będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,
3) za prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej - uczniowskiej swojej klasy (grupy).
 
7. Dyrektor powierza wychowawstwo nauczycielowi, który:
1) jest dyspozycyjny (dostępny dla ucznia),
2) posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
3) jest operatywny,
4) poznaje problemy środowiska,
5) dba o właściwe relacje z rodzicami swoich uczniów,
6) komunikatywność i konsekwencja ułatwiają mu tworzenie dobrego klimatu w klasie.
 
8. Tryb odwołania nauczyciela - wychowawcy:
1) wychowawcę powołuje i odwołuje dyrektor z początkiem roku szkolnego, jeśli wiąże się z tym organizacja roku szkolnego,
2) w ciągu roku szkolnego odwołanie nauczyciela - wychowawcy może odbyć się na wniosek:
a) samorządu klasowego z danej klasy,
b) klasowej rady rodziców z danej klasy. Wniosek przedstawiany jest dyrektorowi szkoły i radzie rodziców. Rada rodziców opiniuje drogą
 głosowania wniosek, ostateczną decyzję pozostawiając dyrektorowi szkoły,
3) dyrektor szkoły zobowiązany jest w trybie natychmiastowym wyznaczyć nowego wychowawcę z początkiem nowego miesiąca roku szkolnego.


Uczniowie gimnazjum


§ 25.1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie od 13 do 16 lat.

2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów:
1) z urzędu – absolwentów 6 – letnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów 6 – letnich szkół podstawowych zamieszkałym poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
3) w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów:
a) oceny z wybranych zajęć edukacyjnych, tj. z języka polskiego, przyrody, języka angielskiego, matematyki, historii i innych osiągnięć ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej,
b) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia, o których mowa w pkt. a) jest następująca:
  - ocena celująca – 6 pkt.,
  - ocena bardzo dobra – 5 pkt.,
  - ocena dobra – 4 pkt.,
  - ocena dostateczna – 3 pkt.,
  - ocena dopuszczająca – 0 pkt.,
  - inne osiągnięcia – 0 – 10 pkt.
c) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.  
 
3. Dyrektor gimnazjum , nie później niż do końca lutego każdego roku podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w        ust. 2.
 
4. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
 
5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
a) świadectwa ukończenia klasy programowo wyższej,
b) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
c) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych.
 
6. O przyjęciu ucznia do gimnazjum decyduje dyrektor szkoły.

7. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.

8. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do ukończenia gimnazjum lub do końca roku szkolnego, w którym uczeń ukończy 18 lat. Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów za naruszenie zasad współżycia społecznego, negatywne oddziaływanie na społeczność uczniowską, łamanie przepisów prawa wewnątrzszkolnego, które przejawia się poprzez:
1) nagminne wagary,
2) lekceważenie nauki, polegające na otrzymywaniu niedostatecznych ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednich ocen zachowania,
3) dopuszczanie się czynów sprzecznych z prawem (kradzieże, wymuszenia, pobicia, zastraszanie, fałszowanie dokumentów, agresja słowna),
4) palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywania lub rozprowadzanie narkotyków,
5) toczące się przeciwko uczniowi postępowanie karne.

Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

§ 26.1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, a także ochrony poszanowania godności,
3) korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,  
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
 
2.Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5) przestrzegać zarządzeń porządkowych wydawanych przez dyrektora szkoły, regulujących na bieżąco sprawy z zakresu bezpieczeństwa,
6) przestrzeganie zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (np. MP3, MP4, dyktafon itp.)
7) dbania o schludny wygląd stosowny do okoliczności,
8) ustala się następujące zasady dotyczące ubioru:
a) strój codzienny:
- wygląd ucznia powienien być schludny, bez elementów ekstrawaganckich, należy przez to rozumieć: fryzura musi mieć charakter naturalny, bez koloryzacji, paznokcie powinny mieć kolor naturalny, twarz powinna być bez makijażu, bliżuteria i elementy dekoracyjne nie powinny zagrażać życiu i bezpieczeństwu ucznia lub innych osób.
b) strój galowy:
- dla dziewcząt – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, albo spodnie,
- dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie i jasna koszula.
  Szkolny strój galowy obowiązuje w następujących dniach:
- inauguracja roku szkolnego
- zakończenie roku szkolnego
- egzamin gimnazjalny i sprawdzian klasy VI (tylko dla zdających)
- uroczystości z okazji świąt państwowych
- inne dni zgodnie z zaleceniem dyrekcji szkoły.
c) strój sportowy
  - koszulka z krótkim rękawem, spodenki, obuwie sportowe (trampki, tenisówki, adidasy), dres,
  - na lekcję w- f należy zdjąć biżuterię i zegarki.
  Decyzję o czasowym odstąpieniu od postanowień statutu szkoły w sprawie jednolitego stroju szkolnego podejmuje dyrekcja szkoły.
  Nieprzestrzeganie zasad dotyczących ubioru spowoduje zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły oraz WSO.
 
§ 27. Wyróżnienia i nagrody.

1.
Uczeń może otrzymywać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy klasy,
2) pochwałę dyrektora gimnazjum wobec wszystkich uczniów,
3) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora gimnazjum do rodziców,
4) dyplom uznania,
5) nagrodę rzeczową.
 
2. Za szczególne osiągnięcia w pracy społecznej organizacji młodzieżowej,
  osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie przedmiotowej,
  turnieju, konkursie, igrzyskach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych w ust. l. odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.

§ 28. Kary.
 
1. Za nieprzestrzeganie statutu gimnazjum, regulaminów, za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych , a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) naganą wychowawcy,
3) upomnieniem dyrektora,
4) naganą dyrektora,
5) naganą dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
6) przeniesieniem do innego gimnazjum.
 
2. Karę wymienioną jako ostatnią może otrzymać uczeń za szczególnie rażące naruszanie zasad współżycia społecznego, za szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, chuligaństwo, narkomanię, spożywanie alkoholu pobicia z uszkodzeniem ciała, kradzieże i napastowanie seksualne – Dyrektor gimnazjum występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
 
3. (wykreślony)
 
4. a) Od każdej wymienionej wyżej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od nałożenia kary
b) W przypadku otrzymania nagany dyrektora szkoły uczeń może odwołać się w terminie 5 dni od nałożenia kary do Komisji Wychowawczej.
c) W skład Komisji wchodzi:
- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
- przewodniczący Rady Rodziców,
- wychowawca,
- pedagog,
- dyrektor szkoły.
Komisja Wychowawcza ma 7 dni na rozpatrzenie odwoławcze. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 
5. Dyrektor gimnazjum po szczegółowym zbadaniu zasadności odwołania podejmuje ostateczną decyzję.  


Postanowienia końcowe
§ 29. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 30. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły.

§ 31.1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 32.1. Tryb dokonywania zmian w statucie szkoły określają odrębne przepisy.

2. Projekt zmian Statutu przygotowuje Rada Pedagogiczna.

3. Prawo występowania do Rady Pedagogicznej w sprawie nowelizacji Statutu posiadają:
1) dyrektor szkoły,
2) co najmniej 1/3 członków rady.
Statut Gimnazjum w Zbicznie - tekst jednolity - zaopiniowany pozytywnie przez:

 Radę Rodziców w dniu 15 listopada 2009 r.


 Samorząd Uczniowski w dniu 15 listopada 2009 r.


Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3/09/10 z dnia 16 listopada 2009 r. - przyjęty do realizacji

utworzono: 2011-12-29 14:05 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-12-29 14:33 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-12-29 14:04
ilość odsłon podstrony: 1918
repozytorium zmian
drukuj  zapisz