Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862303

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych w Zespole Szkół w Zbicznie

REGULAMIN
wycieczek i innych imprez krajoznawczo-turystycznych
w Zespole Szkół w Zbicznie

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Zbicznie.

§ 1. Zasady ogólne

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno-wychowawczej szkoły.

2. Organizowanie przez szkołę wycieczek i ipmrez krajoznawczo-turystycznych powinno mieć na celu:

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego;
c) poznawanie kultury, tradycji i języka państw europejskich;
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie nauczania i wychowania;
e) upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
f) podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej;
g) upowszchnianie form aktywnego wypoczynku;
h) przeciwdziałanie patologii społecznej;
i) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

3. Wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne mogą przyjąć następujące formy:

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli, poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych;
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne - w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje, itp.;
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego;
e) imprezy wyjazdowe - związane z realiacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

4. Wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.

5. Wycieczki i imprezy powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

6. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność ponoszą rodzice.

7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w punkcie 3.

§ 2. Organizacja wycieczek

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem (wycieczki przedmiotowe - 2 dni wcześniej) przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

5. Dokumentacja wycieczki zawiera:

a) kartę wycieczki z jej harmonogramem (w dwóch egzemplarzach);
b) listę uczestników z numerem PESEL (w dwóch egzemplarzach);
c) pisemne zgody rodziców
d) preliminarz wycieczki oraz jej rozliczenie
e) regulamin uczestnika wycieczki dostosowany do rodzaju wycieczki / imprezy;
f) instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej;
g) oświadczenie opiekuna;
h) potwierdzenie zapoznania się uczniów z regulaminam uczestnika wycieczki (listę uczniów).

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

7. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

8. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.

9. W wycieczkach szkolnych nie mogą brać udziału uczniowie:

a) w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie;
b) którzy zostali zawieszeni w prawach ucznia, którzy zostali ukarani inną karą porządkową.

10. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (niezależnie od wieku).

11. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

12. Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL, obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne, listę z numerami ambasad.

§ 3. Główne zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek.

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły, nie ma tzw. "czasu wolnego" dla jego uczestników.

2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.

3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:

a) jeden opiekun na 30 uczniów, podczas wycieczek przedmiotowych w miejscowościach, która jest siedzibą szkoły;
b) jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły;
c) jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach turystyki kwalifikowanej i górskiej;
d) jeden opiekun na 5 uczniów na wycieczkach wysokogórskich;
e) jeden opiekun na 12 osób na wycieczkach rowerowych (pow. 12 roku życia).

4. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.

5. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu i z przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m. Przerwa międy grupami co najmniej 150 m. Oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas buży, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.

7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

9. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.

10. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych nie mogą brać uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

12. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami chooby należy wezwać lekarza lub pogotowie.

13. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

14. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

15. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.

16. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking szkolny lub inne wyznaczone miejsce, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 - wyłącznie pod opieką rodziców.

17. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek - pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej uzgodnionym.

18. W przypadku zaginięcia - uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia:

a) miasto - uczeń zna miejse postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców;
b) szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.

19. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników nieszczęśliwy wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

§ 4. Kierownik wycieczki i opiekunowie

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

a) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych;
b) jest instruktorem harcerskim;
c) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lun instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

6. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powienien być nauczyciel.

7. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.

§ 5. Obowiązki kierownika wycieczki

1. Opracowanie: programu, harmonogramu, regulaminu i preliminarzu wycieczki.

2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły dokumentacji wycieczki oraz jej rozliczenie.

3. Zapisanie na karcie wycieczki lub liście uczestników numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej.

4. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.

5. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

6. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

7. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

8. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki (lub za pośrednictwem biura turystycznego).

9. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki.

10. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

11. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu - dla rodziców, uczniów i dyrektora szkoły.

12. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia, itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

§ 6. Obowiązki opiekuna

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.

2. Współdziałania z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramie wycieczki lub imprezy.

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki oraz w oświadczeniu przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

§ 7. Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce szkolnej.

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych niedozwolonych używek.

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.

6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.

7. W czasie trwania wycieczki nie przewiduje się "czasu wolnego" , a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.

9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.

12 W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodne ze statutem szkoły.

§ 8. Finansowanie wycieczek

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne o programowe.

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców lub innych źródeł.

3. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:

a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział;
b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły;
c) ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne;
d) ze środków pozyskanych od organiazji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów;
e) ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych przez nauczycieli w ramach realizacji unijnych programów i projektów edukacyjnych.

4. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

5. Rodzice, którzy zdeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

6. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

7. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

8. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

9. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danych rodzaju działalności podmioty gospodarcze.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Uczniowie, ktorzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.

3. Kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o dodatkowym ubezpieczeniu jej uczestników i jego konsekwencjach.

4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście musi uzyskać na nie zgodę wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

7. Wycieczki szkolne lub inne imprezy krajoznawczo - turystyczne - wybrane przepisy prawne:

- Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 8.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

Regulamin został przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 16 listopada 2009 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół
/-/ Izabela Staniek

utworzono: 2011-12-29 12:12 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-12-29 14:01 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-12-29 12:12
ilość odsłon podstrony: 2551
repozytorium zmian
drukuj  zapisz