Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4145535

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu

ROZSTRZYGNIĘTE: 27.12.2011 r.
- informacja o wyborze oferty

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
dostawa  oleju napędowego w okresie 1.01.2012 - 31.12.2012

I. ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Usług Komunalnych - Zakład budżetowy Gminy Zbiczno
Adres: Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
tel/fax (56) 49 393 33

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju napędowego ON
1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na okres 01.01.2012 do 31.12.2012
1.3 Miejsce wykonywania usługi: miejscowość Zbiczno

2. Nomenklatura:
2.1 Wspólny Słownik Zamówień CPV: 09134100-8
2.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
2.3 Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.4 Czas trwania zamówienia: zamówienie będzie wykonywane partiami od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Warunki uczestnictwa: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) oraz inne wynikające z ustawy, a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Posiadają pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
3.
Zamawiający oceni spełnianie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do ofert oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

IV TRYBY
1. Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony
2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
cena - 100% = 100 punktów
3. Informacje administracyjne:
3.1 warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w dni powszednie w godzinach 7.30 do 15.00 lub ze strony internetowej Urzędu Gminy w Zbicznie www.bip.zbiczno.ug.gov.pl
3.2  Termin i miejsce skadania ofert: 27.12.2011 do godziny 12.00 w Zakładzie Usług Komunalnych Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno - pokój nr 1 (parter)
3.3 Termin związania ofertą: liczba dni - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.12.2011 godz. 12.15 - Urząd Gminy w Zbicznie, sala posiedzeń II piętro

3.4 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

3.5 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3.6  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

V. INNE INFORMACJE
1. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.12.2011 r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19.12.2011 z terminem do 27.12.2011 r.


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Załączniki (pdf)

* Projekt umowy (pdf)
 

utworzono: 2011-12-20 00:19 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-12-28 11:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-12-20 00:18
informację wytworzył 2011-12-19 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 1262
repozytorium zmian
drukuj  zapisz