Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4409063

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin Rady Pedagogicznej

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Zbicznie, zwana dalej Radą jest organem odpowiedzialnym za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także organem opiniująco-doradczym dyrektora szkoły.

§ 2.

Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 3.

W skład Rady wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy uczący się w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum nauczyciele, wychowawcy świetlicy, nauczyciel bibliotekarz i pedagog szkolny.

§ 4.

Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły.

§ 5.

Rada powierza funkcję protokolanta osobie wybranej spośród członków Rady.

§ 6.

1. W celu realizacji swoich zadań Rada może tworzyć komisje i zespoły okraz określać zakres i tryb jej prac.

2. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor szkoły.

3. Rada może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą obejmować:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie opinii w sprawie wyboru programu nauczania,

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobów wewnątrzklasowego badania wyników nauczania.

II. Posiedzenia Rady

§ 7.

1. Rada obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym.

2. Zebrania rady, poza terminami ustalonymi w harmonogramie, zwołuje przewodniczący Rady, powiadamiając jej członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwoływać zebranie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady musi byc podane do wiadomości wszystkim członkom Rady.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady są prowadzone przez przewodniczącego Rady lub wyznaczoną przez niego osobę.

2. Przewodniczący Rady może zlecić jej członkom lub innym pracownikom szkoły przygotowanie materiałów na posiedzenie.

3. W obradach Rady mogą brać udział zaproszeni przez dyrektora szkoły goście.

§ 9.

Obrady Rady objęte są tajemnicą służbową.

§ 10.

Rada ma prawo wyrażania opinii i składania wniosków w sprawach dotyczących szkoły.

III. Kompetencje Rady

§ 11.

Do kompetencji stanowiących Rady należy:

a) okeślenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji,
c) określenie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) zatwierdzanie programu wychowawczego, profilaktyki i rozwoju.

§ 12.

Rada opiniuje w szczególności:

a) projekt programu rozwoju szkoły,
b) arkusz organizacyjny szkoły,
c) plan zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych,
d) regulaminy szkolne.

IV. Podejmowanie uchwał

§ 13.

Decyzje i opinie Rady zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 14.

Uchwały rady pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w ciągu roku szkolnym.

§ 15.

Na formalny wniosek, przegłosowany przez członków Rady, zarządza się głosowanie tajne reprezentantów, w szczególności wybory tajne zarządza się w przypadku:

a) wybór reprezentantów Rady do pracy w komisji konkursu na stanowisko dyrektora,
b) uchwała opinia Rady o odwołanie osoby ze stanowiska kierowniczego.

§ 16.

Uchwały Rady powinny być udostępniane członkom społeczności szkolnej poprzez prowadzenie księgi uchwał, a co najważniejsze z nich będą wywieszane na tablicy szkolnej.

§ 17.

Wstrzymanie wykonania uchwały może nastąpić w przypadku jej niezgodności z prawem.

V. Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej

§ 18.

Członkowie rady pedagogicznej mają prawo:

1) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat,
2) do głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach Rady.

§ 19.

Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:

1) aktywnego uczestniczenia w zebraniach Rady,
2) powiadamiania przewodniczącego o niemożliwości uczestniczenia w zebraniu rady,
3) zachowania pełnej poufności spraw omawianych podczas zebrania rady,
4) przestrzegania uchwał podjętych przez radę.

VI. Postanowienia końcowe

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują postanowienia ustawy o systemie oświaty, przepisy odpowiednich rozporządzeń MEN oraz zapisy statutu szkoły.

2. Niniejszy regulamin może być zmieniony poprzez uchwałę rady pedagogicznej.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2008r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół
w Zbicznie
/-/ Izabela Staniek

utworzono: 2011-12-16 12:32 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-12-16 12:57 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-12-16 12:32
ilość odsłon podstrony: 1825
repozytorium zmian
drukuj  zapisz