Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862189

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Zbicznie

I. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU

 

§ 1

1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy:

- Ustawy z 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335, ze zm.),

- Ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze zm.),

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r.. Nr 97, poz. 674, ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

Podstawę gospodarowania środkami ZFFŚS stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej organizowanej przez zakład pracy na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

§ 3.

1. Podział środków z ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi.

2. Środkami ZFŚS administruje dyrektor.

3. Przyznanie osobom uprawnionym świadczeń ZFŚS należy do decyzji dyrektora szkoły w oparciu o opinię komisji socjalnej.

4. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji ZFŚS jest sekretarz zespołu szkół, do którego obowiązków w tym zakresie należy:

a) opracowanie zakwalifikowanych wniosków oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty przyznanego świadczenia,

b) dbałość o kompletność dokumentacji ZFŚS i odpowiednie jej zabezpieczenie,

c) zgłaszanie uwag dotyczących braków w dokumentacji dyrektorowi szkoły.

Obsługę finansową ZFŚS zajmuje się księgowość referatu oświaty.

§ 4.

1. Komisję socjalną, będącą ciałem doradczym i pomocniczym w gospodarowaniu funduszem powołuje dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

2. W skład komisji socjalnej wchodzą przedstawiciele:

a) nauczycieli - 2 osoby,
b) pracowników administracji i obsługi - 1 osoba,
c) emerytów i rencistów - 1 osoba,
d) związków zawodowych działających na terenie szkoły - po 1 osobie z każdej organizacji.

3. Komisja socjalne wybierana jest na 1 rok szkolny.

4. Komisja socjalne dokonuje wstępnej kwalifikacji wniosków. Decyzję o przyznanie świadczeń podejmuje dyrektor.

5. Członkowie komisji składają pisemne zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy w zakresie spraw i danych osobowych, do których mają dostęp w związku z pracą w komisji socjalnej (załącznik nr 1).

6. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia, skład komisji na danym posiedzeniu, wyszczególnienie wstępnie zakwalifikowanych wniosków, podpisy członków komisji. Sporządzony i podpisany przez komisję protokół przedkładany jest dyrektorowi szkoły następnego dnia po posiedzeniu.

§ 5.

1. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obciążającego koszty działalności zakładu pracy.

2. Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych tworzy się ZFŚS w wysokości 110 % kwoty bazowej ustalanej na podstawie art. 30,         ust. 3 Karty Nauczyciela na osobę.

3. Dla pracowników nie będących nauczycielami tworzy się ZFŚS w wysokości 37,5 % podstawy naliczania, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu roku poprzedniego na każdego pracownika.

4. Dla nauczycieli rencistów i emerytów - w wysokości 5% pobieranych przez nich rent i emerytur.

5. Dla emerytów i rencistów nie będędących nauczycielami - w wysokości 6,25 % podstawy naliczania na osobę.

6. Ze środków wymienionych w pkt. 1 - 5 tworzy się jeden ZFŚŚ.

§ 6.

1. Środki ZFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

2. Środki ZFŚS nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§ 7.

1. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, tzn. od decyzji podjętych w trybie określonym w § 3 pracownikom nie przysługuje prawo odwołania.

2. W srawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa, w tym kodeksu postępowania cywilnego.

III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§ 8.

Środki ZFŚS przeznaczone są na finansowanie kub dofinansowanie części kosztów w zakresie:

1. Zorganizowanego wypoczynku krajowego i zagranicznego dzieci i młodzieży w formie wycieczek, wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych (załącznik nr 2).

2. Krajowych i zagranicznych wczasów, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione.

3. Wypoczynku urlopowego krajowego i zagranicznego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, nie krótszym jak 14 dni kalendarzowych, potwierdzone rachunkami.

4. Dofinansowanie do wypoczynku obejmuje częściowy zwrot poniesionych kosztów raz w roku do wysokości 25% w ramach posiadanych środków.

5. Krajowych i zagranicznych wycieczek organizowanych przez zakład pracy.

6. Pomoc rzeczową lub materialno-finansową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w razie wypadków losowych, kradzieży mienia, ciężkiej choroby, itp.

7. Udzielanie zapomóg pieniężnych bezzwrotnych (załącznik nr 3).

8. Wypoczynku sobotnio-niedzielnego krajowego i zagranicznego w postaci różnych form turystyki grupowej, np. wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zloty, rajdy piesze i rowerowe, festyny rodzinne, biwaki, itp.

9. Działalności kulturalno-oświatowej na terenie kraju i za granicą w postaci biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, sportowe i rozrywkowe.

10. Spotkań integracyjnych wraz z zakupem drobnych upominków lub paczek.

11. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli.

12. Udzielenie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe.

§ 9.

 Osoby uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS, które nie skorzystają ze świadczeń i usług oferowanych w ramach wykorzystania środków ZFŚS nie mogą domagać się ekwiwalentu za te świadczenia.

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 10.

1. Do korzystania z ZFŚS uprawnieni są:

a) pracownicy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie wyboru, mianowania, umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo;

b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, nauczyciele przebywający na urlopach zdrowotnych oraz nauczyciele przeniesieni w stan nieczynny;

c) emeryci i renciści - byli pracownicy szkoły, dla których szkoła była ostatnim miejscem pracy poprzedzającym pobranie świadczenia emerytalnego bądź rentowego;

d) członkowie rodzin pracowników wymienionych w literach a-c.

2. za członków rodzin uprawnionych do korzystania z ZFŚS uważa się:

a) dzieci własne, dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkołach dziennych - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia,

b) współmałżonków,

c) rodziców pod warunkiem, że nie posiadają własnego dochodu i prowadzą razem z pracownikami gospodarstwo domowe.

V. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 11.

1. Świadczenia są udzielane na pisemny wniosek uprawnionych.

2. Świadczenia mają charakter uznaniowy.

3. W przypadku niekorzystnej decyzji o rozdziale środków ZFŚS pracownik, którego ona dotyczy, może się zwrócić o jej uzasadnienie do dyrektora szkoły.

4. Głównym kryterium przyznawania świadczeń finansowych ze środków funduszu jest sytuacja życiowa, rodzinna, materialna i mieszkaniowa.

5. Podstawą do przyznania świadczeń ulgowych w danym roku stanowi oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie (załącznik nr 4), ustalonym na podstawie dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, bądź PIT-u złożonego do obliczenia dochodu i innych informacji, z których wynikają dochody, a nie wynikają one z zeznań podatkowych, np. alimenty, dochody dzieci (w tym stypendia i renty) - należności nie opodatkowane i innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Informacje o dochodach należy złożyć każdego roku w sekretariacie szkoły, nie później niż do 10 maja każdego roku. Jeżeli świadczeniobiorca nie złoży stosownego dokumentu w podanym wyżej terminie jest to jednoznaczne z rezygnację ze świadczeń ZFŚS. W przypadku każdorazowej zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej należy złożyć niezwłocznie oświadczenie o przeciętnym dochodzie na osobę w rodzinie.

6. Świadczenia dofinansowywane ze środków funduszu przyznawane są na podstawie kryteriów dochodowych, z uwzględnieniem częstotliwości korzystania ze środków.

7. Decyzja dyrektora odmawiająca świadczenia jest ostateczna.

8. Jeżeli uprawniony złoży oświadczenie o swojej sytuacji materialnej niezgodnej z prawdą alby wykorzysta świadczenie niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie miał prawa do korzystania ze środków funduszu przez 2 lata.

 VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - POMOC MIESZKANIOWA

§ 12.

1. Pomoc na cele mieszkaniowe może być przyznana na warunkach zwrotnej pożyczki.

2. Pożyczka zwrotna na cele mieszkaniowe może być udzielona na:

a) uzupełenienie wkładów mieszkaniowych,
b) kupno mieszkania,
c) remont i modernizację mieszkania lub domu,
d) budowę domu,
e) kupno domu,
f) przystosowanie mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

3. Istnieje możliwość otrzymania tylko jednej pożyczki na cele mieszkaniowe bez względu na sposób przeznaczenia określony w ust. 2

4. Maksymalna wysokość pożyczki mieszkaniowej zwrotnej na cele mieszkaniowe wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), istnieje możliwość zaciągniecia pożyczki o mniejszej wielkości.

5. Warunki spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawierana przez pracodawcę z pożyczkobiorcą (załącznik nr 5 i nr 6).

6. Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe nie może przekroczyć 60 miesięcy.

7. Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe może ulec skróceniu. Szybsza spłata pożyczki umożliwia podjęcie następnej.

8. Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe podlegają oprocentowaniu stałemu w wysokości 2% przyznanej kwoty.

9. Pożyczki udzielone na wydatki mieszkaniowe wymagają poręczenia dwóch osób zatrudnionych na czas nieokreślony.

10. Otrzymanie kolejnej pożyczki na cele mieszkaniowe nastąpi jeżeli kredytobiorca spłaci w całości wraz z należnymi odsetkami poprzednio zaciągniętą pożyczkę.

11. Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku porzucenia pracy przez pracownika lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika albo za wypowiedzeniem.

12. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązania przenosi się na poręczycieli.

13. W szczególnych przypadkach (np. śmierć pożyczkobiorcy lub inne zdarzenie losowe) można umorzyć spłatę częściowo lub całkowicie zaciągniętej pożyczki.

14. Decyzję w sprawie umorzenia pożyczki podejmuje dyrektor szkoły po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i zasięgnięciu opinii komisji socjalnej.

15. Obowiązku natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się do pracowników:

a) przechodzących do innego zakładu pracy na mocy porozumienia między zakładami,
b) z którymi stosunek pracy został rozwiązany wskutek redukcji zatrudnienia,
c) przechodzących na emeryturę lub rentę.

§ 13.

1. Przyznanie pożyczki następuje na podstawie złożonego wniosku, potwierdzonego przez księgową referatu oświaty o spłaceniu poprzedniej pożyczki (załącznik nr 7).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Z postanowieniami niniejszego regulaminu powinni zapoznać się wszyscy pracownicy, którzy zapoznanie się z Regulaminem potwierdzają własnoręcznym podpisem. Regulamin będzie udostępniony do wglądu w bibliotece szkolnej i pokoju nauczycielskim.

§ 15.

Uzupełnieniem postanowień i częścią składową Regulaminu są załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej.

2. Załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka.

3. Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie zapomogi.

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na osobę.

5. Załącznik nr 5 - Umowa o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników.

6. Załącznik nr 6 - Umowa o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe dla emerytó i rencistów.

7. Załącznik nr 7 - Wniosek o udzielenie pożyczki.

§16.

1. Regulamin ZFŚS i nowelizację opracowuje dyrektor w porozumieniu z organizacjami związkowymi działającymi na terenie szkoły i komisję socjalną.

2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, tj. aneksu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymienione w podstawach opracowania regulaminu.

§ 18.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

§ 19.

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu ZFŚS traci moc dotychczasowy regulin ZFŚS z dnia 06.11.2007 r.

 

Zbiczno, dn. 10.03.2011 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół
/-/ Izabela Staniek

 

Treść regulaminu uzgodniono z działającymi na terenie Zespołu Szkół w Zbicznie organizacjami związkowymi.

 


* Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej (pdf)

* Wniosek o przyznanie dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku dziecka (pdf)

* Wniosek o przyznanie zapomogi (pdf)

* Umowa w sprawie udzielenia pożyczki z ZFŚS z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (pdf)

* Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS (pdf)

utworzono: 2011-12-16 08:08 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-12-16 12:31 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-12-16 08:08
ilość odsłon podstrony: 5663
repozytorium zmian
drukuj  zapisz