Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035944

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu

ZAKOŃCZONE
2011.12.16

> Informacja o wyborze oferty

 

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU -  dostawa
Dostawa oleju napędowego w okresie 01.01.2012 do 31.12.2012

 

1. ZAMAWIAJĄCY :   Zakład Usług Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno

 adres  :  Zbiczno 140,  87-305 Zbiczno

 tel./fax  (0-56) 49-393-33

 strona internetowa : www.zbiczno.brodnica.net

 

1.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1   Opis

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego ON

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Miejsce wykonywania usługi: miejscowość Zbiczno.


Nomenklatura :

a) Wspólny Słownik Zamówień CPV : 09134100-8

b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

c) Wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Czas trwania zamówienia :  zamówienie będzie wykonywane partiami od  01.01.2012r. do  31.12.2012r.

                                       

2.    INFORMACJE O CHARAKTERZE  PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM :

3.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

3.2.Warunki uczestnictwa :W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  „Prawo  zamówień publicznych” ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami ) oraz inne wynikające z ustawy, a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Posiadają  pracowników zdolnych do wykonania zamówienia .Znajdują się w sytuacji finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zamawiający oceni spełnianie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do ofert oświadczeń i  dokumentów. Ocena spełniania warunków  dokonana zostanie na zasadzie : spełnia/ nie spełnia.

 

4. TRYBY :

4.1. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony .

4. 2. Kryteria oceny ofert : najniższa cena

       cena -100% = 100 punktów

4. 3.Informacje administracyjne :

4.3.1) warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków  Zamówienia można  pobrać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego w dni powszednie w godzinach 7,30 do 15,00 lub ze  strony internetowej Urzędu Gminy Zbiczno:   www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

4.3.2      Termin i miejsce składania ofert : 16.12.2011 do godziny 12°° w Zakładzie Usług Komunalnych Zbiczno,  Zbiczno 140,  87-305 Zbiczno  pokój nr 1 ( parter ).

4.3.3      Termin związania z ofertą  : liczba dni : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

4.3.4 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert : 16.12.2011 godzina 12.15 , Urząd Gminy Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro, 87-305 Zbiczno 140.
4.3.5 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

4.3.6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4.3.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

5. INNE  INFORMACJE :

5.1. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2011r.  oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego  w dniu  09.12.2011r. z terminem do 16.12.2011r.

 


Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Projekt umowy (pdf)

* Oświadczenia (pdf)

utworzono: 2011-12-09 13:23 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-12-16 14:05 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-12-09 13:22
informację wytworzył 2011-12-09 Katarzyna Dembek
ilość odsłon podstrony: 1716
repozytorium zmian
drukuj  zapisz