Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862321

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 27/2011 Wójta Gminy z dnia 17 listopada 2011 r.

O G Ł O S Z E N I E  nr 27/2011

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 17  listopada 2011r.

o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów ,,Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Zbiczno” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko’’

 

                Wójt Gminy Zbiczno działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu projektu „Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Zbiczno”.

                Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

                W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

·         w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87 – 305 Zbiczno,

·         ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87 – 305 Zbiczno, Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa (II piętro, pokój 10, w godzinach 7:15 – 15:00),

·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gkb@zbiczno.pl

·         w terminie do dnia 6 grudnia 2011r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbiczno.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

1)                  projekt "Gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno",

2)                  wersję do konsultacji społecznych "Prognozy oddziaływania na środowisko",

            jest wyłożona do wglądu w dniach 17 listopada 2011r. do 6 grudnia 2011r w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa (II piętro, pokój 10, w godzinach 7:15 – 15:00) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w zakładce Informacje o środowisku.

Ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, w sołectwach na terenie Gminy, oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 17 listopada z terminem do dnia 6 grudnia 2011r.

 

                                              

Wójt Gminy Zbiczno

                                                                                                                                             / - / Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-11-21 17:30 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-11-21 17:34 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-11-21 17:30
informację wytworzył 2011-11-17 Edyta Szulc
ilość odsłon podstrony: 1848
repozytorium zmian
drukuj  zapisz