Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4252055

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 14 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE nr 26/2011

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 października 2011r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


                Działając na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),  w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

 

Wójt Gminy Zbiczno

zawiadamia

 

że w dniu 14.11.2011r. została wydana decyzja znak: GKB.6220.6.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie centrum wypoczynkowo – rekreacyjnego z ośrodkiem SPA i parkiem wodnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci wewnętrznych i przyłączy do sieci komunalnych na działkach nr 257/5 i 257/7 w miejscowości Bachotek, obręb Pokrzydowo, gmina Zbiczno na wniosek Pani Grażyny Hoga oraz Państwa Grażyny i Marka Wichlińskich z dnia 04.08.2011r.

 

                Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnienia dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, II piętro, pok. 10 w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:00.

 

                Niniejsza decyzja została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach prowadzonych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl.

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-11-16 17:41 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-11-16 17:43 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-11-16 17:41
informację wytworzył 2011-11-14 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 1486
repozytorium zmian
drukuj  zapisz