Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4852532

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych niepedagogicznych w Zespole Szkół w Zbicznie

Zmiany:
Zarządzenie nr 11/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół w Zbicznie.

 

REGULAMIN  WYNAGRADZANIA  PRACOWNIKÓW

SAMORZĄDOWYCH  NIEPEDAGOGICZNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§1

Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

 §2

1.     Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Zbicznie na podstawie umowy o pracę. 

§3

1.     Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się w Sekretariacie szkoły z niniejszym Regulaminem.
2.     Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1)    pracodawcy - rozumie się przez to Dyrektora szkoły,

2)    pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Zespole Szkół w Zbicznie na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy,

3) rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych wydane na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządo­wych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

 

 

Rozdział 2
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 

Wynagrodzenie zasadnicze

§5

1.  W Zespole Szkół w Zbicznie obowiązuje czasowy system wynagradza­nia, polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania, stawek wynagradzania zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego i dodatku specjalnego.

2. Podstawą ustalania zaszeregowania pracownika jest tabela stano­wiąca załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, minimalne wynagrodzenie zasadnicze ustalone jest w rozporzą­dzeniu w sprawie zasad wynagradzania.

3. Tabela stawek miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.


§6

1.    Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobi­stego zaszeregowania podejmuje pracodawca.

2.    W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo­rządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

§7

§ 7
Dodatek funkcyjny

 

   1.   Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem.

 2.  (uchylony)

 3.    Przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych  na stanowiskach pomocniczych, obsługi.

 

§8 

Dodatek specjalny

 Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

§9 

Nagroda uznaniowa

 

     Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych, np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

§10

 

    Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, ogłaszane w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w termi­nie do dnia 15 września każdego roku.

 

§11

 

1.    Jeżeli wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, pracownikowi przysłu­guje stosowne wyrównanie, wypłacone za okres każdego mie­siąca, łącznie z wynagrodzeniem.

 

2.    Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.

3.    Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

§12

 Oprócz wyżej wymienionych świadczeń pracownikom przysługuje:

 1)    dodatek za wieloletnią pracę,

 2)    wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, według zasad określonych w Kodeksie Pracy,

 3)    dodatkowe wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % godzinowej stawki wynagro­dzenia zasadniczego.


§ 13

Dodatek za wieloletnią pracę

 

1.    Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje w wysokości określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni­kach samorządowych.

2.    Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wielo­letnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odręb­nych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.    W przypadku gdy praca w Zespole Szkół w Zbicznie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podle­gają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4.    Pracownikowi, który wykonuje pracę w Zespole Szkół w Zbicznie  w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez praco­dawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatko­wego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pra­codawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

5.    Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem łub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia spo­łecznego.

 

6.    Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

 

1)   począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2)   za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

 

§14

 

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

 

       Pracownikom przysługuje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące upraw­nienia do tego dodatku.

 

Rozdział 3

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

 

§15

     Pracownikom przysługują, poza wynagrodzeniem za pracę i wymienionymi dodatkami, również inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

 

1)    świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regu­lujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

2)    świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i cho­rób zawodowych w oparciu o art. 92 i 23 71 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń,

 

3)    odprawy w związku z powołaniem do służby wojskowej należne w oparciu o przepisy regulujące powszechny obowiązek obrony państwa,

4)    odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu Pracy w wysokości określonej w tym przepisie,

 

5)    dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane „wynagrodzeniem rocznym" na podstawie przepisów o tym wynagrodzeniu,

6)    odprawa rentowa lub emerytalna w wysokości określonej w § 16 niniejszego Regulaminu,

 

7)    nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w § 17 niniej­szego Regulaminu.

 

§16

 

  Odprawa emerytalna lub rentowa

 

1.    Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwa­lidzką przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości określonej w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

2.    Do okresów pracy uprawniających do jednorazowej odprawy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3.    Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oblicza się jak ekwiwa­lent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 

 

§17

 

Nagroda jubileuszowa

 

1.    Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości określonej w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

2.    Pracownikowi, który wykonuje pracę w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.

3.    W razie jednoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4.    Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5.    Pracownik jest zobowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.

6.    Wypłata nagrody następuje z urzędu, tj. bez wniosku pracownika, niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.

 

7.    Podstawą do obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przy­sługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.

8.    Podstawę wyliczenia nagrody stanowi, odpowiedni do przepra­cowanego okresu, procent sumy miesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwi­walentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

9.    W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

 

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowni­czych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

 

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o któ­rych mowa w ust. 10, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyż­szego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

 

Rozdział 4

  SPOSÓB I TERMINY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ I POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH

§ 18

1.    Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w 26. dniu każdego miesiąca, jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wol­nym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzają­cym.

 

2.    Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasił­ków chorobowych dokonywana jest w  terminie do dnia 26. następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

3.    Pracodawca na wniosek pracownika obowiązany jest do udostęp­nienia mu do wglądu dokumentacji płacowej oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagro­dzenia.

 

§ 19

 

1.    Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyska­niu jego pisemnej zgody lub w szczególnych przypadkach w kasie Urzędu Gminy w  Zbicznie.

2.    Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pra­cownika albo osoby przez niego upoważnionej, a w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z  powodu przemijają­cej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokony­wania wypłaty, do rąk współmałżonka.

 

3.    Wypłaty wynagrodzenia dokonuje osoba upoważniona do tego przez pracodawcę na piśmie.

4.    Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.

5.    Wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach pracy.

 

 

Rozdział 5

 

 

                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                     § 20

 

          Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w  Zbicznie.

§ 21

 

         Pracodawca w każdym czasie udostępnia na żądanie pracownika Regulamin i w razie potrzeby wyjaśnia jego treść.

 

 

§22

 

         Wszelkie zmiany Regulaminu następują w formie pisemnej w trybie obowiązującym dla jego ustalania.

 

 


Załącznik nr 1

 

Tabela maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

 

Kategoria
zaszeregowania
Maksymalna
kwota
w złotych
I 1.750,00
II 1.800,00
III 1.850,00
IV 1.900,00
V 2.100,00
VI 2.350,00
VII 2.450,00
VIII 2.550,00
IX 2.650,00
X 2.750,00
XI 2.850,00
XII 2.950,00
XIII 3.050,00
XIV 3.150,00
XV 3.250,00
XVI 3.350,00
XVII 3.500,00
XVIII 3.700,00
XIX 3.900,00

 


Załącznik nr 2

 

Tabela stawek dodatku funkcyjnego

 

Stawka dodatku
funkcyjnego
Procent najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
1 do 40
2 do 60
3 do 80
4 do 100
5 do 120
6 do 140
7 do 160
8 do 200
9 do 250

 


Załącznik nr 3

Wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych, pomocniczych i obsługi, minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach działających w zakresie oświaty:

 

 

Lp.
Stanowisko Minimalny poziom
wynagrodzenia
zasadniczego
Minimalne wymagania
kwalifikacyjne
1
Wykształcenie
oraz
umiejętności
zawodowe
Staż pracy
(w latach)
1. Sekretarz szkoły XII średnie 1 5
2. Pomoc nauczyciela VI podstawowe 2 -
3. Robotnik gospodarczy II zasadnicze
zawodowe 3
podstawowe 2
-

1 Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowisku.

2 Podstawowe i umiejętności wykonywania czynności.

3 Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

 


Załącznik nr 4

(uchylony)

 


Regulamin wynagradzania powstał w porozumieniu z działającymi na terenie zakładu pracy związkami zawodowymi:

Regulamin został zaakceptowany przez organ prowadzący w dniu 22 czerwca 2009 r.

Regulamin obowiązuje w Zespole Szkół w Zbicznie od dnia 01 lipca 2009 r.

utworzono: 2011-11-03 13:49 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2015-03-10 14:13 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-11-03 13:49
ilość odsłon podstrony: 2714
repozytorium zmian
drukuj  zapisz