Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436637

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Kopia mapy zasadniczej / katastralnej w skali 1:500 / 1:1000/ 1:2000 obejmującej teren, którego wniosek dotyczny i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem (2 egz.).
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

(Druk do pobrania) 

Opłaty:
Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107,00 zł

za pełnomocnictwo - 17,00

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Zbiczno, bądź wypłacić na rachunek UG Zbiczno:
BS Brodnica  58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

Zwalnie się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno
pokój nr 7

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Termin od złożenia wniosku do otrzymania decyzji wynosi do 65 dni.
2. Decyzja - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
pokój nr 10
tel. (56) 49 393 23

Podstawa prawna:

1. Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
 

utworzono: 2011-10-27 14:13 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-11-03 08:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-10-27 14:13
ilość odsłon podstrony: 2059
repozytorium zmian
drukuj  zapisz