Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036814

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (pobierz druk)

2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.

3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, itp.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - Opłaty nie pobiera się.
2. Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji. Stawki ustalono w sposób następujący:

- stawka za zajęcie pasa ciągu pieszego (chodnika) za 1 dzień wynosi 5 zł za każdy 1 m2,

- stawka za zajęcie jezdni do 50% jej szerokości za 1 dzień wynosi 5 zł za każdy 1 m2,

- stawka za zajęcie jezdni powyżej 50% jej szerokości za 1 dzień wynosi 10 zł za każdy 1 m2,

- stawka za zajęcie pozostałych elementów pasa drogi (np. pobocza) za 1 dzień wynosi 3 zł za każdy 1 m2,

- stawka za umieszczenie obiektów handlowych lub usługowych w wysokości 1,00 zł za każdy 1 m2 powierzchni pasa drogowego poza obszarem zabudowanym zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień zajęcia,

- stawka za umieszczenie obiektów handlowych lub usługowych w wysokości 0,50 zł za każdy 1 m2 powierzchni pasa drogowego w obszarze zabudowanym zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego za każdy dzień zajęcia.

- stawka za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg w wysokości 150 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia poza obszarem zabudowanym,

- stawka za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg w wysokości 100 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w obszarze zabudowanym.

- za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia będącego infrastrukturą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014, poz. 243, poz. 827, z 2015, poz. 1069) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy obowiązują stawki poza obszarem zabudowanym 20,00 zł, w obszarze zabudowanym 15,00 zł

Więcej informacji w Uchwale Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno i w Uchwale nr XV/82/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno".


Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Zbiczno
BS Brodnica 58 9484 1150 0010 0244 2000 0001

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Zbiczno
pok. nr 7

Termin załatwienia sprawy:
W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zbiczno. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa
pok. nr 10
tel. 56 49 393 23

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290)
4. Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.
5. Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.

utworzono: 2011-10-27 13:38 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2017-01-19 14:59 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-10-27 13:38
ilość odsłon podstrony: 2339
repozytorium zmian
drukuj  zapisz