Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4240581

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie Nr 25/2011 z dnia 20 października 2011 r.

Obwieszczenie Nr 25/2011
z dnia 20 października 2011 r.
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 i art 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami)

Wójt Gminy Zbiczno zawiadamia

że w dniu 20 października 2011 r. została wydana decyzja znak: GKB.220.3.2001 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Żmijewko - Brzezinki I" na działce nr 76/30 w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko, gmina Zbiczno na wniosek Pani Katarzyny Rygielskiej "Kopalnia Kruszywa Naturalnego Żmijewko - Brzezinki I", z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnienia dokonane z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, II piętro, pokój nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbiczno (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 - 15.00).

 

Niniejsza decyzja zistała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach prowadzonych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Zbicznie: www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

 

Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski 

utworzono: 2011-10-22 00:17 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-10-22 00:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-10-22 00:16
informację wytworzył 2011-10-20 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 1570
repozytorium zmian
drukuj  zapisz