Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4246219

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi

Projekt

Roczny Program Współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2012 rok

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie wspierać w 2012 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań, w specyfikacjach do poszczególnych zadań.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);
2) programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Zbiczno z Organizacjami Pozarządowymi;
3) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy.

Cel programu

§ 3. Celem głównym programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców Gminy Zbiczno poprzez współpracę samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Cele szczegółowe programu to:

1) budowanie społeczeństwa obywatelstwa poprzez włączanie organizacji pozarządowych do realiacji wybranych zadań gminy;
2) efektywniejsze wydatkowanie środków budżetowych gminy oraz podniesienie standardów wykonywanych zadań poprzez wykonywanie dodatkowej nieodpłatnej pracy członków organizacji pozarządowych (praca społeczna, wolontariat, itp.);
3) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań publicznych dla gminy poprzez działalność organizacji pozarządowych;
4) rozwijanie partnerstwa publiczno-społecznego.

Zasady współpracy

§ 5. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, partnerstwa.

§ 6. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy, chyba że przepisy odrębne przewidują odrębny tryb zlecania zadań.

§ 7. Za realizację zadań objętych programem odpowiada Wójt Gminy, w zakresie:

1) realizacji zadań wynikających z programu poprzez ogłaszanie otwartych konkursów ofert;
2) powołania komisji konkursowej oceniającej złożone oferty w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze zarządzenia;
3) decyzji o udzieleniu dotacji po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej;
4) kontroli i oceny zleconego zadania przy pomocy komisji konkursowej i skarbnika gminy.

§ 8.1. Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania wniosków o dotacje złożonych przez organizacje pozarządowe.
2. Skład Komisji określa się zarządzeniem Wójta.
3. Decyzję i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Formy współpracy

§ 9.1. Współdziałanie gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę finansową i pozafinansową.

2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji wybranych zadań gminy poprzez:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) udzielaniu pomocy poprzez nieodpłatne użyczanie lokali, części lokali lub obiektów, ich wyposażenia oraz korzystanie z urządzeń biurowych wykorzystywanych na działalność statutową organizacji.

3. Współpraca pozafinansowa będzie polegała na:
1) inicjowaniu działań aktywizujących organizacje oraz otwartość na pomysły działań zgłaszanych przez organizacje;
2) doradztwo ze strony pracowników Urzędu, udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej, np. informowanie o zasadach udzielania dotacji;
3) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania;
4) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
5) udostępnianie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego lokali na spotkania związane z realizacją Programu współpracy i prowadzeniem statutowej działalności;
6) udostępnianie witryny internetowej Gminy Zbiczno do publikacji informacji dotyczących działalności organizacji współpracujących z Gminą Zbiczno, publikowanie informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez samorząd jak i organizacje, przekazywanie poprzez wymienione media bieżących informacji związanych z realizacją Programu współpracy;
7) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy Zbiczno i organizacji;
8) prowadzenie działalności promującej wspólne działania;
9) powoływanie, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów doradczo-konsultacyjnych, których zadaniem jest w szczególności proponowanie i przygotowywanie partnerskich działań oraz rozpowszechnianie informacji o nich;
10) upowszechnianie i wspieranie wolontariatu jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 

§ 10. Zadaniami priorytetowymi realizowanymi przez samorząd gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 są zadania dotyczące:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8) wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
11) turystyki i krajoznawstwa;
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
13) promocji i organizacji wolontariatu;
14) działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
15) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
16) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 11. Tworzenie programu przebiegało w następujących etapach:
1) przygotowanie projektu programu i umieszczenie na stronie BIP Urzędu, celem zgłaszania i rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji;
2) przedłożenie projektu Programu współpracy Radzie Gminy Zbiczno;
3) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy przez Radę Gminy Zbiczno.

Postanowienia końcowe

§ 12. Program obejmuje rok kalendarzowy i tym samym rok budżetowy 2012.

§ 13. Gmina przeznacza środki finansowe na realizację programu w wysokości określonej uchwałą budżetową na rok 2012.

§ 14. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania na swoich materiałach zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu przez Samorząd Gminy Zbiczno.

 Uzasadnienie

Kształtowanie demokratycznych zasad społecznych w środowisku lokalnym należy do podstawowych form relacji pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym. W związku z tym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala corocznie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeśli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Przedłożony projekt programu został opracowany zgodnie z katalogiem form określonych w ustawie i umożliwia wdrażania tych zasad w życie.

 

Projekt przygotowała
Renata Janczak
Sekretarz Gminy

utworzono: 2011-10-05 12:04 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-10-07 09:45 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-10-05 12:03
informację wytworzył 2011-10-04 Renata Janczak
ilość odsłon podstrony: 1487
repozytorium zmian
drukuj  zapisz