Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155764

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Statut Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/158/2001
Rady Gminy Zbiczno z dnia 31.01.2001 r.

Zmiany:
* § 1 ust. 3
Uchwała Nr II/6/2002 Rady Gminy Zbiczno z dnia 27.11.2002 r.
w sprawie zmiany Statutu GOKSiR w Zbicznie

 

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 § 1.

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie, zwany dalej GOKSiR jest gminną instytucją kultury.
2. Siedziba GOKSiR mieści się w Zbicznie, a terenem działania jest Gmina Zbiczno.
3. GOKSiR realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie, w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Gaju oraz za pośrednictwem świetlic i fili
4. Organizatorem GOKSiR jest Rada Gminy w Zbicznie.
5. GOKSiR używa pieczęci z napisem: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie.

§ 2.

GOKSiR działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
4) postanowień niniejszego Statutu.

§ 3.

GOKSiR posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.

Podstawowym zadaniem GOKSiR jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa Gminy Zbiczno poprzez:

1) tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej, wspieranie inicjatyw społecznych (szkolnych, zrzeszeń, itp.) związanych z przedsięwzięciami kulturalnymi, wychowawczymi i sportowo-rekreacyjnymi;
2) organizację świąt państwowych i gminnych;
3) organizację i prowadzenie sekcji, kół, klubów zainteresowań, świetlic dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
4) tworzenie i upowszchnianie scenicznych programów artystycznych;
5) organizację koncertów, spektakli, wystaw, aukcji dóbr kultury;
6) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki;
7) organizację imprez rozrywkowych, turystycznych, ekologicznych, sportowych;
8) prowadzenie działalności handlowej;
9) prowadzenie bibliotek, filii bibliotecznych, wypożyczalni i czytelni bibliotecznych;
10) obsługę czytelników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i zakup, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów;
11) wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz, pośredniczenie w ich wypożyczaniu;
12) pełnienie ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz gromadzenie i opracowywanie materiałów dokumentujących dorobek gospodarczy, kulturalny, oświatowy i naukowy gminy;
13) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym;
14) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytycjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych czytelników gminy;
15) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
16) prowadzenie informacji turystycznej i agroturystycznej na terenie Gminy Zbiczno.

§ 5.

1. GOKSiR może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającą na:
1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych i mieszkańców gminy;
2) prowadzeniu małej gastronomii;
3) prowadzenie drobnego handlu.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORCZE

§ 6.

1. GOKSiR-em kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.
2. Powoływanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzanego przez Wójta Gminy.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych w GOKSiR pracowników w tym głównego księgowego.
4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą działalnością;
2) reprezentowanie GOKSiR na zewnątrz;
3) zarządzanie majątkiem GOKSiR;
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
5) wydawania zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;
6) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;
7) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;
8) występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań  własnych.

§ 7.

Dyrektor GOKSiR nadaje zatwierdzony przez Wójta Gminy regulamin organizacyjny ustalając szczegółowy podział zadań, zakres uprawnień i odpowiedzialności dla pracownika.

§ 8.

1. Pracownicy i główny księgowy działają w ramach kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym i udzielonych im przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

3. Dyrektor kieruje działalnością GOKSiR na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Wójta Gminy.

§ 9.

1. Wójt Gminy sprawuje nadzór nad działalnością GOKSiR.

2. Nadzorowi temu podlega:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi GOKSiR środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem.
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

§ 10.

Nadzór merytoryczny nad bibliotekami sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca o bibliotekach.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 11.

1. GOKSiR prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Źródłem środków finansowych są:

1) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
2) dotacje z budżetu gminy,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) kredyty bankowe,
5) odsetki z lokat bankowych,
6) inne dochody dozwolne prawem.

3. Źródłem środków finansowych mogą być także:

1) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury,
2) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

§ 12.

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i innym materiałów bibliotecznych.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 13.

1. Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor GOKSiR, Wójt i Organy Rady Gminy.

2. Zmiany w Statucie GOKSiR dokonywane są w trybie jego uchwalenia.

utworzono: 2011-09-01 09:58 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-09-02 12:34 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-09-01 09:57
ilość odsłon podstrony: 2318
repozytorium zmian
drukuj  zapisz