Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4410485

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 sierpnia 2011 r.

OGŁOSZENIE NR 16/2011
WÓJTA GMINY ZBICZNO
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

W związku z ogłoszonymi na dzień 09 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP informuję, że do dnia 29 września 2011 r. można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa mogą składać:

- osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego;

- osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 75 lat życia.

Do wniosku należy załączyć:

- kopię aktualnego orzeczenie właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa,
- udokumentowanie wieku przez osobę, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat,
- pisemną zgodę osoby, która ma być pełnomocnikiem,
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa).

1. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.]

4. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obowdu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.

Wniosku o udzielenie pełnomocnictwa wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Zbicznie, w godz. 7.15 - 15.00, pokój nr 8 (Hanna Laskowska, Ewa Gniewek).

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy, pok. nr 8, oraz na stronie BIP.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski


Druki do pobrania

*Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (pdf)

utworzono: 2011-08-19 08:15 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-08-19 09:23 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-08-19 08:15
informację wytworzył 0000-00-00 Hanna Laskowska
ilość odsłon podstrony: 1688
repozytorium zmian
drukuj  zapisz