Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4252065

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie nr 14/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE nr 14/2011

z dnia 12 sierpnia 2011r.
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu
 

Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – c) i art. 33 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbiczno zawiadamia o podjęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
 

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Żmijewko – Brzezinki I” metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych” na działce nr 76/25 w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko, gmina Zbiczno.


 

w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego na wniosek:

Pani Katarzyny Rygielskiej

Kopalnia Kruszywa Naturalnego Brzezinki 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu piasków ze złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest działka nr 76/25 w miejscowości Brzezinki. Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 06.04.2011r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zbicznie. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem znak: GKB.6220.3.2011 z dnia 11.04.2011r. zawiadomiono wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Niniejszą informację zamieszczono na stronach BIP UG Zbiczno oraz na tablicy ogłoszeń UG Zbiczno.

W dniu 06.04.2011r. do Urzędu Gminy w Zbicznie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załączoną kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 156 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji (...)
, Urząd Gminy Zbiczno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy pismem z dnia 11.04.2011r. o opinię w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w swojej opinii znak N.NZ-42-Z-127/1982/11 z dnia 18.04.2011r. stwierdził, iż należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak WOO.4240.365.2011.BW.2 z dnia 20.05.2011r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym, iż planowana inwestycja znajduje się na terenie Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, w celu stwierdzenia możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Zbiczno w dniu 10.06.2011r. wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu.

W dniu 08.08.2011r. wnioskodawca przedłożył wymagany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co skutkuje przystąpieniem do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zbiczno.


Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbiczno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.


Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Zbiczno w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa (pok. 10), w godzinach 7:15 – 15:00 w terminie 21 od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbiczno.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (gkb@zbiczno.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.zbiczno.ug.gov.pl na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych: w budynku Urzędu Gminy Zbiczno, na terenie sołectwa Pokrzydowo. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.


Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2011-08-12 22:12 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-08-12 22:14 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-08-12 22:12
informację wytworzył 2011-08-12 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 1728
repozytorium zmian
drukuj  zapisz