Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5035990

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Obwieszczenie nr 13/2011 z dnia 08 sierpnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE nr 13/2011

z dnia 8 sierpnia 2011r.
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu
 

Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – c) i art. 33 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbiczno zawiadamia o podjęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
 

Budowa centrum wypoczynkowo – rekreacyjnego z ośrodkiem SPA i parkiem wodnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci wewnętrznych i przyłączy do sieci komunalnych na działkach nr 257/5 i 257/7 w miejscowości Bachotek, obręb Pokrzydowo, gmina Zbiczno.”


 

w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego na wniosek:

Pani
Grażyny Hoga

Państwa Grażyny i Marka Wichlińskich

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie centrum wypoczynkowo – rekreacyjnego mającego na celu utworzenie bazy noclegowej i usługowej w zakresie rekreacji zdrowotnej i wodnej, a także hotelowo – konferencyjnej funkcjonującej całorocznie. Miejscem realizacji przedsięwzięcia są działki nr 257/5 i 257/7 (obręb Pokrzydowo). Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu 04.08.2011r. Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie - podano do publicznej wiadomości dnia 09.08.2011r. na stronach www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Zbicznie. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zbicznie. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem znak: GKB.6220.6.2011 z dnia 08.08.2011r. zawiadomiono wszystkie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Niniejszą informację zamieszczono na stronach BIP UG Zbiczno oraz na tablicy ogłoszeń UG Zbiczno. 

W dniu 04.08.2011r. do Urzędu Gminy w Zbicznie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z załączonym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 50 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. W związku z tym, iż planowana inwestycja znajduje się na terenie Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy oraz w sąsiedztwie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000, zakaz lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie dotyczy przedsięwzięć dla których przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę obszarów.
W świetle powyższej regulacji, w celu stwierdzenia możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zbiczno.


Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Zbiczno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy.


Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Zbiczno w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa (pok. 10), w godzinach 7:15 – 15:00 w terminie 21 od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbiczno.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (gkb@zbiczno.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.zbiczno.ug.gov.pl na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych: w budynku Urzędu Gminy Zbiczno, na terenie sołectwa Pokrzydowo. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.


Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 

utworzono: 2011-08-11 01:10 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-08-11 01:12 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-08-11 01:09
informację wytworzył 2011-08-08 Marzena Kłosińska
ilość odsłon podstrony: 1999
repozytorium zmian
drukuj  zapisz