Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4157281

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie nr 10/2011 Woójta Gminy Zbiczno z dnia 29.07.2011 r.

OGŁOSZENIE  Nr 10/2011

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 29.07.2011 r .

w sprawie przetargu na : „ DOWÓZ  DZIECI  DO  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH  W  GMINIE  ZBICZNO

 W  ROKU  SZKOLNYM  2011/2012” .

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY :   Gmina Zbiczno

                              adres  : Urząd Gminy Zbiczno 140,  87-305 Zbiczno

                              tel./fax  (0-56) 49-393-17

                              strona internetowa : www.zbiczno.brodnica.net

 

II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   1.Opis

1.1/ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz dzieci do placówek

      oświatowych w Gminie Zbiczno w roku szkolnym 2011/2012 .

1.2/Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia są usługi autobusowego

      transportu publicznego – dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Pokrzydowie i w Zbicznie w   

      roku szkolnym  2011/2012 w  dni nauki szkolnej .

     1.3/ Miejsce wykonywania usługi : teren Gminy Zbiczno .

     1.4/ Nomenklatura :

       1) Wspólny Słownik Zamówień CPV : 60112200-8 .

       2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

       3) Wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

           art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych .

        4) Czas trwania zamówienia :     wrzesień - grudzień 2011 r.

                                            oraz styczeń –  czerwiec 2012 r.

 

III. .INFORMACJE O CHARAKTERZE  PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM :

   1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

        2.Warunki uczestnictwa :W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają

            warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  „Prawo  zamówień

            publicznych” ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ) oraz inne

            wynikające z ustawy, a także warunki określone w specyfikacji istotnych warunków

            zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków wymienionych w niniejszym 

            rozdziale na podstawie złożonych przez Wykonawcę do ofert oświadczeń i dokumentów.

            Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie : spełnia/ nie spełnia .

 

IV.TRYBY :

 1.Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony  .

 2.Kryteria oceny ofert : najniższa cena .

 3.Informacje administracyjne :

     3.1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację

        Istotnych Warunków  Zamówienia można  pobrać nieodpłatnie w siedzibie

        zamawiającego w dni powszednie w godzinach 7,30 do 15,00 lub ze  strony internetowej 

                 Urzędu Gminy Zbiczno:   www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

            3.2. Termin i miejsce składania ofert : do 12.08.2010 r. do godziny 11°° w Urzędzie

                Gminy Zbiczno,  Zbiczno 140,  87-305 Zbiczno -  sekretariat -   pokój nr 7 ( I piętro ) .

   3.3. Termin związania z ofertą  : liczba dni : 30 dni od ostatecznego terminu składania

          ofert .

 3.4.  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert : 12.08.2011 godzina 11,15 , Urząd Gminy    

                 Zbiczno, sala posiedzeń ,II piętro , 87-305 Zbiczno 140 .

            3.5.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

  3.6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

            3.7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

V.    INNE  INFORMACJE :

    1.Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.07.2011 r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.07.2011 r.

 


Druki do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Formularz ofertowy (pdf)

* Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)

* Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (doc)

* Projekt umowy (doc)

utworzono: 2011-07-29 14:11 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-07-29 14:28 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-07-29 14:11
informację wytworzył 2011-07-29 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 1527
repozytorium zmian
drukuj  zapisz