Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4241299

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21 lipca 2011 r.

OGŁOSZENIE Nr 7/2011
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 21 lipca 2011 r.

 

w sprawie prac nad Programem Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego na 2012 rok

 

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w Zbicznie rozpoczął prace nad opracowaniem "Programu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012".

Dotychczasowa współpraca prowadzona była w sferze zadań publicznych, obejmujących zadania w zakresie:

1. UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, POZNAWANIA HISTORII NASZEJ OJCZYZNY, REGIONU, OCHRONA TRADYCJI I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

2. AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY.

3. UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I SPORTU KWALIFIKOWANEGO.

Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Zbiczno mogą zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2011 r. swoje propozycje do Programu na rok 2012 w sferze zadań publicznych na adres:
Urząd Gminy Zbiczno
Zbiczno 140
87-305 Zbiczno

e-mail: gmina@zbiczno.pl 

lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 7.

Jednocześnie informujemy, że prace nad Programem na rok 2012 będą przebiegały zgodnie z poniższym harmonogramem:

25 lipca 2011 - przekazanie informacji dotyczącej przystąpienia do opracowania projektu Programu współpracy za pośrednictwem oficjalnej strony i BIP GMiny Zbiczno.

31 sierpnia 2011 - upływa termin zgłaszania przez organizacje prowadzące działalność pozytku publicznego propozycji do Pragramu współpracy.

05 września 2011 - przekazanie otrzymanych propozycji do Wója Gminy i kierowników jednostek celem analizy i ewentualnego uwzględnienia wraz ze środkami finansowymi w programie i uchwale budżetowej na rok 2012.

30 września 2011 - opracowanie projektu Programu.

15 października 2011 r.  - spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia z przedstawicielami organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego projektu Programu współpracy.

25 października 2011 r. - ostateczne opracowanie po konsultacjach Programu współpracy.

30 października 2011 - przedłożenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbiczno w roku 2012 z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Przewodniczącemu Rady Gminy, celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5a ust. 1 przyjętej dnia 22 stycznia 2010 r. nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

 


Wyciąg z ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 10.234.1536 ze zm.)

Art. 3.1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna  ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczyspolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
 4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Art. 5a. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do  dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może uchwalić, w sposób określony w ust. 1, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy ze rok poprzedni.

4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji projektu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczonych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

utworzono: 2011-07-25 12:41 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-07-25 14:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-07-25 12:40
ilość odsłon podstrony: 1548
repozytorium zmian
drukuj  zapisz