Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 5036875

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Regulamin organizacyjny Urzędu

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2009
Wójta Gminy Zbiczno z dnia 13 maja 2009 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU

 


1. Postanowienia ogólne.


§ 1. Urząd Gminy w Zbicznie jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy jako organ wykonawczy Gminy realizuje swoje zadania.
§ 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Zbiczno, nr budynku 140.
§ 3. .Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) „Radzie” – należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Gminy Zbiczno 
2) „Urzędzie” należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Zbicznie;
3) „Wójcie” należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zbiczno;
4) „Sekretarzu” należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy;
5) „Skarbniku” należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu Gminy;
6) „Komórkach organizacyjnych Urzędu lub komórkach” – należy przez to rozumieć referaty i odpowiednio jednoosobowe stanowiska pracy,
§ 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej „regulaminem” zawiera niżej wymienione rozdziały:
1) Postanowienia ogólne. 
2) Organizacja Urzędu Gminy w Zbicznie. 
3) Zadania Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy. 
4) Wspólne zakresy działania poszczególnych referatów. 
5) Zakresy działania poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk..
 oraz w formie załączników zawiera: 
1) zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych – zał. Nr 1,
2) zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w urzędzie - zał. Nr 2,
3) tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w urzędzie – zał. Nr 3,
4) zasady podpisywania pism wychodzących z urzędu i obieg korespondencji – zał. Nr 4,
5)strukturę i podporządkowanie referatów i samodzielnych stanowisk w urzędzie (schemat organizacyjny urzędu) – zał. Nr 5,
§ 5. 1. Urząd działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142 poz. 1591ze zm),
2) ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy Gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr .223, poz. 1458),
5) Statutu Gminy Zbiczno,
6) niniejszego regulaminu,
7) uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. 
2. Urząd realizuje zadania:
1) własne Gminy - określone ustawami, Statutem Gminy i uchwałami Rady Gminy,

2) zlecone - z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiązujących aktów normatywnych,
3) powierzone - na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
4) inne - wynikające z przepisów szczególnych bądź określone uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta. 

2. Organizacja Urzędu Gminy § 6.
Strukturę organizacyjną urzędu stanowią:
1) Kierownictwo, w skład którego wchodzą:
a) Wójt Gminy,
b) Sekretarz Gminy(S),
c) Skarbnik Gminy (SG),
d) Kierownicy Referatów, 
2) W skład urzędu wchodzą następujące referaty:
a) Referat Finansowo-Podatkowy (Fn) – 4 stanowiska, w tym skarbnik, który jest kierownikiem referatu
b) Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (GKB) – 4 stanowiska, w tym kierownik referatu
c) Referat Oświaty (Oś) – 3 stanowiska, w tym kierownik referatu
3) Samodzielne stanowiska:
a) obsługi prawnej - Radca prawny – RP,
b) obrony cywilnej, wojskowości, BHP i ppoż., (OC, W, BHP, PP);
c) organizacyjne i obsługi Rady Gminy ( Or., RG),
d) działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( DG, Z, GK);
e) spraw obywatelskich i urzędu stanu cywilnego- Kierownik USC (Ob., USC);
f) ds. gospodarczych.

§ 7. Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań gminnych i spraw zleconych.
§ 8. 1. Urząd Gminy jest czynny w dniach i godzinach:
a) Poniedziałek 7.15 – 15.00
b) Wtorek 7.15 – 16.00
c) Środa 7.15 – 15.00
d) Czwartek 7.15 – 15.00
e) Piątek 7.15 – 15.00
2. Kasa urzędu obsługuje interesantów w dniach pracy Urzędu w godzinach od 7.30 do 14.00. 
§ 9. 1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki od godz. 10.00 -13.00, 
§ 10.1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych znajdująca się w sekretariacie urzędu. 
2. Rejestr kancelaryjny prowadzi osoba wykonująca obsługę sekretariatu. 
3. W referatach oraz samodzielnych stanowiskach obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, wykazie haseł klasyfikacyjnych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu stanowiący załącznik do instrukcji kancelaryjnej, o której mowa w ust. 1. 
4. Obieg dokumentów księgowych określa instrukcja obiegu dokumentów księgowych znajdująca się w Referacie Finansowym.

3. Zadania Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy


§ 11. 1. Wójt jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy. 
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) gospodarowanie mieniem komunalnym 
2) opracowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Radzie Gminy, określanie sposobu wykonania uchwał,
3) realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie Gminy, zatrudnianie i zwalnianie pracowników urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika, powoływanie i odwoływanie zastępcy wójta,

4) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
5) przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Gminy i jego wykonywanie, 
6) przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,
7) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,
8) w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
10) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy,
11) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy określonych odrębnymi przepisami,
12) kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na terenie Gminy, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
13) dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
14) powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy,
15) zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
16) zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,

17) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, zatwierdzanie przydziałów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
18) wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
19) przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
20) ustalanie regulaminu pracy urzędu, wynagradzania pracowników itp.
21) zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych regulaminem organizacyjnym i przepisami normatywnymi,
22) przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
23) nadzorowanie działalności sołectw,
24) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy. 
3. Sprawy kadrowe podlegają wyłącznej kompetencji Wójta. 
4. Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza. 

§ 12.1. Sekretarz nadzoruje działalność bezpośrednio podległych mu komórek organizacyjnych i zapewnia kompleksową realizację ich zadań. 
2. Sekretarz zastępuje Wójta w razie nieobecności Wójta lub niemożliwości pełnienia przezeń obowiązków w zakresie mu przekazanym. 
3. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę. Do jego zadań należy w szczególności:
1) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego, zakresów zadań poszczególnych referatów, zakresu kompetencji referatów oraz innych dokumentów w sprawach pracowniczych,

2) nadzór nad dyscypliną i organizacją pracy w Urzędzie oraz obsługą interesantów,
3) inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy,
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami i referatami na polecenie Wójta,
5) prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu,
6) nadzór nad całością spraw kadrowych,
7) analiza sytuacji kadrowej Urzędu,
8) pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, 
9) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Gminy, 
10) przyjmowanie ustne oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy, 
11) organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań poszczególnych stanowisk pracy, 
12) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta,
13) nadzorowanie terminowego wykonania i kompletowania dokumentacji dot. prac Rady oraz Wójta, 
14) prowadzi ewidencję kontroli zewnętrznych, 
15) pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. informacji niejawnych który odpowiada i ponosi:,
a) odpowiedzialność za zaplanowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
b) opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
c) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową – w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
d) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie kierownika jednostki – w odniesieniu do pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową,
e) szkolenie pracowników zakresie informacji niejawnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
f) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa – upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – przekazywanie ich i osobom sprawdzanym i zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej. 
16) pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień.

17) pełnienie funkcji urzędnika wyborczego,
18) Nadzoruje organizację i administrowanie i redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
19) rozdziela korespondencję,
4. Sekretarz wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu Gminy i w tym zakresie:
1) przydziela czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
2) monitoruje przydatność pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
3) nadzoruje czas pracy pracowników samorządowych,
4) opiniuje zasadność uczestniczenia pracowników w szkoleniach, kursach itp.,
5) nadzoruje wydatkowanie środków na prenumeraty czasopism, pism i publikacji specjalistycznych, programów komputerowych, materiałów biurowych itp.
nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykaz akt,
6) przedstawia Wójtowi propozycje do powierzania określonych czynności pracownikom, a  szczególnie tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym. 
§ 13. 1. Skarbnik odpowiada za problematykę ekonomiczno-finansową Gminy oraz obsługę finansowo-księgową Urzędu. 
2. Skarbnik wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu określone ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104). 
3. Skarbnik kieruje Referatem Finansowym. 
4. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu budżetu gminy, 
2) dokonywanie analiz budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji, 
3) opracowywanie wniosków w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy, 
4) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powołujących powstanie zobowiązań finansowych, 
5) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu, 

6) organizacja pracy i kontrola prawidłowości działań podległych stanowisk pracy, 
7) nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy, zakładów budżetowych oraz sołectw, 
8) współdziałanie z właściwym bankiem, inspektoratem ZUS, izbą i urzędem skarbowym oraz regionalną izbą obrachunkową, 
9) udział w sesjach Rady Gminy. 

4. Wspólne zakresy działania Referatów i samodzielnych stanowisk pracy.


§ 14. Do wspólnych stanowisk pracy i innych jednostek organizacyjnych należą w szczególności:
1) Koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno – gospodarczego gminy,
2) Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań własnych i zleconych
3) Współdziałanie z organami samorządowymi, organizacjami społeczno – politycznymi działającymi na terenie gminy oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
4) Współdziałanie z właściwymi organami rzędowej administracji ogólnej w sprawach gminy,
5) Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości kompetencyjnej,
6) Opracowanie propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego zdziałania,
7) Przygotowanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
8) Współpraca poszczególnych stanowisk pracy i jednostek organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
9) Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady,
10) Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta,
11) Przygotowywanie zawieranych przez Wójta umów, porozumień i innych aktów prawnych. 
12) Bieżące przekazywanie aktualnych informacji do Biuletynu Informacji Publicznej. 
13) Wykonywanie czynności z zakresu Prawa zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań. 
14) Przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i informacjach niejawnych w ramach zadań realizowanych na danym
stanowisku

5. Zakresy działania referatów i stanowisk.


§ 15. 1. Referat Finansowy realizuje zadania w zakresie finansów i księgowości, w tym:
1) zapewnia bilansowanie finansowych potrzeb Gminy z dochodami własnymi oraz 
dotacjami, subwencjami i pożyczkami; 
2) dokonuje bieżącej analizy wykorzystania budżetu (sytuacji finansowej) oraz wnioskowania w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami; 
3) prowadzi obsługę kasową i księgową wynikającą z bieżącej działalności urzędu; 
4) prowadzi sprawy dotyczące funduszy celowych; 
5) sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością finansową podległych Gminie jednostek; 
6) opracowuje sprawozdania z wykonania planu finansowego; 
7) współpracuje z Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi; 
8) wydaje zaświadczenia o stanie majątkowym; 
9) wykonuje sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne; 
10) wykonuje czynności z zakresu planowania i realizacji wydatków osobowych; 
11) prowadzi druki ścisłego zarachowania; 
12) prowadzi sprzedaż weksli; 
13) sporządza miesięczne listy płac, umów zlecenia oraz umów o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnia właściwe ich przechowywanie; 
14) dokonuje miesięcznego rozliczenia dot. naliczeń i potrąceń płac; 
15) sporządza przelewy dotyczące płac; 
  16) sporządza deklaracje, sprawozdania i wykazy rozliczeniowe ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji; 
17) prowadzi kartoteki wynagrodzeń pracowników; 
18) prowadzi dokumentację ZUS, Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 19) prowadzi księgi materiałów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
 20) nalicza umorzenia środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
  21) prowadzi analityczną księgowość sołectw, w tym:
  22) księgowanie analityczne i syntetyczne w zakresie funduszu świadczeń socjalnych, 
  funduszu ochrony środowiska, zakupów inwestycyjnych oraz rachunków inwestycyjnych; 
 23) prowadzi rejestr sprzedaży VAT oraz wystawia faktury VAT, deklaracjie VAT 
 24) opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych dotyczących rachunkowości 
  w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad  
  prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. 
25) prowadzi archiwum zakładowe.
2. Podatków i opłat do których należą:
1) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków, opłat lokalnych, inkasem i kontrolą w tym zakresie w szczególności:
a) wystawianie decyzji wymiarowych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wystawianie decyzji zmieniających naliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
b) prowadzenie oraz aktualizacja kart podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym wprowadzanie zmian geodezyjnych 
c) gromadzenie i rozpatrywanie informacji przekazanych od innych organów celem naliczenia podatku, 
d) opiniowanie podań w sprawach umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, rozłożenia na raty należności bieżących oraz odroczenia terminu płatności podatku, zgodnie z obowiązująca procedurą i przepisami prawa,
e) wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
f) opiniowanie wniosków w sprawach ulg i zwolnień wynikających z ustaw oraz uchwał Rady Gminy.
g) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych, w tym:
• sporządzanie wykazów podatników;
• sporządzanie wykazów kart podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
• leśnego i podatku od środków transportowych;
• sporządzanie rejestrów wymiarowych;
• kwartalne uzgadnianie przypisów i odpisów.
h) wydawanie zaświadczeń, w tym
• o ilości posiadanych hektarów fizycznych i przeliczeniowych;
• o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego;
• o dochodach z gospodarstwa;
• o zaległościach i braku zaległości;
• o okresie ubezpieczenia w KRUS;
i) przeprowadzanie kontroli i oględzin nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
j) rozliczanie inkasentów 
k) analiza sald zaległości z lat ubiegłych. 
2) Prowadzenie księgowości podatkowej, w tym:
a) księgowanie wpłat na konta poszczególnych podatników;
b) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wpływów oraz ich uzgadnianie;
c) sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych. 
3) Prowadzenie egzekucji podatkowej, w tym:
a) wystawianie upomnień;
b) wystawianie tytułów wykonawczych;
c) wystawianie decyzji określających wysokość zaległości;
d) przygotowanie dokumentacji do wpisów na hipoteki. 
4) Sporządzanie sprawozdań z zakresu zobowiązań pieniężnych, w tym:
a) sprawozdania dotyczące skutków udzielonych ulg i zwolnień;
b) sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej;
c) sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców. 
5) Prowadzenie rejestru oraz sporządzanie wykazu decyzji umorzeniowych podlegających wywieszeniu na tablicy ogłoszeń. 

§ 16.1. Referat Oświatowy realizuje zadania w zakresie oświaty, finansów i księgowości oświatowej, w tym:
1) wykonuje obsługę finansową szkół,
2) uczestniczy w realizacji decyzji kadrowych dyrektorów szkół, 
3) organizuje i kieruje dowozem uczniów do szkół w gminie, 
4) prowadzi sprawy kadrowe dyrektorów ,
5)przygotowanie danych do określonych analiz stanu zatrudnienia,
6) opracowywanie projektu budżetu zespołów szkół działających na terenie gminy, 
7) kompletowanie i sprawdzanie dowodów księgowych, raportów kasowych, wyciągów bankowych, 
8) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach, 
9) prawidłowe i terminowe sporządzanie deklaracji dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i fundusz pracy oraz podatku dochodowego, 
10) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez dyrektorów szkół, 
11) opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
12) nadzór organizacyjny nad szkołami i koordynacja spraw w tym zakresie,
13) opracowywanie projektów planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,
14) organizowanie przygotowania dzieci 6 letnich do rozpoczęcia nauki w szkole,
15) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież,
16) organizowanie w porozumieniu z zainteresowanymi dyrektorami dowozu dzieci do szkół oraz prowadzenie postępowania o udzielanie zamówień publicznych w tym zakresie,
17) nadzór nad opracowaniem planów finansowych szkół i arkuszy organizacyjnych szkół,
18) nadzór nad działalnością placówek oświatowych w zakresie dożywiania dzieci,
19) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, współdziałanie z GOKSiR, oraz z przedstawicielami środków masowego przekazu w tym zakresie.
20) prowadzenie dokumentacji dot. przyznawania stypendiów uczniom,
21) prowadzenie spraw dot. przyznawania i rozliczania środków z PEFRON
22) prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,
23) prowadzenie spraw związanych z rozwojem agroturystyki.

2. Prowadzi kasę urzędu i szkół, a mianowicie: 
1) przyjmuje wpłaty należności pieniężnych z tytułu:
a) podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
b) podatku od środków transportowych;
c) wieczystego użytkowania gruntów;
d) dzierżaw;
e) opłat alkoholowych;
f) opłat planistycznych;
g) wykupów;
h)opłat miejscowych;
i) podatku od posiadania psów;
j) opłat targowych;
k) mandatów karnych;
l) opłaty skarbowej na weksle.
2) wypłaca należności wynikające z :
a) rozliczeń rachunków, 
b) delegacji,
c) umów zleceń,
d) umów o dzieło itp.

§ 17. 1. Referat Gospodarki Komunalnej , Budownictwa i Rolnictwa realizuje zadania w zakresie spraw ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, w tym dotyczących:
1) zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed opadami, 
2) wykonywanie zadań z zakresu prawa wodnego:
a) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem,
b) zabranianie wprowadzania ścieków do wody, 
c) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną, 
d) współpraca w zakresie szczepienia psów i prowadzenia walki z wścieklizną oraz objęcia opieką zwierząt bezdomnych, 
e) nadzór administracyjny nad sprawami łowiectwa,
f) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów z nieruchomości, 
h) koordynacja działań w zakresie ochrony pomników przyrody, 
j) podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej, 
k) ochrona roślin przed chwastami i szkodnikami u uprawach, 
l) współdziałanie ze stacjami kopulacyjnymi zwierząt w celu uzyskania prawidłowej rozrodczości zwierząt gospodarskich, 
ł) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśnie, 
3) Czystości i porządku w gminie
a) utrzymanie porządku i czystości w gminie, 
b) bieżąca kontrola w Gminie,
c) nadzór nad miejscami pamięci narodowej.
4) Spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg lokalnych i gminnych oraz:
a) prowadzenie spraw związanych z planowaniem remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynków stanowiących własność gminy oraz urządzeń komunalnych, 
b) zawieranie umów i ustalanie czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, 
c) budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych i gminnych oraz ulic, mostów i placów, 
d) nadawanie numerów porządkowych, 
e) nadzór nad obiektami gminnymi oddanymi w dzierżawę, zarząd, najem, użytkowanie. 
spraw planowania przestrzennego i inwestycji:
f) prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowaniem i realizacją planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 
5) opracowywanie w standardach UE wniosków o dofinansowanie zadań gminy; 

§ 18. 1. Stanowisko ds. obsługi prawnej :
1) udziela porad prawnych mieszkańcom Gminy,
2) sporządza opinie prawne w zakresie problematyki wynikającej z pracy Urzędu, Rady i jednostek organizacyjnych Gminy,
3) opiniuje i opracowuje projekty aktów prawnych Rady i Wójta,
4) wstępna adaptacja pod względem prawnym decyzji Wójta i innych pism zleconych przez Wójta lub Sekretarza,
5) zastępstwo w postępowaniu przed sądami i innymi organami,
6) nadzór nad egzekucją sądową.

2. Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowości, BHP i ppoż:
1) prowadzi sprawy wojskowe w zakresie zadań zleconych gminie wynikających z powszechnego obowiązku obrony, wydawanie decyzji, akcja kurierska,
2) prowadzi rejestrację i ewidencję przedpoborowych z terenu gminy,
3) prowadzi sprawy obronne i obrony cywilnej, wykonywanie zaleceń szefa Obrony Cywilnej Kraju,
4) współdziała z organami wojskowymi i administracji rządowej w w/w zakresie,
przygotowywanie decyzji w sprawie nakładania na mieszkańców obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
5) prowadzi magazyn sprzętu oc,
6) prowadzi zagadnienia wynikające z przepisów o zarządzaniu kryzysowym,
7) prowadzi kancelarię tajną i sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w gminie,
8) prowadzi rejestr pism niejawnych, rejestracja, przechowywanie i zabezpieczanie,
9) pełnieni funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych i wynikające z tej funkcji zadania,
10) prowadzi sprawy ochrony przeciwpożarowej w urzędzie,
11) prowadzi sprawy OSP, oraz akta osobowych pracowników OSP,
12) prowadzi sprawy związane z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej, oraz stroną Gminy Zbiczno;
13) współpracuje z mediami,
14) pełni funkcję kierownika kancelarii tajnej;
15) prowadzi książkę obiektów w urzędzie Gminy

3. Organizacyjne i obsługi Rady Gminy:
1) prowadzi obsługę Rady Gminy i jej organów, a mianowicie:
a) właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji i posiedzenia komisji stałych rady, 
b) kompletowanie dokumentacji z prac Rady i komisji, 
c) sporządzania protokołów z obrad sesji i posiedzeń komisji,
d) przekazania interpelacji, wniosków i opinii odpowiednim organom do załatwienia i czuwa nad ich realizacją, 
e) publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy, 
f) prowadzenia zbioru aktów prawnych, 
g) prowadzi rejestr uchwał rady, interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji oraz zarządzeń wójta gminy, 
2) pomaga w przeprowadzaniu kampanii wyborczych i referendalnych na terenie gminy, 
3) prowadzi rejestr skarg i wniosków, 
4) wydanych delegacji służbowych oraz rejestr pieczęci,
5) przyjmowanie, wysłanie i rejestrowanie korespondencji,
6) obsługa centralki telefonicznej i faxowej oraz kserokopiarki,
7) obsługa techniczno – biurowa narad i zebrań organizowanych przez Wójta
8) przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem z pracowników,
9) prowadzenie spraw z zakresu dyscypliny pracy, listy obecności, książki wyjść i wyjazdów służbowych.
10) współpracuje z organami sołectw, oraz organizuje zebrania wiejskie i posiedzenia rad sołeckich oraz prowadzi pełną dokumentację w tym zakresie,
11) obsługa sekretariatu Wójta i Sekretarza, 
12) archiwizowanie dokumentów wytworzonych przez Wójta i Sekretarza,
13) prowadzenie wykazu i bieżąca aktualizacja materiałów teleadresowych dla potrzeb urzędu oraz tablicy ogłoszeń w urzędzie i na zewnątrz budynku.
14) zaopatrzenie w artykuły spożywcze i materiały biurowe urzędu oraz prowadzenie rejestru wydanych materiałów,
15) pomoc w realizacji imprez artystycznych i kulturalnych organizowanych przez urząd na terenie gminy. 

4. Działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
1) prowadzi akta osobowe pracowników,
2) współpraca z organami sprawiedliwości i ściągania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, prowadzenie ewidencji osób skierowanych do wykonania pracy na cele społeczne.
3) ewidencjonowanie działalności gospodarczej, 
4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w tym:
a) kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz informowanie Wójta o wynikach kontroli,
b) realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,
c)współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.
5) współpraca z urzędem skarbowym, statystycznym, ZUS i innymi;
6) zaopatrzenie w artykuły spożywcze i materiały biurowe urzędu oraz prowadzenie rejestru wydanych materiałów,
7) pełni funkcję zastępcy kierownika USC,
8) rozliczanie urlopów pracowników urzędu oraz kierowników jednostek oprócz dyr. szkół,
9) prowadzi książkę obiektów w urzędzie Gminy;

5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i ds. obywatelskich: 
1) prowadzenie ewidencji ludności,
2) prowadzenie spraw z zakresu realizacji obowiązku meldunkowego,
3) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość osób i prowadzenie postępowań z tym związanych,
4) załatwianie spraw z zakresu przepisów o aktach stanu cywilnego oraz zmianą imienia i nazwiska,
5) współpraca z systemem PESEL,
6) prowadzenie rejestru wyborców, jego aktualizacja, 
7) przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
8) wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie gminy,
9) sporządzanie informacji do celów kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

6. Stanowisko ds. gospodarczych.
1) sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy i sanitariatów;
2) utrzymanie porządku wokół obiektu urzędu;
3) przygotowywanie napojów na sesje Rady;
4) włączanie i wyłączanie systemu alarmowego w urzędzie,
5) otwieranie budynku urzędu przed rozpoczęciem pracy urzędników oraz zamykanie po godzinach urzędowania,
6) zabezpieczenie mienia urzędu,


Zał. Nr 1 do regulaminu
organizacyjnego urzęduZasady i tryb opracowania i wydawania aktów prawnych

Zasady ogólne


1. Projekty aktów prawnych przygotowują pracownicy referatów i stanowisk pracy. 
2. Akty prawne w formie uchwał – podejmuje Rada Gminy. 
3. Akty prawne w formie zarządzeń, decyzji o charakterze okólnym i pism ogólnych – wydaje Wójt.
4. Zarządzenie – akt prawa miejscowego w wypadku nie cierpiącym zwłoki – wydaje Wójt.
5. Zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy: traci moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia na najbliższej sesji Rady. 
6. Wytyczne, instrukcje, statuty i regulaminy – mogą być wydawane w formie załącznika do uchwały lub zarządzenia. 

Stosowanie aktów prawnych


1. Formę uchwały lub zarządzenia stosuje się w przypadku normowania spraw o zasadniczym znaczeniu. 
2. Formę decyzji – w przypadkach normowania spraw o charakterze jednostkowym. 
3. Formę pisma okólnego – w przypadkach konieczności wskazania na uchybienia i nieprawidłowości w działalności jednostek podległych bądź wyjaśnienia obowiązujących przepisów w razie stwierdzenia niewłaściwego ich zastosowania. 

Określenie aktu prawnego


1. Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
a) tytuł (oznaczenie aktu, oznaczenie organu wydającego akt, daty, zwięzłego określenia przedmiotu sprawy) 
b) podstawę prawną (odpowiednie przepisy określające kompetencje organu do wydania aktu) 
c) treść (osnowę – czyli unormowane sprawy, wskazanie wykonawcy, określenie terminu wejścia w życie) 

Rejestracja aktów prawnych


1. Urząd Gminy prowadzi zbiory przepisów gminnych dostępne do publicznego wglądu:
Uchwały Rady i zarządzenia porządkowe Wójta – rejestruje pracownik zajmujący stanowisko organizacyjne i obsługi Rady Gminy, 
2. Decyzje i zarządzenia o charakterze ogólnym i pisma okólne – wydawane przez Wójta – znajdują się w zbiorze prowadzonym przez sekretarza gminy. 
3. Decyzje – w sprawach indywidualnych – wydanie w imieniu wójta – rejestrują pracownicy poszczególnych referatów. 
Zał. Nr 2 do regulaminu
organizacyjnego urzędu

 


Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli


Na podstawie art. 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Zgodnie z art. 229 KPA – jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
 1) rady gminy - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
 2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
 3) wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
  
1. Szczegółowy tryb postępowania ze skargami w Urzędzie Gminy reguluje KPA oraz rozporządzenie Rady Ministrów dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 poz. 46).
Zgodnie z powyższym ustala się:
2. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków każdy wtorek od godz. 10.00 -13.00, 
3. Sekretarz i pozostali pracownicy urzędu przyjmują interesantów sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu. 
4. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy oraz przyjmowane do protokołu przez poszczególne stanowiska pracy odnotowane są w rejestrze znajdującym się u sekretarza gminy, a następnie przekazywane do rozpatrzenia przez kompetentnych pracowników. 
5. Po załatwieniu sprawy komplet dokumentów wraca ostatecznie do sekretarza gminy, gdzie jest przechowywany.


Zał. Nr 3 do regulaminu
organizacyjnego urzędu


Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej w urzędzie


1. Kontrola wewnętrzna polega na sprawdzeniu prawidłowości stosowania przez pracowników przepisów prawa materialnego oraz przepisów regulujących postępowanie administracyjne, a w szczególności na sprawdzeniu:
- prawidłowości załatwiania spraw i obsługi interesantów
- terminowości załatwiania spraw
- prawidłowości obiegu akt
- prawidłowości prowadzenia spisów spraw i rejestrów spraw
- prawidłowości stosowania przepisów
-przestrzegania zasad zachowania i dyscypliny pracy pracowników. 
2. Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem wymienionych w pkt.1 czynności sprawuje sekretarz gminy. 
3. Za prawidłowość i terminowość spraw związanych z wykonaniem zadań finansowych przez poszczególne stanowiska pracy odpowiedzialny jest skarbnik gminy. 


Zał. Nr 4 do regulaminu
organizacyjnego urzędu


Zasady podpisywania pism wychodzących z Urzędu Gminy i obieg korespondencji


1. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Wójt upoważnia, sekretarza gminy oraz innych pracowników urzędu do wydania w jego imieniu pism i decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. Do aprobaty i podpisu Wójta zastrzega się:
a) Zarządzenia, decyzje o charakterze ogólnym oraz pisma okólne; 
b) Uzasadnienie projektów uchwał oraz wystąpienia kierowane do Rady Gminy; 
c) Wystąpienia kierowane do Wojewody, Marszałka Województwa, Prezesa Izby Obrachunkowej oraz Starostwa Powiatowego; 
3. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczące:
a) umarzania i zwalniania z zobowiązań pieniężnych oraz innych należności finansowych,
b) dotyczące obrotu ziemią i nieruchomościami,
c) budownictwa sakralnego,
d) tworzenia spółek wodnych,
e) rozdziału lokali mieszkalnych i używanych,
f) wywłaszczania terenów pod budownictwo,
g) decyzji o warunkach zabudowy. 
4. Sekretarz gminy podpisuje pisma i decyzje zgodnie z  upoważnieniem Wójta.
5. Pracownicy urzędu podpisują pisma i decyzje nie zastrzeżone do podpisu Wójta – zgodnie z upoważnieniami wydanymi przez Wójta, wynikającymi z ich zakresu czynności.
6. Przy podpisywaniu pism i decyzji należy stosować wzory pieczęci nagłówkowych i podpisowych ustalonych w instrukcji kancelaryjnej.
7. Obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna.


Zał. Nr 5 do regulaminu
organizacyjnego urzędu

 

Schemat organizacyjny Urzędu (pdf)

utworzono: 2008-11-07 14:54 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2009-08-03 09:07 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-07 14:54
ilość odsłon podstrony: 7147
repozytorium zmian
drukuj  zapisz