Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4241412

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie VI Sesji Rady Gminy Zbiczno

Przewodniczący Rady Gminy Zbiczno zaprasza na VI/2010 Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 08 czerwca 2011 r. o godz. 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy,

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy

- stwierdzenie quorum, 
- przyjęcie protokołu z IV i V Sesji Rady Gminy,
- przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami - zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i ocena wykonania budżetu po zapoznaniu się Radnych z:
1) sprawozdaniem z budżetu Gminy Zbiczno;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) informacją o stanie mienia Gminy;
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

5. Dyskusja na temat wykonania budżetu w 2010 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w 2010 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium - głosowanie wniosku komisji rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na powiększenie nieruchomości przyległej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w obrębie geodezyjnym Strzemiuszczek.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.

13. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

14. Sprawy różne i wystąpienia publiczności.

15. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

utworzono: 2011-06-01 14:17 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-10-20 08:20 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-06-01 14:15
informację wytworzył 0000-00-00 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 1590
repozytorium zmian
drukuj  zapisz