Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862242

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o wyborze oferty z dnia 26 maja 2011 r.

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z DNIA  26.05.2011 r.

 

I.  Zamawiający:

1. Pełna nazwa Zamawiającego:    GMINA ZBICZNO
2.  Adres:  Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,

3.  Województwo:  Kujawsko – Pomorskie

 

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro   dla zamówienia pn. 

„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Zbiczno, Wysokie Brodno, Żmijewko”

III. Miejsce realizacji zamówienia:  woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno dz. nr 130, 133/4, 158/9, 158/18, 155/1, obręb Zbiczno, Wysokie Brodno działki nr 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 165/8, 165/9, 165/11, 169/14, 169/41, 147/1, 147/6, 147/8, 147/9, 147/10, 147/11,170 obręb Zbiczno, Żmijewko działki nr 48/17, 54/3, 87 obręb Żmijewko.

IV. Wybór oferty:

Wykonawca:  Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego                     

                        Zbigniew Bejger
                       
ul. Bohaterów Września   2                                                                                                      

                        
87-300 Brodnica

2. Cena oferty wybranej: 8.794,50 zł brutto (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery   złote 50/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

 3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Zaproszeniu do składania ofert. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – wybrana oferta jest ofertą o najniższej cenie.

 V. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium oceny:

 1. Oferta nr 1 – złożona przez Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego                         
Zbigniew Bejger, ul. Bohaterów Września   2 ,  87-300 Brodnica                                                                                      

cena oferty brutto– 8 .794,50 zł; liczba punktów w kryterium cena – 100,00.

1. Oferta nr 2 – złożona przez Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór                        
Zdzisław Świerczyński , ul. Waryńskiego 9 ,  87-300 Brodnica                                                                                     

cena oferty brutto– 14.760,00 zł; liczba punktów w kryterium cena –59,58 .

 VI. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: NIE DOTYCZY.

 

 Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski  

utworzono: 2011-05-26 14:45 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-05-26 14:47 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-05-26 14:45
informację wytworzył 2011-05-26 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 1737
repozytorium zmian
drukuj  zapisz