Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4420540

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Statut Gminy

 Uchwała Nr XXV/150/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 grudnia 2004 r.

Zmiany:

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 października 2011 r.

 


 

STATUT GMINY

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Gmina wykonuje zadania za pośrednictwem swoich organów:

1) Rady Gminy;
2) Wójta Gminy.

§ 2.1. Gmina dzieli się na Sołectwa.

2. Sołectwa tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy lub z ich inicjatywy przy uwzględnieniu uwarunkowań historycznych i potrzeb społeczności zamieszkującej terytorium, dla którego tworzy się jednostki pomocnicze.

3. Zakres działania Sołectwa, przekazanie mu składników mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z mienia komunalnego w dyspozycji Sołectwa określa Statut Sołectwa. Statu ustala również organy Sołectwa i zakres czynności jakie mogą one dokonywać samodzielnie względem przysługującego Sołęctwu mienia.

4. W uchwale budżetowej Rada Gminy określa wysokość środków finansowych dla prowadzenia gospodarki finansowej Sołectwa w ramach budżetu gminy.

5. Podział i wydatki środków finansowych w dyspozycji Sołectwa następuje na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego.

6. Dla rozliczenia dokonanych wydatków w ramach środków finansowych Sołęctwa przedkładane są rachunki wystawiane dla Urzędu Gminy.

7. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy oraz Wójt.

8. Rada nadzoruje działalność Sołectwa za pomocą własnych komisji. Przynajmniej raz w czasie kadencji Rada Gminy dokonuje lustracji Sołectwa.

9.  Wójt ma prawo wglądu do dokumentów, wstęp do pomieszczeń i budynków należących do Sołectwa.

10. Wójt obowiązany jest czuwać, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia oraz aby dochody Sołectwa były wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

11. Połączenie, podział, zniesienie Sołectwa lub odmowa tych zmian może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy podjętej z inicjatyty 20% liczby mieszkańców, po konsultacji z pozostałymi mieszkańcami.

12. Wykaz Sołectw stanowi załącznik nr 2 do Statutu Gminy.

 

Rozdział 2
Organizacja i tryb pracy Rady Gminy

 

§ 3.1. Rada Gminy zwana dalej Radą składa się z 15 radnych, wybranych przez mieszkańców gminy w wyborach powszechnych przeprowadzonych zgodnie z ustawą.

2. Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.

§ 4.1. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy organizowanie pracy rady, a w szczególności:

1) zwoływanie, przygotowanie i prowadzenie obrad Rady:
2) przekazywanie spraw komisjom Rady w zakresie ich kompetencji;
3) przekazywanie Wójtowi spraw do opracowania lub załatwienia;
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji.

§ 5.1. Termin sesji zwyczajnej Rady ustala Przewodniczący w uzgodnieniu z Wójtem.

2. O sesji Rady należy powiadomić pisemnie Radnych oraz Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

3. Do zawiadomienia dołącza się materiały sesyjne.

4. Zawiadomienie o sesji winno być również podane do wiadomości publicznej poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń co najmniej 5 dni przed terminem obrad.

§ 6.1. Sesja rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń, jednakże na wniosek Wójta bądź Radnych, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie. Może mieć to miejsce w przypadku niemożności rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw porządku obrad lub jego rozszerzeniu, potrzeby uzupełnienia materiałów, dużej ilości dyskutantów lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających Radzie właściwe obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący obrad i zawiadamia ustnie na posiedzeniu. Radnych nieobecnych powiadamia się pisemnie.

2. W lokalu, w którym odbywa się sesja należy zapewnić miejsce dla Radnych, osób zaproszonych a także osobne miejsca dla publiczności.

§ 7.1. Otwarcie Sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy formuły: "Otwieram sesję Rady Gminy Zbiczno".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza prawomocność obrad na podstawie listy obecności. W przypadku braku quorum zamyka się posiedzenie. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.

§ 8.1. Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad, który podlega przyjęciu przez głosowanie.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy Radny i Wójt.

3. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

§ 9. W obradach rady może uczestniczyć Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz pracownicy wyznaczeni przez Wójta Gminy do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w obradach mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Rady.

§ 10. Posiedzenia Rady są jawne, ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 11.1. Na pierwszym posiedzeniu sesji rada ustala porządek obraz oraz przyjmuje protokół z poprzedniej sesji.

2. W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji winno znajdować się sprawozdanie z wykonania uchwał Rady i pracy Wójta.

3. Wójt składa Radzie sprawozdanie z pracy Wójta za miniony okres oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady, a sprawozdanie z prac Komisji Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję sprawozdawca.

§ 12.1. Interpelacje składają radni w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winne one być sformułowane w sposób zwięzły i jasny.

2. Interpelacje mogą być złożone:

1) ustnie do protokołu sesji;
2) na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady w czasie sesji lub przed jej rozpoczęciem.

3. Wójt lub upoważniona przez niego osoba w miarę możliwości udziela odpowiedzi na interpelacje na tej samej sesji.

4. W przypadku, gdy odpowiedź na interpelację wymaga poznania lub sprawdzenia dokumentacji lub dodatkowej analizy działań osób i jednostek podporządkowanych Wójtowi, adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 7 dni od daty złożenia interpelacji.

5. Zapytania i wnioski składają radni w sprawach mniej złożonych i dotyczących przede wszystkim informacji o faktach.

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski udziela Wójt lub upoważniona przez niego osoba w miarę możliwości na tej samej sesji. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na sesji, musi być ona udzielona zgłaszającemu na piśmie w ciągu 7 dni od daty sesji.

7. Rejestr uchwał, zgłoszonych interpelacji, zapytań i wniosków oraz odpowiedzi na nie jest prowadzony w Urzędzie Gminy przez osobę wyznaczoną do obsługi Rady i przedstawiany do wglądu na każdej sesji lub na wniosek komisji.

§ 13.1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. W przypadku wniosku formalnego udziela głosu poza kolejnością. Poza kolejnością może również udzielić głosu dla repliki.

3. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy, czasu trwania wystąpień na sesji.

4. W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu Radny odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony dla niego czas, Przewodniczący może zwrócić Radnemu uwagę: "do rzeczy", a po dwukrotnym zwróceniu uwagi - odebrać mu głos.

5. Jeżeli treść i sposób wystąpienia albo zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji - Przewodniczący przywołuje Radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

6. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza  Rady występujących na sesji.

7. Przewodniczący przyjmuje pisemne wystąpienia Radnego nie wygłoszone na sesji do protokołu informując o tym Radę.

8. W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, którym przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

1) stwierdzenie quorum;
2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad;
3) odesłanie sprawy do Komisji;
4) zakończenie dyskusji;
5) zamknięcie listy mówców;
6) głosowanie bez dyskusji;
7) ograniczenie czasu wystapienia dyskutantów;
8) przeliczenia głosów;
9) przerwanie, odroczenie, zamknięcie sesji bądź posiedzenia.

9. W dyskusji w sprawie formalnej mogą być tylko dwa przemówienia, jedna "za" i jedno "przeciw". Nie dotyczy to wniosków w sprawie zakończenia dyskusji i zamknięcia listy mówców. Przewodniczący poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Rada Gminy decyduje w tych sprawach w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

10. Na wniosek radnego Przewodniczący może udzielić głosu osobie zainteresowanej nie będącej członkiem rady.

§ 14. Przewodniczacy Rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, zamyka sesję. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało ich przerwanie ze względu na brak quorum, odnotowuje się w protokole sesji.

§ 15. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 16.1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Rady Gminy Zbiczno". Czas otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się czas trwania sesji.

2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 17. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad, a także porządku po jej zakończeniu - zapewnia Wójt.

§ 18.1 Z każdej sesji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numer uchwały;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) nazwiska nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenie z urzędu;
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
5) zatwierdzony porządek obrad;
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych uchwał.
7) zestawienie podjętych uchwał;
8) czas trwania posiedzenia;
9) podpis Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

2. Protokołu numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały - arabskimi.

3. Protokołom i uchwałom nadaje się kolejne numery w okresie kadencji.

4. Przebieg sesji może być rejestrowany na taśmie magnetofonowej, która służy jako materiał pomocniczy w sporządzaniu protokołu z sesji.

5. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu w przerwie między sesjami, nie później niż przed głosowaniem w sprawie przyjęcia protokołu na następnej sesji.

§ 19.1. Uchwały rady oraz wyciąg z protokołu dotyczący interpelacji i wniosków winny być przekazane do Wójta w terminie 3 dni po odbyciu posiedzenia Rady.

2. Kopia protokołu winna być przekazana w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia Wójtowi.

3. Wyciągi z protokołu Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

4. Protokół z obrad przechowuje się w biurze Sekretarza Gminy.

5. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia notatek i odpisów w każdy dzień w godzinach pracy urzędu w obecności pracownika Urzędu Gminy.

§ 20. Do wykonania swioch zadań Rada powołuje stałe i doraźne Komisje.

§ 21.1. W Radzie funkcjonują następujące Komisje stałe:

1) Gospodarki Finansowej i Mienia;
2) Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
3) Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich;
4) Rewizyjna.

2. Rada ustala liczebność Komisji stałych.

§ 22.1 Do zadań Komisji stałych należy:

1) ocena wykonania przez Wójta i administrację gminną spraw, dla których Komisja została powołana;
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał rady:
4) kontrola wykonywania uchwał Rady - Komisje mają prawo do uzyskania informacji od Wójta, merytorycznych pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, oraz do korzystania z niezbędnych materiałów będących w dyspozycji urzędu;
5) kontrola wykonywania wniosków Rady;
6) opiniowanie projektów uchwał rady wnoszonych przez Wójta.

2. Komisje wydają opinie w zakresie projektów uchwał, rezolucji, oświadczeń oraz dokonują oceny sprawozdań.

§ 23. Komisja Rewizyjna działa w zakresie minimum 3 osobowym.  W celu wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może żądać od Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i pracowników informacji, danych, materiałó źródłowych niezbędnych do wykonywania zadań Komisji.

§ 24. Komisja uchwala plan kontroli obejmujący w szczególności przedmiot, zakres, termin kontroli oraz skład zespołu kontrolującego.

§ 25.1. Zespół kontrolujący składa się z członków Komisji w liczbie ustalonej przez Komisję.

2. Poza członkami Komisji do składu zespołu kontrolującego mogąwchodzić przedstawiciele innych Komisji Rady Gminy właściwych ze względu na przedmiot kontroli.

3. Do prac w ramach składu kontrolującego mogą być zaproszeniu specjaliści (biegli), nie będący radnymi, z dziedziny odpowiadającej przedmiotowi kontroli bez prawa głosowania.

4. Przewodniczącym zespołu kontrolującego jest członek Komisji.

5. W skład zespołu kontrolującego daną jednostkę organizacyjną nie mogą wchodzić ci członkowie Komisji, którzy są pracownikami kontrolowanej jednostki.

§ 26.1. Zespół kontrolujący uprawniony jest do:

1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej;
2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością;
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów;
4) wnioskowania o powołanie biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kotroli;
5) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących kontroli;
6) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki;
7) sporządzania dla członków zespołu kontrolującego odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej.

§ 27.1 Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do:

1) zapewnienia zespołowi kontrolującemu właściwych warunków lokalowych i technicznych, w tym możliwości sporządzenia kopii dokumentów na sprzęcie znajdującym się w jednostce kontrolowanej;
2) pisemnego uzasadnienia odmowy udostępnienia zespołowi kontrolującemu dokumentów objętych tajemnicą wynikającą z przepisów.

2. Działalność zespołu kontrolującego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę słuzbową.

§ 28. Komisja reiwzyjna przeprowadza kontrole w oparciu o nastepujące kryteria:

1) legalności (badania zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy);
2) gospodarności;
3) rzetelności (sumienności, uczciwości, solidności).

§ 29.1. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający:

1) oznaczenie zespołu z określeniem jego składu;
2) wskazania miejsca, przedmiotu i terminu kontroli;
3) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół;
4) wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów, na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników jednostek kontrolowanej, oględzin i opinii biegłych powołanych przez zespół;
5) wnioski pokontrolne;
6) podpisy członków zespołu;
7) adnotacje o zapoznaniu z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej, zaopatrzoną podpisem kierownika.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do treści protokołu.

3. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach Komisji, natomiast odpis uwierzytelniony przez przewodniczącego Komisji i przewodniczącego zespołu kontrolującego przekazane są:

1) Przewodniczącemu Rady Gminy;
2) Wójtowi;
3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

§ 30.1. Komisja najpóźniej na drugim posiedzeniu po przeprowadzeniu kontroli zapoznaje się ze sprawozdaniem zespołu kontrolującego z przeprowadzonej kontroli i może podjąć decyzję w sprawie zasygnalizowania Wójtowi Gminy oraz Komisjom Rady Gminy problemów i zjawisk zaobserwowanych w czasie przeprowadzonej kontroli, co do funkcjonowania Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Sprawozdanie komisji Rewizyjnej oraz wnioski pokontrolne są przyjmowane przez Radę zwykłą większością głosów.

3. Przyjęcie wniosków komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy obliguje Wójta do ich wykonania.

§ 31. W razie, gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej zaistnieje pośród członków zespołu kontrolującego albo Komisji podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej, przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia o tym Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy, którzy po zebraniu dowodów przez zespół kontrolujący lub Komisję, przedstawiają sprawę na najbliższej sesji Rady Gminy celem rozstrzygnięcia o przekazaniu tej sprawy właściwym organom ścigania.

§ 32. Tryb pracy Komisji wynika z zakresu uprawnień powierzonych Komisji ustawą, a w zakresie zadań zleconych, przez Radę.

§ 33. Zakres działania Komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu.

§ 34.1. Komisje Rady działają w oparciu o uchwalone przez siebie plany pracy, zatwierdzone przez Radę Gminy, która może zlecić dokonanie w nich uzupełnień.

2. Komisja zgodnie z planami pracy odbywają posiedzenia, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości oraz podejmują rozstrzygnięcia uchwalające opinie i wnioski.

3. Przewodniczący Rady może w każdym czasie polecić zwołanie posiedzenia Komisji.

§ 35.1. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków rady. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Komisja ze swego grona.

2. Obsługę biurową Komisji wykonuje pracownik urzędu.

§ 36.1. Posiedzenia Komisji zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący Komisji. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. Komisje mogą wyłaniać podkomisje oraz odbywać wspólne posiedzenia.

3. O terminie posiedzenia Komisji należy powiadomić członków Komisji i Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

§ 37.1. Posiedzenia Komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnego składu komisji.

2. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępca. Uprawnienia Zastępców Przewodniczących Komisji dotyczą tylko wewnętrznego toku prac Komisji.

3. Szczegółowe zasady działania, w tym zwłaszcza odbywanie posiedzeń, obradowania oraz powoływania podkomisji i zespołów, Komisje ustalają we własnym zakresie.

§ 38.1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji. Protokół zostaje przedłożony do wglądu Radnym w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od odbycia posiedzenia.

2. Dokumentacja pracy Komisji obejmuje:

1) plan pracy;
2) protokoły z posiedzeń;
3) wypracowane stanowisko o sprawach zleconych przez jej organ;
4) opinie projektów uchwał.

§ 39. Corocznie i na żądanie Rady, Komisje przedkładają na sesji sprawozdanie ze swej działalności.

§ 40. Postanowienia § 30 stosuje się odpowiednio do doraźnych Komisji powoływanych przez Radę.

§ 41. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym związanych z porządkiem obrad, które powinny być odnotowane w protokole sesji.

§ 42.1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez radę mogą występować Radni, Komisję, Wójt Gminy.

2. Z wnioskiem o podjęcie wykonania inicjatywy uchwałodawczej w określonych sprawach mogą występować do Radnych: mieszkańcy, partie polityczne, organizacje społeczne, zawodowe i spółdzielcze. Wykonanie inicjatywy uchwałodawczej koordynuje Przewodniczący Rady.

§ 43. Projekt uchwały składa się do Przewodniczącego Rady.

§ 44. Obrady Rady nad projektem obejmują uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, sprawozdanie Komisji, pytania radnych, odpowiedzi wnioskodawcy, dyskusje i głosowania.

§ 45. Rada może przyjąć projekt uchwały bez poprawek lub z poprawkami, odrzucić projekt, skierować sprawę do rozpatrzenia przez właściwą Komisję, bądź też zwrócić się o opinię do Wójta.

§ 46.1. Uchwała rady powinna zawierać przede wszystkim:

1) datę i tytuł;
2) podstawę prawną;
3) określenie zadania i w miarę możliwości środków na jego realizację;
4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz organów sprawujących nadzór nad jego realizacją;
5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

2. Uchwały opatruje się: numerem sesji (numeracja rzymska), numerem uchwały (numeracja arabska) wg kolejności jej podjęcia i wskazania roku podjęcia.

3. Uchwały podpisuje Przewodniczący obrad.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji.

5. Kopię uchwał przekazuje się do Wójta Gminy.

§ 47.1. Porządek głosowania projektów uchwał na sesji Rady jest następujący:

1) głosowanie poprawek do poszczególnych paragrafów przede wszystkim tych, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach;
2) głosowanie projektu uchwały z autopoprawkami w całości wraz z przyjętymi poprawkami.

2. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami.

§ 48.1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za oddane głosy uznaje się te, które oddane: "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

2. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kartek opatrzonych podłużną pieczątką Rady Gminy. Treść karty do głosowania oraz sposób głosowania określa Rada przed przeprowadzeniem głosowania.

§ 49. Zwykła większość głosów jest to więcej oddanych głosów "za" od głosów "przeciw".

§ 50.1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący.

2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych Komisja Skrutacyjna.

3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania, który odczytuje Przewodniczący Komisji.

4. Karty z głosowania przechowuje się w zaklejonej kopercie i dołącza do protokołu z sesji.

§ 51. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 52.1. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.

2. Powstanie klubu radnych musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu;
2) listę członków;
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania, przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 53.1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 54.1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadnecji jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby ulegają wcześniejszemu rozwiązaniu, gdy liczba członków spadnie poniżej 3.

§ 55.1 Prace klubu organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

2. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Organizację wewnętrzną i tryb pracy klubu ustalają same kluby.

4. Za udział w pracach klubu radnym nie przysługuje dieta, ani zwrot kosztów podróży.

§ 56. 1.  Klubom przysługują uprawnienia uchwałodawcze, wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.


Rozdział 3
Organ wykonawczy i zarządzający gminy.

 

 

§ 57. Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy.

§ 58. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu majatkiem, a zwłaszcza:

a) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez radę,
b) zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy;

2) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę;

3) decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz ustalenie warunków ugody w sprawach prywatnoprawnych.

§ 59. Do zadań Wójta należy:

1) kierowanie sprawami gminy;
2) reprezentowanie gminy na zewnątrz.

§ 60. Wójt wykonuje uprawnienia wobec pracowników samorządowych:

1) dokonuje mianowania pracowników samorządowych zajmujących kierownicze stanowiska oraz zawiera umowy o pracę z pozostałymi pracownikami;

2) wykonuje uprawnienia wynikające z art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych;

3) rozpatruje odwołania od nałożonych na pracowników kar porządkowych w postaci upomnienia.

§ 61.1. Umowę o pracę na podstawie wyboru z Wójtem nawiązuje Przewodniczący  Rady Gminy.

2. Wójt zawiera umowę na podstawie powołania z Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy i ustala składniki wynagrodzenia i ich wysokość.

 

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

 

§ 62.1. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej gminy stanowią część majątku gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek na podstawie uchwały Rady.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1 działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Wójta.

3. Rada uchwala statuty jednostek organizacyjnych wskazanych w ust. 1.

4. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy zawiera załącznik nr 2 do Statutu.

§ 63. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 


Załącznik nr 1

do Statutu Gminy Zbiczno

 

Wykaz sołectw Gminy Zbiczno

 

1) Brzezinki w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Brzezinki,
b) Żmijewo;

2) Ciche w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Ciche,
b)     (skreślone)
c) Głowin,
d) Grabiny,
e) Karaś,
f) Koń,
g) Ładnówko,
h)     (skreślone)
i) Robotno,
j) Robotno-Fitowo,
k) Rosochy,
l) Rytebłota;

3) Czystebłota w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Czystebłota,
b) Tęgowiec;

4) Gaj-Grzmięca w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Gaj-Grzmięca,
b) Grzmięca,
c) Strzemiuszczek;

5) Lipowiec w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Lipowiec,
b) Kaługa,
c) Ławy Drwęczne;

6) Najmowo w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Najmowo;

7) Pokrzydowo w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Pokrzydowo,
b) Bachotek,
c) Szramowo;

8) Sumowo w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Sumowo,
b) Sosno;

9) Sumówko w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Sumówko,
b) Godzisza,
c) Mieliwo,
d) Tomki;

10) Zastawie w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Zastawie,
b) Równica,
c) Staw;

11) Zbiczno w skład którego wchodzą miejscowości:

a) Zbiczno,
b) Wysokie Brodno,
c) Zarośle;

12) Żmijewko w skład kórego wchodzą miejscowości:

a) Żmijewko.

 


Załącznik nr 2

do Statutu Gminy Zbiczno

 

Wykaz Gminnych jednostek organizacyjnych

 

1) Zespół Szkół w Zbicznie w skład którego wchodzi:

a) Przedszkole,
b) Szkoła Podstawowa,
c) Publiczne Gimnazjum;

2) Zespół Szkół w Pokrzydowie w skład którego wchodzi:

d) Przedszkole,
e) Szkoła Podstawowa,
f) Publiczne Gimnazjum;

3) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji;

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

5) Zakład Usług Komunalnych.

 

utworzono: 2008-11-07 14:54 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2014-04-02 14:41 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-07 14:53
ilość odsłon podstrony: 5467
repozytorium zmian
drukuj  zapisz