Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4156031

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie z dnia 20 maja 2011 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZBICZNO
Z DNIA 20 MAJA 2011r.

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
– INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

I.  Zamawiający:

1. Pełna nazwa Zamawiającego:    GMINA ZBICZNO
2.  Adres:  Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,

3.  Województwo:  Kujawsko – Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych na roboty budowlane pn.BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCIACH ZBICZNO, WYSOKIE BRODNO, ŻMIJEWKO”.

III. Miejsce realizacji zamówienia:

woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno dz. nr 130, 133/4, 158/9, 158/18, 155/1, obręb Zbiczno, Wysokie Brodno działki nr 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 165/8, 165/9, 165/11, 169/14, 169/41, 147/1, 147/6, 147/8, 147/9, 147/10, 147/11,170 obręb Zbiczno, Żmijewko działki nr 48/17, 54/3, 87 obręb Żmijewko.

 

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało  ogłoszone w dniu  28.04.2011r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 94664 , na stronie internetowej Zamawiającego (BIP):  www.bip.zbiczno.ug.gov.pl. oraz  w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:

Wykonawca: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych

                       Krzysztof Czajkowski
      
               ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica

2. Cena oferty wybranej: 553 266,30 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć  złotych 30/100) - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.

3.Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa – oferta wybrana była ofertą o najniższej cenie .

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium oceny:

  1. Oferta nr 1 – złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MEL-KAN, ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz

  -  cena oferty brutto  - 748 880,33 zł; liczba punktów w kryterium cena – 73,88.

  1. Oferta nr 3 – złożona przez Zakład Usług Wodno-Wodociągowych

      Krzysztof Czajkowski, ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica

 – cena oferty brutto – 553 266,30 zł; liczba punktów w kryterium cena -100,00

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania:

Oferta nr 2 –złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „LUBTECH”

Sp. z o.o. Fijewo 50A, 14-260 Lubawa - oferta została odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.05.2011r. z terminem do dnia 27.05.2011r.

 

utworzono: 2011-05-20 14:06 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-05-20 14:09 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-05-20 14:05
informację wytworzył 2011-05-20 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 1635
repozytorium zmian
drukuj  zapisz