Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4436659

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

2011

* Uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 


 


* Uchwała Nr X/73/2011Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbiczno.

 


 


* Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/72/2011 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zbiczno na rok 2012
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/72/2011 Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

 


 


* Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Najmowo.

 


 


* Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno".
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/70/2011
[str. 1 - 51]                               [str. 52-126]
Gminny Program usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/70/2011 Prognoza oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Zbiczno.

 


 


* Uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki oznaczonej nr 63/3 położonej w miejscowości Brzezinki, obręb Żmijewko.

 


 


* Uchwała Nr X/68/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: zobowiązania do zabezpieczenia środków finansowych

 


 


* Uchwała Nr X/67/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2011 - 2015
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/67/2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa

 


 


* Uchwała Nr X/66/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/66/2011 Zmiany w budżecie po stronie dochodów
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/66/2011 Zmiany w budżecie po stronie wydatków
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/66/2011 Zadania inwestycyjne w 2011 roku
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/66/2011 Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/66/2011 Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

 


 


* Uchwała Nr X/65/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28.12.2011 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na opracowanie dokumentacji inwestycji "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy do Zbiczna".

 


 


* Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Załącznik nr 1 do Uchwały IX/64/2011 IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Załącznik nr 2 do Uchwały IX/64/2011 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Załącznik nr 3 do Uchwały IX/64/2011 IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
Załącznik nr 4 do Uchwały IX/64/2011 DR-1Deklaracja na podatek rolny
Załącznik nr 5 do Uchwały IX/64/2011 IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
Załącznik nr 6 do Uchwały IX/64/2011 DL-1 Deklaracja na podatek leśny

 


 


* Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: opłaty od posiadania psów

 


 


* Uchwała Nr IX/62/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: podatku od środków transportowych

 


 


* Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: opłaty miejscowej

 


 


* Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: opłaty targowej

 


 


* Uchwała Nr IX/59/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 


 


* Uchwała Nr IX/58/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego

 


 


* Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2011-2015

 


 


* Uchwała Nr IX/56/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.11.2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.

 


 


* Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Zbiczno.

 


 


* Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy w Zbicznie.

 


 


* Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: zaopiniowania projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody "Okonek", "Stręszek", "Bachotek".

 


 


* Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mieliwo".

 


 


* Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Zbiczno.

 


 


* Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
        Załącznik nr 1 do Uchwały.  

 


 


* Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Zbiczno niezabudowanej działki oznaczonej nr 173/1 położonej we wsi Pokrzydowo.

 


 


* Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zbiczno.

 


 


* Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2011-2015.

 


 


* Uchwała Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26.10.2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.

 


 


* Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.08.2011 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu placu zabaw.

 


 


* Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.08.2011 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno.

 


 


* Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.08.2011 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno położonej w obrębie geodezyjnym Strzemiuszczek.

 


 


* Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.08.2011 r. w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów sołectw Gminy Zbiczno.

 


 


* Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.08.2011 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbiczno za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

 


 


* Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 29.08.2011 r. w sprawie: zmianiająca Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.

 


 


* Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.06.2011 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 


 


* Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.06.2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
   
* Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.06.2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na powiększenie nieruchomości przyległej.

 


 


* Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.06.2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.

 


 


* Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.06.2011 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

 


 


* Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 08.06.2011 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

 


 


* Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zbiczno i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 


 


* Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 


 


* Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

 


 


* Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2010 rok.

 


 


* Uchwała Nr V/29/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.
          - załącznik nr 1  

 


 


* Uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2015.
          - załącznik nr 1  

 


 


* Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
          - załącznik nr 1   
          - załącznik nr 2  

 


 


* Uchwała Nr V/26/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

 


 


* Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2011-2015.

 


 


* Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30.03.2011 r.

w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2011 rok.

 


 


* Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Gmina Zbiczno.

 


 


* Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na dzierżawę działek w Pokrzydowie na czas nieokreślony z dotychczasowymi dzierżawcami.

 


 


* Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Ciche.

 


 


* Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad sołeckich.

 


 


* Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1805C na odcinku Zbiczno centrum.

 


 


* Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno ma 2011 rok.

 


 


* Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2011-2015.

 

utworzono: 2011-05-19 13:17 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2012-06-14 14:00 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-05-19 13:17
ilość odsłon podstrony: 2637
repozytorium zmian
drukuj  zapisz