Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155788

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCIACH ZBICZNO, WYSOKIE BRODNO, ŻMIJEWKO

I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail:
gkb.zbiczno@op.pl

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCIACH ZBICZNO, WYSOKIE BRODNO, ŻMIJEWKO


1.2 Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowościach Zbiczno, Wysokie Brodno, Żmijewko.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z budową zlewni przepompowni, przyłączami oraz przepompowniami. Dla przetłoczenia ścieków zaprojektowano przepompownie strefowe i przydomowe. Odprowadzanie ścieków nastąpi z osiedli pensjonatowo- mieszkalnych i gospodarstw rolnych znajdujących się w pobliżu istniejącego kolektora tłocznego i grawitacyjnego. Przejęte ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni miejskiej w Brodnicy poprzez istniejące kolektory grawitacyjne i przewody tłoczne na trasie Zbiczno – Brodnica.

Zaprojektowano rury kanalizacyjne dla przewodów tłocznych PE Ø 63 x 4,7 SDR – 13,6 PN 10, Ø 110 x 8,1 SDR – 13,6 PN10, natomiast dla rurociągów grawitacyjnych PVC Ø 160 x 4,7 SN 8, Ø 200 x 5,9 SN8 oraz Ø600/655 SN8.

Dla przetłoczenia ścieków zaprojektowano przepompownie strefowe i  przydomowe. Zaprojektowano suche przepompownie ścieków (tłocznie). Przepompownie przydomowe zaprojektowano montowane w szczelnych komorach betonowych z kręgów betonowych Ø 1000 mm.

Uzbrojenie: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm z pokrywą żelbetową Dn 1.400 i z włazem kl. D400 betonowym Ø600. Studnie z tworzywa Dn 400 rurą wznośną Dn 400, rurą teleskopową Dn 315 i włazem żeliwnym pełnym B 12, 5 T (oznaczenia literowe „U”). Studnie napowietrzająco – odpowietrzające Ø 1200 wraz z  uzbrojeniem. Studnie spustowe Ø 1200 mm wraz z uzbrojeniem. Studnie rozprężone Ø 1200 mm.

Roboty ziemne: Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy przekraczać projektowanych głębokości. Na dnie powinna być pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu o grubości około 20 cm. Warstwę tę należy usuwać ręcznie bezpośrednio przed układaniem przewodu. Na odcinkach skrzyżowań z  istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń wykopy wykonywać ręcznie w szczególnej ostrożności. Zasypkę rurociągów wykonywać z  jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz = 0,90 - 0,95 szczególnie pod drogami utwardzonymi i w ich pobliżu oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieużytkowym.


 

Roboty elektryczne: instalacje elektryczne Przepompowni zbiorczej i przepompowni przydomowych :

· Instalacja zasilania Rozdzielnicy Zasilająco–Sterującej

Tłoczni ścieków,

· Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

· Instalacje zasilania zalicznikowego Pompowni Przydomowych.

Rozdzielnica zasilająco sterująca dla Przepompowni Zbiorczej:

Rozdzielnica Zasilająco Sterująca Tłoczni (RZST) wchodzi w zakres dostawy kompletnych tłoczni. Realizuje ona sterowanie tłoczni, możliwość zasilania awaryjnego, zabezpieczenie p. porażeniowe, napięcie bezpieczne 24V oraz sygnalizację alarmową ze zdalnym powiadamianiem o stanach awaryjnych z wykorzystaniem dialera GSM. W rozdzielnicy należy przewidzieć wydzielone pole z przekaźnikiem zmierzchowym dla sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Instalacja oświetlenia zewnętrznego:

Projektuje się montaż oprawy SGS101 70W bezpośrednio (bez wysięgnika) na słupie stalowym ocynkowanym o wysokości h = 4,50 m. Słup należy posadowić na prefabrykowanym fundamencie. Oprawę zasilić kablem typu YKY 3 ´ 2,5 mm2. Ze względu na małą odległość od rozdzielnicy i ilości opraw zbędna jest instalacja tabliczki bezpiecznikowej w słupie. Należy również wraz z kablem ułożyć bednarkę ocynkowaną 20´3 mm od zacisku słupa do uziomu złącza zintegrowanego ZK+TP w celu ochrony odgromowej słupa.

Linie kablowe na terenie pompowni:

Na terenie pompowni należy ułożyć następujące linie kablowe:

ZK+TP ¸ RZST – dla pompowni PZ kabel typu YKY 5 ´ 10 mm2,

RZST¸ oprawa oświetleniowa – kabel typu YKY 3 ´ 2,5 mm2.Kable należy układać w ziemi zgodnie z normą PN-76/E-05125. Trasa kabli zgodnie ze schematem. Kabel należy układać w rowie kablowym, na podsypce piaskowej grubości minimum 10 cm, na głębokości 70 cm linią falistą zapewniającą 3% zapas długości kabla. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości minimum 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości przynajmniej 15 cm. Następnie na trasie kabla należy ułożyć folię kablową z tworzywa sztucznego gr. 0,5 mm koloru niebieskiego.

Zasilanie pompowni przydomowych:

Rozdzielnice zasilająco-sterujące Pompowni Przydomowych projektuje się zasilić ze zintegrowanych wykonanych przez Koncern Energetyczny, kablem typu YKY 5 ´ 6 mm2. Kable należy układać w ziemi zgodnie z normą PN-76/E-05125. Kabel należy układać na w rowie kablowym, na podsypce piaskowej grubości minimum 10 cm, na głębokości 70 cm linią falistą zapewniającą 3% zapas długości kabla. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości minimum 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości przynajmniej 15 cm. Następnie na trasie kabla należy ułożyć folię kablową z tworzywa sztucznego gr. 0,5 mm koloru niebieskiego. Należy wykonać podłączenie dotychczasowego WLZ budynku z nowowykonanym przyłączem w związku z wyniesieniem układu pomiarowego do złącza.


 

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno dz. nr 130, 133/4, 158/9, 158/18, 155/1, obręb Zbiczno, Wysokie Brodno działki nr 163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 165/8, 165/9, 165/11, 169/14, 169/41, 147/1, 147/6, 147/8, 147/9, 147/10, 147/11,170 obręb Zbiczno, Żmijewko działki nr 48/17, 54/3, 87 obręb Żmijewko.

1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45230000-8, 45310000-3

2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 20.10.2011r.


III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Wymagane wadium: 15.000,00 PLN

2.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp:

1) Spełniają warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Spełniają warunek posiadania:

a) niezbędnej wiedzy i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 robotę budowlaną – roboty w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN, potwierdzone przez inwestorów, użytkowników obiektów, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać nazwę zamawiającego, rodzaj robót, wartość brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).


 

b) potencjału technicznego a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu robót instalacji kanalizacji sanitarnej;

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum jednego zamówienia z zakresu robót instalacji elektrycznej ;


 

Kadra kierowania robotami (kierownik budowy, kierownicy robót) musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia a także zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją na temat podstawy do dysponowania tymi osobami, informacje na temat osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).


 

3) Spełniają warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia:

Zamawiający uzna warunek ze spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

a. posiada własne środki finansowe lub udokumentuje dostępność kredytu wraz z podaniem kwoty kredytu do środków finansowych zapewniających ciągłość robót przez cały czas ich trwania (informacja z banku). Wymagana kwota minimum 500.000,00zł,

b. środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z tytułu innych realizowanych zamówień.

c. posiada opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


 

2.2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24. ust.1 ustawy Pzp


 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy , a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24.ust.1 ustawy.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

IV. TRYBY

1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony,

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.

3. Informacje administracyjne:

3.1.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 12.05.2011r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 12.05.2011r. do godz. 10.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.

3.3.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

3.4.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.05.2011r. o godz. 10.30 sala posiedzeń, II piętro Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.


 

V. INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2011r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.04.2011r. z terminem do dnia 12.05.2011r

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Rakowski

 


 Do pobrania:

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)

* Przedmiar - roboty instalacyjne (pdf)

* Przedmiar - roboty elektryczne (pdf)

* Projekt techniczny - instalacje elektryczne pompowni ścieków (pdf)

* Rysunki - instalacje elektryczne: (pdf)
- rysunek E5
- rysunek E8
- rysunek E20
- rysunek E28
- rysunek E30
- rysunek E31
- rysunek E33
- rysunek E34
- rysunek E35
- rysunek E38

* Specyfikacja techniczna (pdf)

* Opis techniczny (pdf)

* Mapa orientacyjna terenu inwestycji (pdf)

* Rysunki - roboty instalacyjne: (pdf)
- sucha przepompownia ścieków PZ V
- projekt zagospodarowania i urządzenia terenu tłoczni PZ V
- projekt studni spustowej
- mapa sytuacyjno-wysokościowa - ark. nr 3
- mapa sytuacyjno-wysokościowa - ark. nr 6
- mapa sytuacyjno-wysokościowa - ark. nr 7
- mapa sytuacyjno-wysokościowa - ark. nr 10  

- rysunek S03 - 92 (pdf)

- rysunki projektów przepompowni przydomowych (pdf)

 


WYJASNIENIA:

* wyjaśnienie z 2011.05.05 (GKB.271.6.1.2011) (pdf)

utworzono: 2011-04-28 13:53 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-05-06 18:35 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-04-28 13:52
informację wytworzył 2011-04-28 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2069
repozytorium zmian
drukuj  zapisz