Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4136821

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Uchwała Nr 53/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2011 roku

UCHWAŁA Nr 53/2011
Składu Orzekającego Nr 6
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 22 marca 2011 r.

 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zbiczno.

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 180; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104; z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835) oraz Zarządzenia Nr 1/2009 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:

Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Członek:

Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO
Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Zbiczno w latach 2011 - 2025. 

Uzasadnienie

      Rada Gminy Zbiczno podjęła w dniu 23 lutego 2011 r. Uchwałę Nr V/17/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz Uchwałę Nr V/18/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok. Uchwały wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 4 marca 2011 roku.
     Z podjętej uchwały budżetowej wynika, że prognozowane na 2011 rok dochody wynoszą 10.907.142 zł, natomiast limit planowanych wydatków ustalono w kwocie 11.117.904 zł. Planowany wynik finansowy - deficyt wynosi 210.762 zł. Jako źródło jego sfinansowania wskazano wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
     Wieloletnią prognozę finansową uchwaloną na lata 2011 -2015, a prognozą kwoty długu Gminy wykazano w latach 2011 - 2025.
     Skład Orzekający analizując prognozę kwoty długu i spłat na rok 2011 i lata następne ustalił, że zadłużenie w latach 2011 - 2013 z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będzie wynosiło w stosunku do prognozowanych dochodów w 2011 - 45,9 % w 2012 r. - 36,0 %, w 2013 r. - 26,9 %. Natomiast poziom spłaty tego zadłużenia z uwzględnieniem kosztów obsługi długu w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie w 2011 r. - 7,0 %, w 2012 r. - 8,6 %, w 2013 - 7,6 %.
     Jak z powyższego wynika obowiązujące w latach 2011 - 2013 na podstawie art. 85 pkt 3 oraz art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) zasady wynikające z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), dotyczące limitu spłat i zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego nie zostaną przekroczone.
     Natomiast w latach 2014 - 2025 relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych, nie zostaną naruszone. Z art. tego wynika, że organ stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, jeśli w roku obowiązywania uchwały budżetowej lub w jakimkolwiek innym roku następującym po roku budżetowym relacje kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.
     Skład Orzekający wskazuje jednak, że opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu tylko z punktu widzenia legalności. W obecnych uwarunkowaniach prawnych regionalne izby obrachunkowe nie posiadają kompetencji do merytorycznej weryfikacji wielkości prognozowanych dochodów czy też wydatków budżetowych w latach przyszłych. W związku z powższym nie mają podstaw do oceny rzeczywistej zdolności do obsługi zadłużenia w prognozowanym okresie. Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych dokumentów i dotyczy formalno-prawnych aspektów możliwości spłaty zadłużenia. Nie może być zatem uważana za opinię obejmującą wszechstronną ocenę kondycji finansowej gminy.
     Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

 

Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Aleksandra Kwiatkowska

utworzono: 2011-04-05 11:20 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-04-05 11:56 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-04-05 11:19
informację wytworzył 2011-04-04 Grażyna Golubska
ilość odsłon podstrony: 1603
repozytorium zmian
drukuj  zapisz