Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155715

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Uchwała Nr 41/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR 41/2011
Składu Orzekającego Nr 6
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
z dnia 22 marca 2011 roku

 

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zbiczno na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 180; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) i art. 246 ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) oraz Zarządzenia Nr 1/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający w osobach:

Przewodniczący:
Aleksandra Kwiatkowska - Członek Kolegium RIO

Członkowie:
Halina Paszkowska - Członek Kolegium RIO
Robert Pawlicki - Członek Kolegium RIO

uchwalił, co następuje:

zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Zbiczno w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

Uzasadnienie

 

Rada Gminy Zbiczno podjęła w dniu 23 lutego 2011 r. Uchwałę Nr V/18/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 4 marca 2011 roku.
W budżecie Gminy na 2011 rok, zaplanowane zostały dochody w wysokości 10.907.142 i wydatki w wysokości 11.117.904 zł. Różnica między tymi wielkościami stanowi deficyt budżetu w wysokości 210.762 zł.
Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przychody budżetu pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
      W budżecie zaplanowano przychody w łącznej kwocie 648.710 zł, z tytułu wolnych środków oraz rozchody na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 137.948 zł oraz wykupu innych papierów wartościowych - 300.000 zł.
     Wykazana kwota przychodów z tytułu wolnych środków ma swoje odzwierciedlenie w urządzeniach księgowych Gminy.
W planach rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach publicznych.
     Wskazane w uchwale budżetowej źródła sfinansowania deficytu są prawnie dopuszczalne i możliwe do pozyskania.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

 

Opinia podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy

mgr Aleksandra Kwiatkowska

utworzono: 2011-04-05 10:37 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-04-05 11:19 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-04-05 10:35
informację wytworzył 2011-04-04 Grażyna Golubska
ilość odsłon podstrony: 1518
repozytorium zmian
drukuj  zapisz