Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4252052

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Informacja o terminie V Sesji Rady Gminy Zbiczno

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na V/2011 Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 marca 2011 r, o godz. 11.00 w sali posiedzeń urzędu gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie V Sesji Rady Gminy

- stwierdzenie qorum,
- przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy,
- przyjęcie proponowano porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Komisji Rady między sesjami.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami - zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/17/2011 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2011 - 2015.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie za 2010 rok.

11. Przyjęcie sprawozdań za 2010 rok z działalności GOPS, ZUK, GOKSiR, GKRPA.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zbiczno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/111/2008 Rady Gminy Zbiczno z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zbiczno i jej jednostkom podległym oraz warunkom dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

15. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.

16. Sprawy różne i wystąpienia publiczności.

17. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Hartka

utworzono: 2011-03-28 13:02 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-03-28 13:24 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-03-28 13:02
informację wytworzył 0000-00-00 Karolina Ładzik
ilość odsłon podstrony: 1807
repozytorium zmian
drukuj  zapisz