Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155949

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o rokowaniach z 25.03.2011 r.

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 25.03. 2011 r.


 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie
ogłasza

publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż

drewna wielkowymiarowego topola


 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie

Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

tel./fax (056) 49 393 33

zuk.zbiczno@neostrada.pl
 

2. Przedmiot sprzedaży:

drewno wielkowymiarowe topola – 57,99 m3

3. Miejsce , w którym można obejrzeć drewno: 

Drewno ułożone jest w miejscowości Pokrzydowo przy cmentarzu,


4. Cena minimalna 120,00 zł netto za 1 m3


5. Oferent składa pisemną odpowiedź na ogłoszenie o rokowaniach :

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę ,jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. oferowaną cenę netto za 1 m3 i warunki jej zapłaty

  3. oświadczenie ,że zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu rokowań i nie wnosi zastrzeżeń.

  4. rozpatrywane będą oferty tylko na całość asortymentu


6. Miejsce składania ofert : odpowiedź na ogłoszenie o rokowaniach złożyć w zaklejonej kopercie w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie , w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno , pok. nr 1 , w terminie do dnia 1.04.2011 r. godz. 9.00, z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż drewna wielkowymiarowego topola – nie otwierać przed 1.04.2011 r. godz. 9.00”

 

Termin związania ofertą : 7 dni od daty upływu składania ofert.


7. Wadium: oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w pieniądzu w 

wysokości 300,00 zł na konto nr 58948411500000295320000001 do dnia 1.04.2011 r. do godz. 9.00 z dopiskiem „wadium na rokowania na sprzedaż drewna wielkowymiarowego topoli „

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru korzystniejszej  oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku ,gdy uczestnik rokowań, który wygrał  rokowania, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Miejsce i termin rokowań:

Rokowania odbędą się w dniu 1.04.2011 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno , sala posiedzeń , II piętro

9. Sprzedający dokona sprzedaży drewna Kupującemu ,który zaoferuje najwyższą cenę w stosunku do ceny wywoławczej.

10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku sprzedaży.

11. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

12. Ogłoszenie o wyniku sprzedaży zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno (www.zbiczno.brodnica.net), stronie Biuletynu informacji Publicznej (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl) , wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno. Oferenci biorący udział w rokowaniach, o ich wyniku zostaną powiadomieni na miejscu. 

13. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

14. Nie przewiduje się rokowań w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 25.03.2011 r. z terminem do dnia 1.04.2011 r.  


Kierownik ZUK Zbiczno

/-/ Robert Schuetz

 

utworzono: 2011-03-27 04:30 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-03-27 04:33 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-03-27 04:30
informację wytworzył 2011-03-25 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 1890
repozytorium zmian
drukuj  zapisz