Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4862358

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 18.03.2011 r.

Ogłoszenie o rokowaniach z dnia 18.03.2011 r.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie
ogłasza
publiczne zaproszenie do rokowań na sprzedaż
drewna wielkowymiarowego topola

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie
Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno
tel./fax (56) 49 393 33
zuk.zbiczno@neostrada.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

a) drewno wielkowymiarowe - topola - 57,99 m3

3. Miejsce, w którym można obejrzeć drewno:

Drewno ułożone jest w miejscowości Pokrzydowo przy cmentarzu.

4. Cena minimalna 150,00 zł za 1 m 3

5. Oferent składa pisemną odpowiedź na ogłoszenie o rokowaniach:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny przedmiot,

b) oferowaną cenę netto za 1m3 i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu rokowań i nie wnosi zastrzeżeń,

d) rozpatrywane będą oferty tylko na całość asortymentu.

6. Miejsce składania ofert: odpowiedź na ogłoszenie o rokowaniach należy złożyć w zaklejonej kopercie w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Zbicznie, w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, pok. nr 1, w terminie do dnia 25.03.2011 r. godz. 9.00, z dopiskiem "Rokowania na sprzedaż drewna wielkowymiarowego topola - nie otwierać przed 25.03.2011 r. godz. 9.00"

Termin związania ofertą: 7dni od daty upływu składania ofert.

7. Wadium: oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 400,00 zł na konto  nr 58 9484 1150 0000 2953 2000 0001 do dnia 25.03.2011 r. do godz. 9.00 z dopiskiem "wadium  na rokowania na sprzedaż drewna wielkowymiarowego topoli".

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru korzystniejszej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik rokowań, który wygrał rokowania, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Miejsce i termin rokowań:

Rokowania odbędą się w dniu 25.03.2011 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno, sala posiedzeń, II piętro.

9. Sprzedający dokona sprzedaży drewna Kupującemu, który zaoferuje najwyższą ceną w stosunku do ceny wywoławczej.

10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku sprzedaży.

11. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie po wyłonieniu nabywcy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

12. Ogłoszenie o wyniku sprzedaży zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno (www.zbiczno.brodnica.net), stronie BIP (www.bip.zbiczno.ug.gov.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbiczno. Oferenci biorący udział w rokowaniach, o ich wyniku zostaną powiadomieni na miejscu.

13. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia rokowań bez podania przyczyny.

14. Nie przewiduje się rokowań w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno w dniu 18.03.2011 r. z terminem do dnia 25.03.2011 r.

 

Kierownik ZUK Zbiczno
/-/ Robert Schuetz

utworzono: 2011-03-21 13:33 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-03-21 13:51 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-03-21 13:33
informację wytworzył 0000-00-00 Robert Schuetz
ilość odsłon podstrony: 1955
repozytorium zmian
drukuj  zapisz