Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4422465

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Zbiczno, dnia 16 lutego 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 

1. Ogłaszający konkursy:

Wójt Gminy Zbiczno
Zbiczno 140
87-305 Zbiczno
tel./fax: (56) 49 393 17

2. Ogłoszone otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2011 roku:

1) Konkurs nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2011 roku w zakresie kultury, pod nazwą:

"Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, poznawane historii naszej ojczyzny, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego",

2) Konkurs nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2011 roku w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień pod nazwą:

"Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień",

3) Konkurs nr 3/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w 2011 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

"Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego".

3. Ogłoszenie o konkursach zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zbicznie, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie w dniu 14 stycznia 2011 r.

4. W wyznaczonym terminie, tj. 3 lutego 2011 r. na ogłoszone konkursy wpłynęło łącznie 6 ofert, dotyczących następujących zadań:

1) Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego:

a) na zadanie: Wydarzenia artystyczne i kulturalne - 0 ofert;

b) na zadanie: Dziedzictwo kulturowe - 1 oferta;

c) na zadanie: Promocja kultury Gminy - 0 ofert;

d) na zadanie: Dziedzictwo historyczne - 2 oferty.

2) Aktywizacja młodzieży i dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień:

a) na zadanie: Aktywizacja młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień - 1 oferta;

b) na zadanie: Transfer dobrych wzorców, praktyk i rozwiązań aktywizujących środowiska wiejskie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień - 1 oferta.

3) Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego:

a) na zadanie: O zasięgu wojewódzkim, mającym istotne znaczenie dla rozwoju sportu kwalifikowanego oraz jego promocji - 1 oferta

b) na zadanie: O zasięgu lokalnym dla mieszkańców regionu, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej - 0 ofert.

5. W dniu 14 lutego 2011 r. komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 12 stycznia 2011 r., dokonała oceny złożonych ofert w zakresie kompletności wniosków oraz kryteriów określonych regulaminami poszczególnych konkursów. Wszystkie złożone wnioski spełniały kryteria formalne i merytoryczne, wobec powyższego zostały zarekomendowane Wójtowi Gminy Zbiczno do udzielenia wsparcia finansowego z określeniem jego wysokości:

 

6. Wójt Gminy Zbiczno Zarządzeniem Nr 13/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych samorządu Gminy Zbiczno w 2011 r. i ustalenia wysokości przyznanych dotacji, dokonał wyboru do realizacji następujące ofert konkursowe:

 

1) Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego:

a) Stowarzyszenie "Zgodnie z Naturą i Tradycją" w Zbicznie

- na zadanie: Dziedzictwo historyczne - na kwotę 1.500,00 zł

- na zadanie: Dziedzictwo kulturowe - na kwotę 3.500,00 zł

 

2) Aktywizacja młodzieży i dorosłych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień:

a) Stowarzyszenie "Zgodnie z Naturą i Tradycją" w Zbicznie

- na zadanie: Transfer dobrych wzorców, praktyk i rozwiązań aktywizujących środowiska wiejskie w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień - na kwotę 2.000,00 zł

- na zadanie: Spektakle profilaktyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży - na kwotę 2.000,00 zł

 

3) Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego:

a) Ludowy Zespół Sportowy w Zbicznie

- na zadanie o zasięgu wojewódzkim mające istotne znaczenie dla rozwoju sportu kwalifikowanego oraz jego promocji  - na kwotę 20.000,00 zł

7. Wnioski konkursowe służyć będą rozwojowi kultury, zapobiegania problemom alkoholowym, narkomanii i uzależnień oraz rozwojowi kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego w Gminie Zbiczno.
Podmioty zapewnią realizację wymienionych przedsięwzięć.

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

 

 

 

utworzono: 2011-02-17 13:56 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-02-17 14:58 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-02-17 13:55
informację wytworzył 2011-02-16 Marosz Andrzejczak
ilość odsłon podstrony: 1851
repozytorium zmian
drukuj  zapisz