Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4475807

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie z dnia 30.12.2010 r. o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa oleju opałowego na rok 2011SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4939317, faks 056 4939317.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na rok 2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS lub RGTERM 0,2 o wartości opałowej nie mniejszej niż 42 MJ/kg loco magazyn odbiorcy .Dostawa będzie realizowana partiami w ciągu roku po uprzednim złożeniu telefonicznie zamówienia dla : Zespołu Szkół w Pokrzydowie, Zespołu Szkół w Zbicznie, Urzędu Gminy Zbiczno wraz z jednostkami podległymi ( Zakład Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ) oraz dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Gaju- Grzmięcy. Termin płatności ustala się na 21 dni po dostarczeniu faktury za zrealizowaną dostawę partii oleju opałowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.10.00.00-0, 09.13.50.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
TRANS - KOL PALIWA Sp. z o.o. ul.Toruńska 186 62-600 Koło Baza Paliw - Piotrków Kujawski, ul.Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177667,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2,95

Oferta z najniższą ceną: 2,95 / Oferta z najwyższą ceną: 2,98

Waluta: PLN.

utworzono: 2011-01-03 11:24 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2011-01-03 11:26 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2011-01-03 11:23
informację wytworzył 2010-12-30 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 1644
repozytorium zmian
drukuj  zapisz