Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4155923

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 21.12.2010 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 21 grudnia 2010  roku

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

    
INFORMACJA   O  WYBORZE  OFERTY

 

I. Zamawiający :

   1.Pełna nazwa Zamawiającego  : Gmina  Zbiczno

   2.Adres : Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

   3.Województwo : Kujawsko-Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na  „ Dostawę oleju opalowego na rok 2011 ”

III.  Miejsce realizacji zamówienia :

woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat Brodnica, Gmina Zbiczno

IV.   Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 09.12.2010 roku na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 401668-2010, stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

V.    Wybór oferty  :

1.Wykonawca : TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ,ul.Toruńska 186,    

62-600 Koło   -  Baza Paliw Piotrków Kujawski , ul. Dworcowa 39,

88-230 Piotrków Kujawski

2.Cena wybranej oferty : cena netto za 1 l oleju opałowego 2,42 zł ,

cena brutto  - 2,95 zł

3.Uzasadnienie wyboru oferty : na ogłoszone zamówienie wpłynęła dwie  oferty  spełniające warunki i kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Wybrano ofertę z najniższą cena za 1 litr przedmiotu zamówienia

VI.  Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny :

1.Oferta nr 1 - złożona przez  TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ,ul.Toruńska 186,    

62-600 Koło   -  Baza Paliw Piotrków Kujawski , ul. Dworcowa 39,

88-230 Piotrków Kujawski -liczba 

  punktów w kryterium cena – 100,00  punktów

2.Oferta nr 2  PHU Stacja Paliw „DUET”  M.Anaczkowski, K.Filarski      

    Spółka Jawna , ul.Lubawska 5 , 14-200 Iława

VII.  Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania :  nie dotyczy .

 
Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2010-12-22 14:28 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-12-22 14:31 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-12-22 14:27
informację wytworzył 2010-12-21 Mirosława Lica
ilość odsłon podstrony: 1579
repozytorium zmian
drukuj  zapisz