Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Oświadczenia majątkowe Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4419783

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI

UTRZYMANIE ZIMOWE DRÓG W GMINIE ZBICZNO W 2011 R.

I. ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Zbiczno , Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno,
woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 0-56-49-393-17, fax.0-56-49-393-17,
e-mail:
gkb.zbiczno@op.pl

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: „Utrzymanie zimowe dróg w Gminie Zbiczno w 2011r.

1.2 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania zimowego dróg na terenie Gminy Zbiczno w 2011 roku. Usługa dotyczy odśnieżania oraz posypywania dróg w przypadku występowania ich śliskości.

1.1 Drogi należy odśnieżać zgodnie z obowiązującym Planem zimowego utrzymania dróg gminnych. W pierwszej kolejności odśnieżać należy drogi asfaltowe gminne, którymi odbywa się dowóz dzieci do szkół w Pokrzydowie i w Zbicznie. Następnie odśnieżane będą drogi osiedlowe i centra wsi, kolejne pozostałe drogi gminne. Obszar gminy podzielono na 6 okręgów. Plan zimowego utrzymania dróg stanowi załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji. Wyjazd następuje w ciągu dwóch godzin od przekazania zlecenia wyjazdu przez pracownika urzędu

1.2 W związku z dużą ilością dróg do utrzymania oraz ich specyfiką wymaga się od oferenta posiadanie następującej ilości i rodzaju sprzętu;

- ciągnik rolniczy o mocy minimum 80 KM ,z napędem przednim i z pługiem odśnieżnym dziobowym (motyl) na każdy okręg po 1 szt – razem 6 szt- preferowana moc ciągnika powyżej 100 KM

- pług czołowy szt.1

- dmuchawa do śniegu 1 szt.

- urządzenia do posypywania dróg mieszanką solą z piaskiem – szt. 2

1.3 Każdy ciągnik z pługiem należy wyposażyć w telefon komórkowy.

1.4 Operatorzy pługów powinni znać sieć dróg na terenie Gminy Zbiczno.

1.5 Należność za wykonane usługi będzie regulowana w systemie godzinowym za faktycznie przepracowane przez sprzęt godziny. W ofercie należy podać cenę netto, cenę brutto za jedną godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem.

1.6 Ilość godzin pracy potwierdzana będzie w następujący sposób:

- zlecenie wyjazdu wraz z godziną wyjazdu odnotowane przez pracownika Urzędu Gminy Zbiczno, powrót z trasy wraz z godziną potwierdzony telefonicznie przez operatora pługa. Rozpoczęcie trasy odbywa się z zorganizowanych baz w poszczególnych okręgach gminy.

1.7 Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usług innym oferentom w przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

1.3 Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
woj. Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno- sieć dróg gminnych.

1.4 Nomenklatura
1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 90620000- usługi odśnieżania

2) Zamawiający w niniejszy postępowaniu nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.
3) Wartość zamówienia: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Termin wykonania zadania: 31.12.2011r.


III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Wymagane wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

2.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp:

1) Spełniają warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Spełniają warunek posiadania:

a) niezbędnej wiedzy i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat minimum 1 usługę w zakresie utrzymania zimowego dróg potwierdzone przez zlecającego, że usługa została wykonana prawidłowo. Wykaz powinien zawierać nazwę zamawiającego, rodzaj usługi, termin rozpoczęcia i zakończenia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).


 

b) potencjału technicznego a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

- 6 operatorów pługów

oraz, że dysponuje 6 ciągnikami o mocy nie mniejszej niż 80 KM , z napędem przednim, 1 dmuchawą do śniegu , 2 urządzeniami do posypywania dróg piaskiem z solą.(zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu usługi powinien zawierać informacje na temat kwalifikacji, doświadczenia, wraz z informacją na temat podstawy do dysponowania tymi osobami. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).


 

3) Spełniają warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie danego zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


 

2.2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach , o których mowa w art.24. ust.1 ustawy Pzp
 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy , a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 24.ust.1 ustawy.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w rozdziale XI niniejszej SIWZ na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.

IV. TRYBY

1. Tryb udzielania zmówienia: przetarg nieograniczony,

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.

3. Informacje administracyjne:

3.1.Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 10, II piętro) w terminie do dnia 23.12.2010r. oraz na stronie internetowej zamawiającego(BIP): www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

3.2. Termin i miejsce składania ofert: Urząd Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140 w terminie do dnia 23.12.2010 r. do godz. 10.00, sekretariat pok. Nr 7, I p.

3.3.Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,

3.4.Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.12.2010r. o godz. 10.30 sala posiedzeń, II piętro Urzędu Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140.

V. INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2010r. oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.12.2010r. z terminem do dnia 23.12.2010r


Wójt Gminy Zbiczno
/-/ Wojciech Rakowski

 


 * Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami 1-9) (pdf)

* Plan zimowego utrzymania dróg gminnych ( zał. nr 10) (pdf)

* Odśnieżanie - okręgi (pdf)

utworzono: 2010-12-16 22:13 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2010-12-16 22:19 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2010-12-16 22:13
informację wytworzył 2010-12-16 Katarzyna Kwiatkowska
ilość odsłon podstrony: 2071
repozytorium zmian
drukuj  zapisz